= Br. 39.

_ Preskup kruh u Velikom Bečkereku....1?
lamo po našim novinama ovu vijest iz V. Bečkereka ;
(Gijela javnost sa interesom očekuje osudu kotarskog
da protiv pekara, koje je prijavila policija. Gradsko
darstvo, obzirom na padanje cijena žitu, misli da je
uh preskup, jer ga pekari prodaju 4 dinara po kilo-
g mu, 4 po mišljenju redarstva mogao bi se proda-
sti po 2:80 Din. jer da i uz tu cijenu pekari imaju
ristojnu zaradu“. — A što bi poduzelo redarstvo
(el. Bečkereka, kad bi čulo po što se prodava kruh
našem gradu kao i u cijeloj Dalmaciji ?
Ekvinocijo. U subotu 21. o. mj. osvanula jaka

ovina sa kišom, pravo ekvinocijalno vrijeme i tu-
hni jesenski dan. Stranci su uživali gledajući uzbur-
mo more i bijesne valove, Odmah sutri dan osvannlo
usno lijepo jutro i vedri dani traju i nadalje,
tplaine vozne karie za fake,

»DAD“_ Dubrovačko Autobusno Društvo s. o, j,
esti-će od 1. oktobra mjesečne pretplatne vozne
ute i za djake, Mjesečna pretplata iznaša Din, 50, —
Me-Kolodvor ili obratno. Ako se prijavi najmanje 30
ika, tada će se rezervirati posebni autobus za djake,
nji bi dapače djake iz realne gimnazije prevozio sve
) vrata. gimnazije, uz mjesečnu pretplatu od Din. 60.
_ Sve informacije i prijave daju se u našoj kance-
iji na Pilama, Uprava ,DAD“. (399)

 

 

 
   

U

#

 

 

 

ji g uresvij. biskupa Carevića,

Sa odobrerijem presvij. g. Msgra Dra Carevića,

_ biskupa u Dubrovniku, kojeg sam prigodom Nje-
gove konsekracije u Zagrebu imao čast slikati,
a toplom preporukom preč. g. Vikara Stolnog
Kaptola u Dubrvoniku, koji preporuča bič. sve-
ćenstvu, župskim uredima samostanima i osta-

| lim vjernicima biskapije dubrovačke. ista sliku
kao najbolju i službenu, slobodan sam iste slike
staviti u promet i to uz vrlo niske cijene, da i
najsiromašniji mogu sliku svoga biskupa naručiti,
Cijene su : Veličine same slike 40/50 cm. po-

_ sebno na ukusnom jakom kartonu Din. 120.—
Velič. 50/60 cm. Din. 150.— Slike se otpremaju

| odmah po primitku narudžbe, kao original, po-
većane slike u crnoj i sepija izradbi. Uzorak u

_ formi razglednice, kako slika izgleda, šaljem na
_ zahtjev badava na ogled. — Naručiti se može

| kod Dubrov. Hrvatske Tiskare i kod izdavača

_V. Safar, Zagreb, Pivarska 94. (410)

Dei 3 :
Specijalne karte (Sekcije) u mjerilu
_ 1:75 000 i Generalne Karte u mjerilu
_ 1:200.000 čitave Dalmacije, Bosne,
i Hercegovine i Crnegore
lugu se opet dobiti uz cijenu od Din. 25.— za Spe-
cijalne i od Din. 15.— za Generalne Karte kod
Hrvatske Knjižare u Splitu.

 

| Papira i kuverata u mapama i kutijama

i Din. 2.50 dalje.

— Školskih potrebština, zadaća, ernila, olo-

ka, modrog i bijelog omot. papira, krede

| d. dobijete uz najjeftinije cijene u
Papirnici LUJA PEŠEVIĆ

 Posluga brza tačna i solidna!

rodao bi
radi odlaska u Ameriku, svoju staru
i dobro poznatu trgovinu vina i likera.

Niko Remetić
Dubrovnik (Pile)

 

 

 

(366)

# KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA- U
IONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

KENTA. MATERIAAG i KOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

MIRKO M. ZEC

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom. :

| HRASTOVI SLAVONSKI
PARKETI! a

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARODNA SVIJEST

Iz hrvatskog kulturnog društva Napredak“,
Na početku ove školske godine odlučio je odbor po-
družnice hrv. kult. društva »Napredak“, da iz čednih
sredstava članarine pomogne redovito dvojicu trojicu
siromašnih srednjoškolaca. Potpora će se podijeliti na-
šim siromašnim a nuzornim gjacima, nad kojima će
paziti odbor, da vladanjem i učenjem budu ma čast
društva. Za ovu godinu ostat će se pri pomaganju u
novcu, dok će slijedeće školske godine društvo smje-
sliti besplatno nekoliko siromašnih učenika i tako nm
čednim granicama početi pravu akciju, za koju društvo
u prvom ređu postoji, Odbor društva moli susretljivost
svih dobrih ljudi, da ga pomognu u ovoj humanoj i
rodoljubnom poslu a njedno očekuje mecenu, koji bi
pomogao ostvariti gjački konvikt i tako sebi podići
megju dubrovačkim Hrvatima najljepši spomenik.

