Br. 80 PRAVA CRVENA HRVATSKA
naime ovako «zašto ste išli plaćati
vino po jednaste fiorini, kad ste ga mogli
imati kao mi po 72 novčica grad, samo
da ste držali duro». Ovaj kako vidimo ne
govori, samo za sebe, već govori u ime
više njih. Neznamo, kako će tumačiti go-
spar Kozjački ovaj slučaj i ovomu slični,
koje mi danomice bilježimo. PI. Moriturus,
kad je govorio o trustu, nije govorio i mi-
slio na svu pokrajinu i sve trgovce vinom,
upliva. Nepripisuj duši, što se nalazi samo već se mislim bavio samo našim prilikama.
na tijelu — dapače samo na koži. |Gosp. Kozjački govorio je nešto nebulo-

9.) Najspecijalnija načela. Neprestano bo- znoga i s visoka, a pobio nije gosp. Mori-
lje i bolje upoznavam da su Germani naj- tarusa. Mi smo potpunoma uvjereni i osvje-
bliži harakteru Slavena. To se dakako mo- dočeni, da «parola» obstoji izmegju onih
že čitati u svakoj zvastvenoj etnografiji, — |trgovaca, koji su običavali dolaziti kod |
ali o tom se radi poznati to iz života i li- svake godine, da se priskrbe našim izvrsnim

7.) Analogija narodnih ostavština uvijek
biva dobrim vođićem; a ljudi su u stano-
vito doba za stalnih okolnosti dosta slični
jedan drugomu — više se na prvi
pogled čini. Ta ljudi su bili vazda ljudi.
Razvijamo se, ali se bitno ne mijenjamo.

8.) Okolina i priroda djeluje bitno sveu- |
dilj i silno na čovjeka i narod, stoga mno-
ga pitanja — na oko — narodnostna, ba-
rem djelomice, može riješiti promatranje tih

Nadvojvoda u gradu.

Bez da se je itko nadao a i nadati mo-
gao dovezao se je, učetvrtak u jutro, nad-
vojvoda Frano Ferdinand iza grada, preko
Ploča u grad praćen još su tri košije. Na
«stradunu» se je u tili čas splilo mnoštvo
svijeta, znatiželjna, da vidi prestolonasljed-
nika, koje ga je  pozdravljalo. Prestolo-
nasljednik je izišao iz kočije i svratio se u
terzije Geruna, kod kojeg je htio kupiti ne-
kakove marame, budući da ovi nije imao
hodio je pješke do u Kraje, htijući kupiti
kod njega; nu i ovaj ne imaše. Prestolo-
nasljednik se je ukrcao u kočiju i pošao do

 

 

tarasu fin. ravnateljstva, da posmatra ras-
vjetu. Izmegju dvije guste kolone svijeta
prolazio je nadvojvoda u kočiji, prateći sa
strane gragjanskim odborom, otkrivene gla-
ve. Na tarasi je bio načelnik Čingrija i g.
namjesnik Nardelli. Ispod su udarale dvije
gragjanske glazbe. Čim je došao ispred|i
«Orlanda» glazba je otsvirala carevku. Po-
slije malo vremena odvezao se je u kočiji
pokrajnim ulicama do «Hotela» a svijet je
i dalje šetao i uživao sviranje glazba.
Rasvjeta.

U petak u večer bila je u gradu i na

«Pilama» veličanstvena rasvjeta. Valja pri-

Od 18. do 16. rujna 1906.

ljevske Visosti, čustva najdublje privrženo-
sti i odanosti
Kruni, ne mogu a da Vas ne - sjetim kako
ovdi žive duboka uspomena nekadašnjeg
posjeta Njegovog Cesarskog i Kraljevskog
Apoštolskog Veličanstva našega Kralja, \e

prama Svijetloj Vladarevoj

ako je od onda dugo doba prošlo, ipak,

bez obzira na promjene vremena, okoluo-
sti i ljudi, čustva naša prama Svijetloj Nje-
govoj Kruni ostaju svegjer neuskolebivo
jednaka.

