i
š
i

 

Broj. 20.

je žalosna konstatacija već sama ta či-
njenica da moramo svakog časa vikati,
svoj svome, jer to bi svak morao da pro-
vodi, ako i malo ima osjećanja za svoje,
a da ne bi ni trebalo nikakvog nukanja
i poticanja. To je jednostavno konstato-
vanje nemanja i pomanjkanja nacional-
nog osjećanja, nerazumijevanja nacional-
nog zadatka, neshvatanje najmanje na-
cionalne dužnosti koja ne stoji ni žrtava,
ni truda, ni neugodnosti. Još je pako ža-
losnije, da ne rečemo, sramotnije, da se
i sa svim čestim i neprekidnim naglaša-
vanjem načela: svoj svome, ipak ne posti-
zavaju nikakvi reznitati, Stoga i jesmo
ovako bijedni, ovako siromašni, ovako
ovisni o svakome i o svemu; stoga i vi-
dimo kako naše radnje, naš obrt, naša
industrija, i sva ostala naša poduzeća
bilo koje vrste, ili propadaju, ili ne na-
preduju, ne podižu se i trpe. | to sve
kod nas, u našoj kući, u našim domo-
vima; dok naprotiv stranci napreduju,
njihovi se kapitali umnožavaju. Ali se
oni svi drže načela, da svoj svome po-
moći mora, i to njima niko ne viče, niko
ih ne nagoni, nego krv, srce, osjećanje i
svijesnost dužnosti to im nalaže, i oni to
savjesno, mirnu, bez buke i vike, vrše i
ispunjavaju, a sve na korist svoju i svo-
jijeh.

Vrijeme bi bilo, da i mi prestanemo
apelirati, a počnemo raditi.

 

Dubrovačke vijesti.

Lične vijesti. Naš pjesnik Ivo Vojnović ot-
putovao je u utornik u Beograd, da prisustvuje
premijeri svoje najnovije drame Lazarevo vaskre-
senje

Visoki gosti. U utorak u jutro stigao jeu
Dubrovnik iz Mletaka engleski jacht ,, Enchantress“
i usidrio se je ispod Sv. Jakoba. Na jachtu je
bio engleski ministar predsjednik Asquith, prvi
lord admiraliteta Chorehil i admiral Moore. Ugle-
dni gosti za vrijeme svog boravka pregledali su
grad i obašli okolicu. U utorak malo iza podne
doputovala je do jachta austrijska torpednjača iz
av. Ivana Meduanskog, a sobom je dovezla admi-
rala Burney-a, zapovjednika internacijonalne blo-
kadne flote. Burney se je prekrcao na jacht, te
se je zadržao u razgovoru sa ministrom predsjed-
nikom Asquith-om puna dva sata. U srijeda po
podne oko 2 sata jacht je otputovao prama Krfu,
a odatle će ma Maltu,

Na prolasku. U ponedjeljak veče bio je na
prolaska kroz naš grad, naš sugrađanin g. Dr.
Lujo conte Vojnović. Otputovao je u London, kao
crnogorski mirovni delegat, na ponovne mirovne
konference u Londonu. Ponedjeljak veče se za-
držao kod svoje porodice, a utornik u jutro je
odmah proslijedit.

Jedna godišnjica. Na 20. 0. m. navršaje
se deset godina smrti D.ra Košta Vojnovića, na-
rodnog zastupnika i petom na hrvatskom .sveu-
čilištu u Zagrebu. Slava mu!

Vjenčanje. Sutra će se vjenčati g. Jovo
'Tošović, knjižar, sa g.com Milkom Popovom. Ce-
stitamo

Zapljene. Kod nas se listovi plijene nemi-
lica. Mi manje smiiemo pisati nego li listovi u
Bosni, koji prolaze preventivnu cenzura. Zadnji
je Dubrovnik bio zaplijenjen, što je donio u pri-
jevodu jedan članak iz bečke Arbeiter Zeitung !