Sudar na moru. U. Petak veče, kad je ,Kara-
giorgje izlazio iz gruške luke za Kotor, naišao je kod
»Ville Solitudo“ na malu jedrenjaču ,sv. Nikola“
s otoka Mljeta, koja nije imala propisano svijetlo,
Zapovjednik »Karagjorgja“ netom ju je zapazio zausta-
vio je brod, ali uza sve to lako je udario u krmu, te
je malko oštetio. Na jedrenjači je bilo i nekoliko put-
nika Nijemaca, koji su iz Koločepa jedrili za Gruž.
Komandant ,Karagjorgja“ spustio je odmah čamac i
bacao pojase za spasavanje te prihvatio ustrašene
putnike. A u to priskočili i mornari naše ratne mor:
narice, priuzeli putnike i jedrenjaču dovukli u Gruž,
a da u istu nije ni prodrla voda.

Članovima »Merkura“. Društvenim povjerenikom
imenovan je g. Pero Reljić, te se upozoruju članovi:
da se u svim slučajevima obraćaju istome u poslovnicu
Šatić i Reljić na Pilama, Društvenog liječaika smije se
samo u nužnim slučajevima pozivati kući, — Uprava.

€rkvene vijesti.  Devetnića na čast sv. Frana
Asiškog započela je prošli utorak, a obavlja sa u Male
Braće svako veče na 6 30 sati,

32 godišnjica smrti sv. Terezije Malog Isusa.
U ponedjeljak 30. septembra spada 32. obljetnica
smrti sv. Terezije Malog Isusa. Toga dana u večer
od 7—7'/2 (čas njezine smrti 7:20) obavlja se u kate-
drali posebna pobožnost.

Blagdan su. Terezije Malog Isusa. U četvrtak
3. oktobra spada blagdan sv. Terezije M.I. Tog dana
u katedrali pred njezinim kipom (prva sv. Misa u 52 s.
u 6 s. sv. Misa s krunicom, svako po sata tiha sv.

Misa, u 9 svečana. Po podne u 5%/a krunica, propo-
vijed i blagoslov.

Čitulja. Prošli petak 20. o. mj. preminuo je «
Gružu Jakov Margaretić u 62. god. života. Istog dana
uveče preminula je u našem: gradu Cvijeta Lisičar,
sestra Dr. Mata, javnog bilježnika u Zagrebu. Pokoj-
nicima rajska slava, a ucvijeljenim i naše saučešće.

Trgovačko udruženje glede otvaranja i zatva-
ranja radnja u jeseuskoj i zimskoj sezoni daje ovu
obavijest, Upozoruju se članovi, da počam od 1. okto-
bra do uključivo 31. marta, nastaje zimsko vrijeme.
Za ovo vrijeme radnje se moraju otvarati i zatvarati
prema dole navedenom : Naredba Vel. Župana D. O.
na osnovi čl. 3. i 55. Z, R. Br. 7772 (IV.) ČI. 1) U
vremenu od 1, oktobra do 31. marta: a) Zanatske
radnje kojima pomoćno osoblje može biti zaposleno
najviše 8 sati dnevno (čl. 31. uredbe) od 8—12 i od
1352, b.) Zanatske radnje u kojima pomoćno
osoblie može biti zaposleno najviše 9 sati dnevno
(čl. 30. uredbe) od 7!e—12 i od 1/2—6. c.) Sve
ostale radnje (preduzeća) u kojima pomoćao osoblje
može biti zaposleno najviše 8 sati dnevno (čl. 31. u:
redbe) od 8—12 i od 4-8 a one u kojima pomoćno
osoblie može biti zaposleno najviše 9 sati dnevno
(či. 31. uredbe) od 7U2—121/2 i od 2!/a do 6%. d.)
Sve radnje, u kojima pomoćno osoblje može biti za-
posleno najviše 10 sati dnevno (čl. 21. uredbe) od
6Ye—122 i od 21/2— 61, Nedjeljom i praznicima :
U koliko nijesu već uredbom o otvaranju i zatvaranju
radnja predvigjeni izuzeci od općeg pravila da, sve
radnje moraju u Nedjelju preko cijeloga dama biti za-
tvorene, mogu trgovačke i zanatske radnje biti otvo-

rene nedjeljom prije podae dva sata i to: Za vrijeme
od 1. oktobra do 831i. marta: od 8—10 sati prije
podne. — Uprava. (407)

 

ITG poste za zube je najbolja.