Vojnički manewri.
Vojnički manevri imali su da se razviju

terature, pa po tome i raditi. Slijedi li iz opolom. Nekoji zlobnici i naduti doturići |
toga da bi njemački uplivi povrijedili naš hoće da u kolo tih trgovaca uvrste i gosp.!
češki harakter tako, kako se mnogi slavja- viteza Duboković plemenito misli i osjeća, ić
nofili umišljaju. U ostalom i iz političkih |a u opće rečeno, dobrotvor.je ovomu pu- : Bošek le. Trebinju.
i narodnostnih razlika je suvišno.  Politič- čanstvu u pravom smislu riječi, pa namZje _ Priček u Trebinju bijaše veličanstven po- |
ki razvoj ravna se mnogo više zbiljom teško vjerovati, da bi se mogao pouzdati Sema izvršen prema programu. Prestolo-
nego li fikcijom. Proti uplivom tugjega duha u čovjeka koji bi se hteo obogatiti krvlju nasljednik je bio posvema zadovoljan priče-
ne preostaje nego postaviti upliv svojega siromaha. Vrisničanim i Šviranom i drugi. *9m. U dva sata po podne željeznica je|

Gruža odakle je krenuo željeznicom u Tre-
binje.

 

 

| užitke.

Na odlasku.

vlastitoga. To se nesvijesno gagja. Bilo kako ma preporučamo, da se čuvaju krvopija i | bila pripravna, kojom. se je on povratio i |

god, ljudi počimaju o tomu misliti; ne pre-|sebičnjaka, koji bi i brata na vješala za 98e0 u «Hotel Imperialu». Doručkovao je

ostaje nego učenje svojega i tugjega što svoju ambiciju. Budite dragi moji na opre. POsvema sam u svojoj sobi a tada otišao rano se
upamtite si onu narodnu «na ustima  SPavati, jer je bio umoran.

podrobnije, svijesnije, a s druge strane svi- izui
jesno raditi ono, što tko obratno radi. | med, a u srcu jed», a mi ćemo nastojati, Pohod manewra.

(iz: ,Českć Otizky“). K. P.

