POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Naro

Br. 42,

 

DUBROVNIK, 17. Oktobra 1929. jest

Broj čekovnog računa našeg lista

 

za God. XI.

4153 Podružnice Sarajevo.

dna Svijest

 

Cijena je Hatu 5. Din, mjesečno : za im

 

PLATIVO 1 UTUžIVO U ĐUBROVNIKU,
Uredništvo ! Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

 

ozemstvo 10 Din, mjesečno

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1'50

 

 

Vlasnik - izdavač - urednik :

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FI& — Dubrovnik,
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

Značenje novog naziva države.

»Obzor« od 8. X. donosi uvodnik u kojem veli;
»Pogrješno bi bilo pretpostavljati, da se novim nazi-
vom države ukidaju narodni individualiteti : hrvatski,
srpski i slovenski, koji i po megjunarodnim aktima

ivore ovu državu. I zakonodavac nije u novom zakonu
o podjeli i nazivu države takova šta uopće ni spo-
menuo, Nema paragrafa u spomenutom zakonu, koji
_ govori o ukidanju hrvaistva, srpstva i slovenstva ili o
— nametanju jednog novog općeg imena za narodno
obilježje. Zakon lek u paragrefu prvom veli, .da je
_ službeni naziv dižave SHS kraljevina Jugoslavija.
_ Dalje se_ isključivo govori o novoj podjeli države i
_ kompetenciji devetero banova,
| Predsjednik vlade general Živković u svom govoru
_ ministrima nije takogjer nikako spomeno, da se uki-
daju marodna im na: hrvatsko, srpsko i slovensko,
On je naprotiv doslovno izjavio, da novi naziv države
E označuje puno diževno i narodno jedinstvo ida simbolički
izražava ideju jednakosti, ravnopravnosti i bratstva, nas
'Slovena na jugu — Srba, Hrvata i Slovenaca“,:

A riječi Ni. Vel. Kralja izaslaniku londonske agen-
cije ,Reuter“ i dopisniku pariškog »Le Matina« g. Sau-
\enveinu, u kojima je naglašeno, da razvitak jugosla-
venskog jedinstva ne znači uništenje: onih narodnih
individualiteta, koji tvore jedinstvo, utvrgjuju takogjer
nepobitno, da novi naziv dižave ne znači ukidanje
mi hrvatstva, ni srpstva, ni slovenstva, jer zakon od
3. listopada i nije drugo, dali nužni nastavak akta od
6, siječnja o. g., kako se to sa svih strana uastalom
jednodušno tvrdi“,

Beogradski izvještaj »Petit Parisiena«

prkos: novoga naziva države Hrvati,
staju što su i do sada bili,
ržave ,dokaz, da se one tradicijonalne sile, koje su
u sebi trajne i pozitivne, stvarne vrijednosti, nikuko
me namjeravaju mimcići. I »Slovenec« ima nesumnjivo
\pravo kad tako piše, jer je tek podjela države učinila
\od Slovenije jednu jedinstvenu političku cjelinu“,
| Dalje »Obzor« veli: ,Što bi uostslom tvorilo
sadržinu svake države, kad bi njene komponente bile
“lišene svojih imaneninih osebina, koje su im neuniš-
tivo nakalamljene tisućgodišnjim narodnim životom,
"Takove bi države, ako bi mogle uopće postojati, bile
jamačno tek jedno mehaničko djelo, bez unutarnjeg
života, bez dinamične snage, koja jedino pokreće i
ride i organizirane zajednice,
i U našem konkreinom slučaju pak treba posebno
istaknuti dvoje. U zakonu o novom nazivu države nije
rečeno, da jugoslavenstvo, kao derivat novog drvavnog
imena, odnosno kao simbolički predstavnik in.ena
žavne zajednice, treba da bude i narodno ime za sve
rvate, Srbe i Slovence, Rečeno je istina u prelaznim
'maregjenjim, da ministar unutrašnjih poslova može uki-
dati društva i ustanove, čije je plemenske obilježje
i ime, cilj i rad, u protivnosti sa državnim i narodnim
jedinstvom. Jasno je megjutim, da ovaj paragraf ne
spominje, da hrvatsko, srpsko i slovensko ime, jer ta
imena nisu u protivnosti, nego su temelj jugoslavenske
državne misli.