 

  

Poslije požara u Beogradsk

Umoljeni od sopstvenika ., Palas“
pravilno i potpuno funkcionisanje rada

rjela, dotle u ostalim spratovima život

pravilnošću kao i prije požara. a

    

 
  
    

Str. 3.

 

1 već lovac ZEPHIROM se grije,
jer on znade što mu prije.
Zato pamti ovu reč
i kupi samo dobru peć.

a ZEPHIR PEĆ a

10 grije jednu sobu 2
kg. drva sata
Tražite besplatan opis!
Zephir tvornica peći d. d., Subotica
Jedino zastupstvo za Dubrovnik

Mirko M. Zec

Grozna nesreća od auta. Antun Market Paša
iz Babinapolja (Mljet) cošao s brodom prodavat grožgje
i doveo prvi put u grad svog 10 godišnjeg sina An-
tuna. Prošli Četvrtak oko 3 sata po podne išli oni
gruškom obalom dosta širokom, kad s jedne strane
dolazio tramvaj a s druge najurio velikom brzinom
jedan auto, koji je zahvatio i oborio dječaka te ga
bacio pod kotače. Teškom mukom otac i šofer izvu-
koše dječaka, te ga prenesoše u bolnicu, gdje je nakon
malo vremena izdahnuo radi unutarnjeg krvarenja.
Ovgj jezivi slučaj svakoga se bolno dojmio, jer ete
čovjek nezna, gdje ga smrt čeka, Šofer Dragiša Kruš-
čić nalazi se u zatvoru.

ZAHVALA. Uprava samostana Male Brače
najljepše zahvaljuje g. Marku Muratu, konservatoru,
na popravku česme u donjem klaustru samostana, Popra-
vak je bio izveden troškom , Ureda za čuvanje starina“,

Zapamtite gospodjo, da rodbinska bla-
godat zavisi .od domaćice. | Zašto ? Odgovor
naći u današnjem oglasu ,Sapun sa klasom“.

MILODARI. Udijeliše »Dječjem Zakloništu“ ma
počast uspomene blagopok. Ane Dežulović rogi. Dre-
scher: Flore Jakšić Din. 30, Dr. Stijepo Dežulović 100,
Eliza ud. Drescher r. de Bona 100, Kate ud. Dežulo-
vić 100, Miše Jančić 100, Augusta de Bona 200. —
Na počast uspomene blagopok. Iva Milićević, inspekt.
fin. kontrole u m. preminulog u Splitu 16. ov. mj.
Ugl. porodica Luja Bruer-Galjuf Din. 200.

Za Domus Christi (uboški dom) Da počasti us-
pomenu pok. Ane Dežulović rogi. Drescher g. Dr. Ar-
turo pl. Saraca Din. 100, Augusta de Bona 100.

Za ,Biserje sv. Terezije M, 1.“ u počast introni-
zacije presvj. Dr. J, Carevića darovao je Don Miho
prof, Fabris Din. 50. — Na počast uspomene blagopk,
Ane Dežulović r. Drescher:: Augusta de Bona Din. 100.

U karitativno društvo sv. Vinka Paulskog .,Sta-
nak sv. Vlaha“ udijeliše u počast uspomene blagopk.
Ane Dežulović r. Drescher : Augusta de Bona Din. 100.

Poslije zabave u Hotel Imperijalu, prigodom pro-
slave desetgodišnjice Narodne Ženske Zadruge, poslaše
svoj doprinos slijedeća gospoda: U fond ,Elena pl.
Bizzarro“, g. Evelina Banaz Din. 500. — U foud Na-
rodne Ženske Zadruge: Odak Mina Din. 500, Kuku-
ljica Ivo 200, Marić-Milišić 100, Kolić Pasko 100,
Barić Dr. Josip 100, Fillaus Ana 100, Jakšić Flora 100,
Katić Ernest 50, Gjurgjević Meri 50, Trojanović Ma-
rija 30, Bašić Dušan 20, Dn. Niko i Ant. Gjivanović 60.

TRŽNE CIJENE. Pšenica 2:80, kukuruz 280—
295, mekinje 2:30, brašno fino 4:30, br. 2/4 Dim., br.
9/370, br. 6/3:40, kafa 35—40, šećer 12:10—13:60,
pirinač 5:20—9:50, sapun 12—21'50, bakalar 20:50—21,
grah 430—5'50, ulje 16:50, mast 25—26, buhač bez
poiražnje, otvoreni 15, poluotvoreni 19, zatvoreni 25.

om ,,Palas“ Hotelu.

Hotela objavljujemo, da požar, koji je

nesrećnim slučajem izbio u zgradi Hotela nije ni u koliko smetao, niti smeta

u Hotelu, blagodareći konstrukciji od

armiranog betona, u kome je zgrada hotela sagrađena. Dok je mansarda izgo-

i rad teče istim tempom i sa islom

 

9 o enijačnnonzij urin

 

ćete