... e
Politički pregled. :
Austro-Ugarska. Svraćamo nešto Javljam Vam gosp. uredniče radosnu vijest, Yorimo na drugom mjestu. Cujemo, da ze. ta nih SORE a irs
višu pažnju na zemlju krune Stjepanove! da se je i kod nas napokon utemeljilo pra- je 9 vojsci izrazio jako pohvalno. Istoga 44 kitu cvijeća. Prvi se je u kraljevskim
U petak (15. o. mj.) bilo se je sastalo mi-|vaško društvo «Kumičić» Dne 9 rujna dr. dana u podne povratio se je u «Hotel Im. *9čijama dovezao princ Danilo i pošao na
nistarsko vijeće u Budimpešti, naravno bez žali smo prvu glavnu skupštinu. Pravila | perial>. [o E prpe-s e e E 0 So
Košuta, jer je ovaj još na liječenju. Svrha prama našim prilikama udeseli smo po kri- Doček kod slavoluka [ropooaa, Susa že odan oloEa tesla.
ka I ; 1 : BE | . | Curice su mu predale kitu cvijeća a on onoj
ministrskom vijećanju nije baš u tančine po- ževačkom društvu «Kalnik»; šipanjskom i
; h \ pari ROM ' pe a ' | U petak po podne, prema navješćenome maloj jedan zlatni dar. Pozdravio se sa je-
znata, ali nas tješe zato službene a još više «Starčević» ; i dubrovačkoj «Zadruzi», pak i ' aa PI ;
. : i . # i o ' programu imao je Prestolonasljednik da dinim biskupom Dr. Marčelićem i klerom
i neslužbene novine, da se je radilo pogla- ih odmah šaljemo Namjestništvu na odo-/, i ie | i E E :
: sije i i : i ' \dogje u grad, primi deputacije u opće, da ušao je u lagju praćen sa «Živio» i pove-
vito o sregjenju nekih bankarskih posala. prenje. Mislimo, da ne ćemo čekati odgo- < ?_z; : sr stize i
: uu Po I , : i se izvrši svečani doček. Isti je imao biti u!zao se do «Miramara».
Jučer je Wekerie bio primljen u audienciju. yor i dozvolu desetak mjeseca, kad imamo 5 sati po podne. Već iza podne izvrvilo i
Njegov uspjeh o tom bečkom posjetu javit domaćeg sina na vladi. Redovitih se je čl maoštvo 'seroda. na «Pile» da sebi vka; Defilć brodovlja.
ćemo naknadno. Inova već prijavio veliki broj, a ostalim na- | mjesto. Citav prostor od slavoluka do kuće Odmah iza toga imao je biti defilć rat-
Rusija. Emancipacija ruskog napred- šim rodoljubnim mješćanima, te su izvan Jelića bio je odregjen za društva i korpo- | "98 brodovlja u konalu Kalamote. U tu svr-
nog duha kroči još uvijek naprijed! Nije | mjesta poslati ćemo poziv na upis a te racije. Silni aparat žandara, stražara finan- |" prirediše parobrodić «Ida», «Cavtat» i
stoga nikakova čuda, ako pri tom izbijaju | Pozitivno znamo, da će se ovom rodoljub- cijskih, i komesara imao je pune ruke po- «Ston» izlet k brodovlju. Još prije nego je
na površinu javnosti i neredi i sukobi pa nom društvu svi odazvati i pristupiti megju sja, U pokrajnim vrtovima bilo je žandara. | reaa Njegova Visost brodovlje je stalo po-
donapokon i umorstva! Brzojav od srijede razne kategorije članova. Na glavnoj skup- po četiri sata naroda se je zgrnulo tolika redano i «Habsburg» je ispalio 21 topovski
uznemiruje nas nasilnom smrću nadzornika | štini bila je izabrana slijedeća uprava — | sila, da je jedan za drugome ležao. Sve što | ac «Miramar» je prolazio polagano kroz
tamničkog transporta u Varšavi, pukovnika Sve sami požrtvovni ljudi i čestiti Hrvati :|;. moglo sve je pohrlilo iz kuće, da vidi red pojedinih brodova, a na njima poredani
Jakovljeva, kojeg ustrijeli revolverom dosad presjed. g. Ci. Konjuh; podpresi. g. I Bu- svečani doček. Vrijeme bijaše baš ugodilo.|Yoinici pozdravljahu prestolonasljednika sa
nepoznati muškarac, U Siedlicam je za sad | conić: tajnik g. A. Žmirak; blagajnik g. P.| poslije četiri sata došla su sva hrvatska i| Mura». Na svrhu te smotre brodovlja «Hab-
mir. Geniju Slavenstva probudi se i smo eena; RESE t sik a a pre | društva praćena svojim glazbama, te vi SIEM 21 LA hitac. Pri pre-
već jednom klonulu Rusiju! m. i M i u e ls mota e sko oim pei ozgor od tonini RA . ie
+ +: : + . + ks bočn . . slavoluka. sati 2 o : E 4 -
ma ge: suamaa 9 [Ovozdenica i B. Pribičević. Preko izbora| nik praćen od E dra vratio u luku Gruža, iskrcao neke crnogor-
dalle, što se je munjevnom brzinom proši- | Pio je mnogo oduševljenja, a sam izbot | pobočnika jednoga od «leibgarde» iz «Ho-'“% i otplovio put Bara.
rila apeninskim poluotokom vijest o potaj- | |

\lagja sa »Miramara» koja je imala povesti

Skup vrisničana.
Iz Lopuda.