Gospodarsko Vijeće i Kotarske Za-
druge. Netko u listu » Dubrovniku“ kritizirajući
izvješće Gospodarskoga Vijeća, dotaknuo se je i
Kotarskih Gospodarskih zadruga, te bez ikakva
temelja tvrdi da su one štetne po poljodjelce,
tvrdnja koju mi tumačimo kao strah da Gospo-
darske Zadruge će uništiti seoske blagajne. Do-
duše Gospodarske Zadruge zamjenile su seoske
blagajne u naručivanja gospodarskih potrebština
za (foljodjelce, nu s tim nijesu nanijele štete po-
ljoprivredi, nego očite koristi, jer seoske blagajne
radile sa samo u maloj mjeri, Gospodarske Za-
druge bile bi mnogo korisnije kad bi Gospodar-
sko Vijeće razumnije dijelilo državnu subvenciju,
što će se postići s vremenom. Seoske blagajne i
druge seoske ustanove, nemadu zašto biti ljabo-
morne na Gospodarske Zadruge. 1 članovi seo-
skih blagajna mogu naručiti roba preko Gospo-
darskih Zadruga, ali treba da budu članovi, koja
članarina godišnja nije nego od K 2, pa i majsi-
romašniji je kadar platiti, Mans, koje se danas
opažaju, kao zakašnjenje u opremanja robe, po-
praviti će se ali i one su krivnjom Vijeća.

Jedan član zadruge.

Koncerti. Ove sedmice, na Bršaljama pred

kafanom, svako veče koncertuje orhestar Bianchi.

Ali kod nas? (z građanstva nam stižu če-
ste tužbe, da pisma iz Srbije dolaze zalijepljena

,CRVENA

tako, da je očito e su bila otvarana. U Bosni i
Hercegovini naredbom je svspendovana listovna
tajna, jer je tamo proglašeno iznimno stanje, . ..
ali kod nas?!

Sokolski izlet. U nedjelju 25. o. m. naš
Soko priređuje izlet u Zaton. Tamo će prirediti So-
kolaši javnu vježbu, a parobrod će pri polasku i
povratku ticati gradsku i grušku luku. Ovim hoće
uprava Sokola da dođe na ruku izletnicima koliko
onim iz grada toliko onim iz Gruža. Polazak iz
gradske luke u 2 sata po podne. Cijena za pola-
zak i povratak Kr. 1. Preporučuje se društve-
nim članovima. da svakako dođu svi u srijedu
na prijavu radi ovog izleta i javne vježbe.

Okulista. Dr. V. Lušić Matković primarni
liječnik okulista stići će ua Dalmaciju dne 5/5
gdie će boraviti do dne 6/6 za operacije i kon-
sultacije za očne bolesti ostati će u: Zadru od
5/5 do 10/5, Šibeniku od 11/5 do 14/6, Splitu
od 15/5 do 30/5, Dubrovniku od 31/5 do 6/6.

»Izgled“ nalazio se u pogibelji. Pišu
nam iz Jakina: Na 12 o. m. stigao je ovamo pa-
robrod ,Izgled“ za pet dana zakašnjenja. Pripo-
vijedali su nam ljudi s broda, da je putovanje
bilo strahovito. Bijahu užasna vremena. Parobrod
je dolazio iz Engleske. U oceanu ga je zatekao
veliki zapadnjak. U zaljevu od Taranta dočekao
ih je jaki maestro. Na 7. maja u jutro strašno
uzburkano more otvorilo im je bokaporte. Usljed
silnog wora puknuo je krik na kormilu i otvorio
je kavijertu na krmi. Parobrod se je nalazio u
pravoj pogibelji. Kapetani i vojska radili su iz
petnih sila po dvanaest sati neprekidno bez išta
staviti na usta. Božja sreća, da je poslije strašnih
muka i napora kapetanu uspjelo baciti se pod
kraj. i tako je parobrod bio spašen iz velike
pogibelji.

Novi dubrovački parobrod. Sutra a naj-
dalje prokosutra stići će pred Lokrun novi ve-
liki dubrovački trgovački parobrod društva ,U-
nione“, Nađenuto mu je ime ,,Fedetiko Glavić“.
Ovaj je parobrod sagrađen u Engleškoj u Hulu.
Nosi 9600 tona. Ovo je najveći parobrod društva
»Unione“, a ajedno i najveći trgovački parobrod
u Austriji. Sagraden je lijepo i elegantno u naj-
modernijem stilu. Pri kušnjama pokazao je naj-
ljepše rezultate, dotjerao je do blizu 11 morskih
milja na sat. O blagoslovu, koji će se obaviti po
starom dubrovačkom običaju, javićemo u nare-
dnom broju.