Drugo je što treba posebno naglasiti to, da ni-
jedan od tvoraca i nosioca jugoslavenske koncepcije
ao državne zajednice svih Južnih Slavena, od Stross-
ayera do Supila, nije nikada ni pomislio, a kamo li
izjavio ili napisao, da bi jugoslavenstvo imalo zatrti
hrvatstvo, srpsko :i slovensko ime i njihove narodne
ebine, Oni su naprotiv u jugoslavenstvu vigjeli
državnu formu, koja je najprikladnija da okupi u jednu
državnu zajednicu sve južne Slovene, U toj državnoj
zajednici južnih Slovena bit će za svaki pojedini narodni
individualitet dovoljno mogućnosti i prostora, da nesme-
lano razvija svoje osebine i da, harmonično izgragju-
jući vlastite vrednote, upotpunjuje i jača cjelinu.

Kao realni ljudi, nijesu mogli drugačije ui shva-
ćati jugoslavensku državnu koncepciju, to prije što su
oni stalno naglašavali kao dogmatično načelo te svoje
jee a a 343
koncepcije, da Jugoslavija može biti potpuna tek onda,
ad u nju ugju i Bugari. I kad se imaju na umu sve
ve činjenice, onda je i previše jasno, da jugoslaven-

:

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

kaže, da
Sibi i Slovenci
»Slovenec« vidi u diobi

 

 
  

 

 

 

stvo ne može biti uništavanje narodnih individualiteta,
nikakovo potiskivanje hrvatskog, srpskog i slovenskog
imena, pa ni bugarskog, kad oni jednom pristupe u
zajedničku državu južnih Slovena, Naprotiv, tek sa
harmoničuom izgradnjom sviju sastavnih komponenata
ove zajednice, može se definitivno ostvariti južno-
slavenska državna: koncepcija, kao sinteza svih kompo-
Henata i od države južnih Slavena učiniti jaku i moćnu
državnu i narodnu organizaciju“,

dpraštanja sa. plemenskim zastavama,

»Jutarnji List« donosi slijedeću vijest :

U Travniku veliki župan g. Gjorgje Gjorgjević
pokazao je lijepo shvaćanje primjene člana zakona o
isticanju zastava, u kojem se kaže, da se više ne
smiju isticati plemenske zastave, nego samo državna
zastava, pa je u Žepču, izvršujući taj zakov, postupao
na taj način, da je naredivši da se skine srpska za-
stava sa prosvjetnog doma, skinuo kapu, prekrstio se
i poljubio trobojku srpske zastave, pod kojom ei
sam kao pukovnik sudjelovao u ratovima. Zatim je
predao tu zastavu predsjedniku činovničkog kluba u
Žepču, preporučivši mu, da čuva tu zastavu u kućnom
hramu društva, a da istakne državnu zastavu, pod čije
okrilje su od sada ušle sve plemenske zastave,

Oči starog pukovnika, bile su pune suza i od
uzbugjenja jedva je govorio. Svi prisutni, medju kojima
su se nalazile osobe svih triju plemena
naroda, bili su potreseni do dna duše, Ovaj čin je
je djelovao tako divno, da se iz redova prisutnih
odvojio jedan vigieni Hrvat, koji je otišao u »Dcm
hrvatske Selječke Sloge“ i saopćio, šta se je desilo

ikakvog naregjenja sami članovi skinuli svoju ple-
mensku zastavu. Kada je poslije, prolazeći mimo te
zgrađe veliki župan primjetio, da je skinuta hrvatska
zaslava, ne govoreći ništa, ušao je u dom, a za njim
i svi prisutni, Tu je veliki župan zapitao, šta je bilo
sa tom zastavom, Kad mu rekoše, da su je sami
skinuli, on je zatražio, da mu ju donesu, a kad su
mu je donijeli, on je ponovno skinuo kapu, prekrstio
se i poljubio hrvatsku zastavu sa istim pijetetom, kao
malo prije srpsku zastavu, izrekavši iste riječi, doda-
dajući još, da od sada njeguju državnu zastavu kao
simbol ljubavi spram Ni. Vel. Kralja Aleksandra i kra-
ljevine Jugoslavije, naše velike domovine.

Imenovanje banskih pomoćnika.