 

 

 

 

so ea pen re. Na nk upao s pa vk, pje gaj Ordan.
nom ulasku austrijske torpiljarke u jakin- LA i rs Sei Šiška. ostro načelnik Čingrija i pr&stavništvo općine. = Cujemo, da je prestolonasljednik crno-
sku luku. «Tribuna», organ Giolitti-a opo- | Kal Tu ga je Čingrija pozdravio govorom, gorskom princu Danilu podao orden Sv.
vrgava najodličnije ove glasove i nastoji kojeg donašamo na drugom mjestu, na što | Stjepana a on Njemu Danilov.
oko umirenja nervoznosti neodvisne talijan- Iz Višnjića u Konavlima. pao Prestolonasljednik zahvali njemački a.
ske štampe. E se non ridi..! | Postupak financijalnih stražara. Malo kje po gripe pe pet, šest riječi hr- Nešgos SES RIA
Savezne Države. Državni odsjek Što nas je usud rinuo u ovu kotlinu daleko vatski. Tu je jo: : GOSTOJNO 00 progovoriti | u posebnoj audijenci.
mornarice odgovorio je presjedniku i 04 Boga i ljadi; ato je Go mes MD ne. sa e E nem P NEVE pi Prečasnog Crnicu zapala je rijetka čast,
welt-u, da bi u slučaju intervencije k ne- rodica i naši jadi ubijaju, nego valja da! a ra, | opet sa načelnikom Cingri- &to je bio pozvan od Njegove Visosti na-
mirima na otoku Kubi, bila su 3 krstaša nasu našoj bijedi još gnjave i oni, koji su jom. Prestolonasljednik je zapitao g. načel- zega prestolonasljednika u posebnu audijen-
uvijek na raspoloženju. Dali će ovakova Poslani da dijele pravicu, oni te se nazivlju pas SRE AA rime 3 4 B G80- | cu. U subotu u 11 sati namjes. tajnik Tychi
vrsta diplomatskog strašenja djelovati, po-| “ljudima zakona». Prolazeći onomadne kraj i 1 a neđto kuncuski. Govoriki su \ došao je javiti g. Crnici da prestolonasljed-
kazat će se to do buol |jedne kuće u Višnjićima u kojoj se oba-| preko umača g namjesnika. NELE |
i \vljalafinancijalna premetačina zaustavi me| Odatle se je nadvojvoda, koji je bio 0- |G Crnica bio je uveden pred prestolonas-
Njemačka. Carsko-kraljevska kuća Ho- zapomaganje domaćine: «Da ti mene u bučen u odjelo felcagmajstora, uputio uz- jednika od g. namjesnika Nardelia. Cim je
henzollerna obavila se u žalovanje za prin- mojoj kući biješ i guraš! Ja se ne bramim gor izmegju društava, koji su mu sagibali stupio u sobu Njegova mu je Visost srča-
com Albrechtom, koji je preminuo u srijedu. prebrat ali uz glavara sela kako i zakon zastave na pozdrav. Došav do «Hrvatske no stiskala ruku, zahvali mu se još jednom
oko 5 ura po podne u Kamnici (Saska). | nqregjuje. Ne tuci me, ne turaj me! Imali Radničke Zadruge» opazio je na prsima :
|ko! itd. Kašnje sam doznao da je finan-| starca Teuschera medalje i tu je s njim pro-
Najbolja | najprikladnija prilika sva- ciiaini vogja Vincetić iz Molunta sa dva |zborio nekoliko riječi. Na svrhu pitao je g.
kome za štednju | priplod: \ druga uprav razbojnički uskočio u dotičnu Stojkovića za djecu. Tu su ga djevojčice
HRVATSKA PUCKA ŠTEDIONICA kuću, prosto ignorirav zakon, koji nalaže, pučke škole posule cvijećem te su ove i
registrovana zadruga sa ograničenim jamstvom \da se svaka premetačina mora provesti u gimnazijalci kao i narod kad se je vraćao
i. Seitndeiiš \ prisustvu glavara sela, te tukao kućegazdu ,povdravljali sa «živio». Na povratku mu je
prima novac na uložne knjižice za štednju na čigovo se zapomaganje sakupilo mnoš. | mala savjetnika Drobca predala kitu cvije-
i priplod i plaća na njega \tvo seljana, te je zahvalit hladnokrvnosti ća s austrijskom vrpcom uz par prigodnih
4 au | nekolicine da nije došlo do gustijeh. Doz-| riječi. On joj je stiskao ruku i darovao joj
e % nao sam i to da je spomenuti vogja V.|kutiju u kojoj se je nalazila narukvica sa
kamate bez ikakva odbitka. — Daje vje- sutradan dao dozvati stanovitog domaćinu draguljima i carskom krunom. Zaista lijepa
resije uz povratak na stalni rok ili tekući g kasarmu te ga nagovorio da odustane od | uspomena. Tada je slijedilo primanje de-
tužbe, na što je ovaj, naravno pod priti- | putacija.
skom straha osvete, i pristao. Tomu dopu-
zu koji neće da štuje ni zakona ni pravde
treba stati na rep. Taj dotepuh koji se hrani
našom pšenicom i tovi našom piladi, na
uzdarje nazivlje Konavljane jarčima, zabo-

 

kod njih ispriča što nije mogao doći. U
znak priznanja onomu narodu položio je u
njegove ruke 3500 kr. s naredbom, da ih

tama sjetio prošlosti u kojoj su Konav-
ljani bili uvijek vijerni domu i kralju i da
će takovi biti i oslen. Prestolonasljednik je
još jednom zahvalio i na rastanku mu sr-
čano stisnuo desnicu. Cujemo da je g. Cr-

Deputacije.

Pred «Imperialom» čekali su  prestolo-
nasljednika razne deputacije i sve c. k. vlasti
kao i vojničke. Prestolonasljednik je govorio
s biskupom Marčelićem, Ucelliniem i dubro-

račun.
Može se uložit i podignut kad se hoće.
nemoguće.
Pišu nam: Načelnikov govor.

Iz Vrisnika. U

znati, da je rasvjeta bila umjetnički uragje-
na. Ne možemo ovom prigodom a da ne
| pohivalimo ravnatelja elektrike g. A. Bro-
gnaru, koji je marnom vještinom i spret-
nošću proizveo sve one moguće rasvjetne

| U subotu po podne u tri sata po podne
\bio je odlazak Njegove c. i kr. Visosti. Već
| je u Gruž splilo mnogo svijeta, da | rala, vojska iz Bosne, njih na broju 17:000
\prisustvuje polasku. Kod obale je čekala zauzeo je sve doline oko Trebinčice i vrške

 

|
|glavicama okolišnjeg brda, doćim njena

 

\|sve od «Drijena» i «Gluhe smokve» do

nik želi s njim govoriti i da ga čeka u 11/2

na dočeku Konavlana i zamolio ga, da ga

on g. Crnica razdjeli megju najsiromašnije |
općinare. Zapriječite ove zime glad, rekao | R I i p
je Prestolonasljednik, i emigraciju. G. se je i Za oni mali lapat zemlje usred Dalmacije,
Crnica duboko zahvalio i u kratkim ga cr-

nica danas otišao, da novac izruči općini
te ga ona podjeli, budući to njemu osobno

jed
petak po podne kod slavoluka je g.

od Slanoga pa do drage Tihe i gore do
Trebinja. Brodovlje, koje je vodilo vojsku
imalo je prvobitnu zadaću, da iskrca istu
u Župi, nu našav slabe utvrde u Gružu u
četvrtak po noći i jutrom rano iskrcalo ječi-
tavu vojsku u «Stari Lopud», «Pod babinkuk»
i «Kantafig». Vojska je u čvrstom maršu
potisla neprijatelja sve do u Hercegovinu.
Tu se je sada razvila sva moguća vojnička
taktika. Neprijatelj pojačan, kojeg je fingi-