Ukazom Ni. Vel. Kralja postavljeni su za pomoć-
nike banova: 1. U Dravskoj banovini Dr. Otmar Pirk-
majer, gen. inspektor unutrašnje Uprave ; 2. U Savskoj
banovini Sava Stojanović, sudija upravnog suda u Za-
grebu ; 3. U Vrbaskoj banovini Milisav Ivanišević, žu-
pan iz Mostara; 4 U Primorskoj banovini Dr. I. Pe-
rović, župan u Splitu ; 5. U Drinskoj banovini dr, Avdo
Hasanbegović, župan iz Tuzle; 6. U Zetskoj banovini
Dr. Jovan Zec, župan iz Banjaluke; 7. U Dunavskoj
banovini Vidoje Mišović, župan Cetinja; 8. U Morav-
skoj banovini Dragomir Todorović, Župan bitoljski;;
9. U Vardarskoj banovini Milan Nikolić, sarajev, župan,

FIGOL pospješuje usporeno micanje i usporeni
rad crijeva, pa se stoga uzimlje kod raznih neurednosti
probave i neuredne stolice, Cijena boci 35 Din, Do-
biva se u Apoteci u Gružu.

Nod zapuštenih i nečistih zudi

i najljer jepo. Neugodan h iz ustiju dieluje na
okolinu odvratno, i jedna i druga mana dadu so temeljito odstraniti
često i jednokratnom upotrebom Chlorodđont paste za zube, koja
posjeduje jedinstveni osvježujući ukus. Nakon njene upotrebe zubi
staju snježno bijeli i dobivaju prek: jaj poput slonok
loj površini i sa svih stran
bi u tu svrhu naročito
be sa zubčastim rezom četinja. 3
m prouzrokuju neugodan zadah iz ustiju, odstr:
ovom četkicom temeljito iz prostora međju zubima te
šupljina. Učinite najprije jed s sa malom tuhom 7
Chlorodont četkica za zube:
S:

  
   

 

 

 
  
 

 
 

  
 

 

 
 
  

 

Din. €

  
  
 
 
  

. Dobije

ete li ovaj oglas K. iskanicu (omot ne
piti) dobit ćete besplatno jednu tubu za pokus, koja će biti
dovoljna za višekratnu upotrebu. Tvornice Zlatorog, Odio Chlorodont,
Maribor. (49)

  
  

i vjera našeg:

MISLITE VEĆ SADA

na približujuću zimu i ku-
pite sehi već sada dobru peći

  

——a

ZEPHIR PEĆ seo

10 grije jednu sobu BA

kg. drva sata

sy

 

Besplatan opls na zahtjev,
ZEPHIR tvornica peći d. d.
Subotica
Jedino zastupstvo za Dubrovnik

Mirko M. Zec

Jedno pismo i jedan kalendar,

»Jutarnji List« od 8, X, donosi »mišljenje jednog
Srbijanca“ o kraljevini Jugoslaviji. Taj Srbijanac ističe
razlike izmegju manifestacija radosti u Huvatskoj i u
Srbiji. U Srbiji ,nije običaj, da se šalju pozdravne

 

te : i eše i * mi ni najvećim zgodama, Mi ne
pred ,Prosvjetnim 'Srpskim Đomom“, Tu'su ozgda bez depeše i telegra Die 1 2

volimo mnogo ni manifeslacije osim one vojničke, gdje
slavimo naše patnje i djela naših boraca“,

»Upozorit ću samo na jedan fakat, koji je karak«
terističan za nas u Srbiji, Vi u cijeloj Srbiji nećete naći
skoro niti jednoga spomenika Kralju Petru Velikom,
i ako je to bio naš najveći i majomiljeliji vladar, od
kako je postala S:bija. Nitko nam ne može reći, da mi
osjećamo manje ljubavi, manje požrtvovanja i zahval-
nosti nego naša braća u prečanskim"krajevima, a tamo
velikom vladaru dižu spomenik i gradovi i sela",

Taj Srbijanac dalje veli: ,Sada kada imamo kra-
ljevinu Jugoslaviju treba da riješimo još jedno pitanje,
koje je od eminentne važnosti za cijelu državu i za
njezin kulturni razvoj. To je pitanje pisma. U Jugo-
slaviji smije biti samo jedno pismo. Ja i kao Srbin
i Srbijanac kažem da to pismo mora biti latinica, Kada
smo prekinuli sa tradicijama u pogledu imena, kada
smo ostavili stare nacionalne zastave i uzeli novu
treba da se odreknemo i ćirilice i da latinica bude
službeno pismo za Jugoslaviju. Jedinstveno pismo za
cijeln državu bit će jedan korak dalje provogjenju
jugoslavenstva.

U istom duhu treba riješiti i pitanje kalendara,
U Jugoslaviji može biti samo jedan kalendar i to gre-
gorijanski, korigiran po rezultatima nauke“.

 

 

o
KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA- si
ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

ELERTA. MATERI3AG i MOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI
X PARKETI!