 

gora oko sela «Ljubno» i «Duži». Kavale-

da redom sva nedjela donesemo na javnost. U petak je u jutro u svome automobilu, "3 jacht prestolonasljednika. Megjutim su |rija se je nalazila skrita u gori a artilerija
praćen od ministra rata Pitreicha i švoga već bile došle obi sučike M grada. Na "
\adlatusa, Prestolonasljednik pohodio je ma. Vali su stajale poregjene sve vlasti i kler
Hrvatsko radničko društvo «Kumičić». nevre vojske u blizini Trebinja, o kojim go- 5 Jedne strane, a s druge djevojčice gruške

iznad pješadije na malim glavicami. Vojska,
koja se je iskrcala u Gružu i potisla nepri-
jatelja nalazila se je u selu «Duži» i po
«provianda» i municija bila je porazdjeljena

\«Duži> sela. Uzduž ceste bio je povučen

| telefon a radilo se je sa Marconijevim br-
\zojavom. Trebalo je zapriječiti zauzeće že-

(ljeznice. Vojska, koja je bila u gori, a ina-
če izgledala kao mravi, bijaše nevidljiva,
\trebao je dobar dalekozor. da opaziš sva
\moguća micanja. Uhodne patrole istraživale
\su stanje neprijatelja. U petak u jutro po-
čeo je atak. Culo se je jako pucanje to-
pova i infanterije. Bosanska vojska, u broju
jača, imala je zadaću opkoliti neprijateja,
kojeg se je moglo raspregnuti po bijeloj
vrpci na kapi, i potjerat ga na brodove.
Poslije dvosatnoga okršaja uspjelo mu je
zaći za legja «našim» i marširati put Cav-
tata. «Naši» su nastupili potpun ritiratn
progonjeni od neprijateja. Topovi, i domo-
branstvo branilo je uzmak pucanjem oko
podne marširali su naši: putem a ispred
njih provianda i municija potisnuti do Br-
gata. Tu su se zaustavili i udarili logor,
Drugi atak slijedio je u subotu u jutro,
pod zaštitom brodovlja, koje je navaljujući
tri a tri izmegju sebe fingiralo pomorsku
bitku. Neprijateji ih potisnuše i odatle te
tako u subotu na podne marširala je vojska
preko «Pila» do Gruškog polja, gdje je bio
odmor, da se u večer ukrca na brodove i
pogje svojim kućam sa dovršenih carskih
manevara. | prvi i drugi dan dan u svome
antomobilu prisustvovao je prestolonaslije-
dnik manevrima. Drugi dan bio je u Njego-
voj pratnji i crnogorski princ. Iza toga toga
slijedila je kritika, koja je za vojsku bila
najpovoljnija.
U subotu u večer.

Grad je u subotu večer poprimio svoje
običajno lice jedino što još su stali usagje-
mi standali i tu i tamo vigjevalo se je vi-
jati još koja zastava, znak, da još ostaje
samo jeka svečanosti.

 

 

Slava Poljicim.
Iz Poljica, početkom rujna.

Prošlog vijeka, brinuli su se umni Hrvati

smješten megju rijekama Cetinom i Zrnov-
nicom i Jadranskim morem — malom kne-
žijom «Poljica» — koja je uživala i branila
svoju slobodu preko osam stotina godina.
I pisali su o njoj i trogiranin Katalinić i
|spljećanin Carrara. God. 1857. pok. Kuku-
ljević obilazi od sela do sela, zaviruje u
potleušice i kneževske dvore, lista dukale
i stare pergamene pisane bosančicom (jedi-
nim pismom u knežiji), kupi sve što je vri-

Nazad nekoliko vremena u «Hrv. Kr.»
neki Kozjački hotio je, da se naruga pl.
Moriturus-u, kad je ovaj u istoj «Hrv. Kr.»

ravlja u svojoj glupoj bahatosti, da njegova
vjerenica i buduća žena Konavoka neće ra-
gjat boljim plodom.

vačkim klerom, zatim sa grčko-istočnim kle-
rom, vojništvom i drugim vlastima. Još pri-
je bijahu u deputaciji oni iz Albanije.

Čingrija načelnik Dubrovnika pozdravio pre-
stolonasljednika sa slijedećim govorom, a
isti mu je odgovorio i zahvalio se na pri-

na VI s pojava M da k- oo Ovakovu bezzakonju i sablazni morao bi Diner. čeku. Evo ovdje u cjelini govor g. načel-|vjestnicu knjiga V. «Statut poljički», u ko
. Mi sa i i i

nas ee . za boze EE već jednom kucnuti kraj! Mi za danas u Poslije obavljene ove cetimonije bio je s nika _|mu je «banak poljički», upisao nove zako

ne ćemo jemo, tko od ove dvojice pozorujemo zanimane, a prohtje li im se Cesarska i Kraljevska Visosti! ne o starije mijenjao. — Prof, Hanel u zim

ima pravo, već samo konstatujemo facta,

povratit ćemo se, nu tada nešto drugčijim

 

 

 

jahu pozvani osim crkovnih vlasti,

«Hotel-Imperialu» serviran diner na koji bi-
takogjer za povjest

 

 

koja nas u velike uznemiruju, jer predvi- | načinom.
: načelnik g. Čingrija zastupnici naroda, kon- osobita

svađao «rakom mđeuaiog sali alijanski, francuski i belgijski, Na dida, na ime ovog slarg grada. poklonim scc gum je posve vaše slan — Sd:
Vranjican Starogragjanim, a trgovac vinom e glas. e neru s jedne strane nadvojvode sjedio je| vašoj Cesarskoj i Kraljevskoj Visosti, 1885. zagrebačka akademija u IV. svesci pi-
u Trstu, da nabavi stotinu hekt, vina. Vinu| Ja trebam jednog lovačkog psa, bra-|Princ Danilo & s druge nadbiskup Guerini. | predstavniku Njegovog Cesarskog i Kraljev-|sanih zakonika, štampa kritički jički šta
ne o prigovora, le ga plaćao po 23 i|kirca, žečara, istrianske pasmine 2 do 3|N> dineru je svirala vojnička glazba a pt-|igog Apoštolskog Veličanstva, kojemu. je tut iz poznatog slaviste ire
2350 K svaki hekto, premda je cijena vinu godine stara, bez svake mane. Tko tak-|!€ $u dvije nazdravice, jedna od našega!|viečna Providnost dosudila da ravna sa na- Prva zaj gpedleagi er
bila do tada posve niska, naime po 17, 18,|vog za prodaju imade, neka ponudu stavi | Princa, a druga od princa Danila, na fran-|iim udesom. njice propasti knežije — u lipnju — 1806.
20 K hekto najbolje vrsti opola. No to nije|ma cuskom jeziku. Dok žaleć da je Njegovo Cesarsko i Kra-|nakon što je bilo razdijeljeno pod općinu
bilo po volji nekomu ortaku trustovaca i| Antu Krivočića, Dolazak u grad. ljevsko Apoštolsko Veličanstvo zapriječeno |Split, Omiš i Sinj, stari koljenović poljički
navali na javnom putu na gosp. Vranjicana trgovca “Kostajnici (Hrv.. Poslije dinera gragjanski je odbor otišao (da se nagje danas na dubrovačkom tlu, po-| pi. Pavić, bivši dalmatinski podnamjestnik
na malo delikatan način, da ne rečemo pro- : da dovede prestolonasljednika u grad na|dastirem sredstvom Vaše Cesarske i Kra-|štampaje g. 1908. priloge povijesti

 

.-