Na adresu ć. k. kotarskog poglavar-
stva. Sinoć je građanska muzika imala koncer-
tovati pred općinskom kafanom. Program je
bio izvješen do poslije podne, ali je i opet
politička vlast zabranila ,radi reda i mira“, Nije-
dna dosadašnje zabrana koncerta nije na građanstvo
djelovala kako ova. Svak se čudi i pita: zašto
ne smije koncertovati građanska muzika? :Pro-
gram je bio takav, da vlast nije mogla naći ni-
šta, recimo, ,političkoga“, kako kod nas običavaju
nazivati narodne komade. U programu je bila
Lijepa galatea, Traviata. Mađame Butterfly i
Geiseha, — pak je koncerat zabranjen. Pošto se
ne smije udarati ništa izvan programa to muzika
ne bi bila prešla zabranu. Dakle, zašto je kon-
cerat zabranjen? Na Pilama svaku večer koncer-
tuje pred Perićevom  kafanom strawi talijanski
orhestar, pa nije zabranjen. U Lapadu, u Hotel
Dalmacija, svake nedjelje po podne svira vojni
orkestar, pa nije zabranjen, jer ni nema razloga
da se zabranjuje. Ali građanska muzika ne smije
koncertovati pred općinskom kafanom. Ostavimo
na stranu, što se ovako protežiraju jedni lokali,
a druge se lišava dobitka; biće to nehotično, i
ako nije podesno, ali mi upozoravamo na nešto
drugo. Građansku muziku uzdržava građanstvo
za zabavu i u prosvjetne svrhe, i nju, sistih ra-
zlogo, subvencioniše i općina, te je muzika, može-
mo kazatii općinska, i stoji građanstva mnogo nov-
ca. I to građanstvo ne može da sluša svoju muziku
koju uzdržava, jev to politička vlast zabranjuje,
a strane talijanske muzike mogu i smiju koncer-
tovati. Dok je bilo napeto» stanje i dok nijesu
smjele udarati ni druge muzike, mi smo ćutali
i građanstvo je razumjelo. Ali sada, svakome se
dopušta, a građanskoj muzici ne. Čemu ta borba
protiv građanstva ?_ Eto je već nekoliko mjeseca
da mi ne možemo slušati građanske koncerte.
Ovo se nigdje ne događa nego samo kod nas,
u Dubrovniku, jer eno u Spljeta je koncerat na-
rodne glazbe svake sedinice, tako isto u Zadru i
drug4e.

Za danas sama ovoliko, a pitanje ostavljamo
otvoreno, i građanstvo će nastojati svim dopu-
štenim zakonskim sredstvima, da isposluje, da
bude jednaka mjera prama svakome.

Kako se zabranjuje?! Na drugom mjestu
donosimo o zabrani sinoćnjeg koncerta U nedje-
lja je poglavarstvo dozvolilo politički izlet druš-
tva ,Starčević* i ,Pravog Sokola“ (nije ih do-
duše bilo više od 20, skupa sa vojskom broda i

tanom !), a jedan obični koncerat zabranilo.
'Treba li ovome išta nadodavati?

»Patriotische Kondgodungoa:. Čitamo
u AA da su a Sigi bile o riot-

demostrtitje prigodom povratka — kiridži
Da je cijelo
đanstvo i pučanstvo cvijećem obasipalo ki

e i kad je ono Pa. ron patrio-
tično?

HRVATSKA-

BRZOJAVI.

Govor Biankiniev u parlamentu.

BEĆ, 16. — Zastupnik Biankini odr-
žao je a parlamentu govor u kojem je
pitao vladu kada namjerava ukloniti ne-
snosnu vojničku diktaturu u Dalmaciji
usljed koje se progone činovnici, notari i
djaci. Žestoko se je oborio na vladu zbog
kolosalnih troškova od preko miljarde
kruna, a to sve za slobodu Arnauta. Au-
strija i cijela Evropa — rekao je Bian-
kini — duguje heroju crnogorskom kra-
lju Nikoli što je spasio Evropski mir.
Budu li austrijski državnici naučili po-
štovati Slavene dignut će kralju Nikoli
spomenik, što je uklonio pogibelj naj ap-
surdnijeg rata. Predsjednik je parlamenta
zatim oduzeo zastupniku Biankini riječ,
ali uprkos tome on je završio govor. Go-
vor je njegov bio popraćen frenetičkim
aplauzom i čestitanjem.

Srpsko-bugarski spor.
i BEČ, 16. — Srpsko-bugarski spor že-
stoko se je zaoštrio. Predviđaju se težke
komplikacije, ali je nade da će dobro
svršiti.

Ruska pomoć u Crnoj Gori.

PETROGRAD, 16. — Ruska duma
če glasovati preko dva miljona rubalja
potpore Crnoj Gori.

Ultimatum Srbije Bugarskoj?

BERLIN, 16. — ,Berliner Anzeiger“
javlja, da usprkos dementiranih vijesti
ultimatuma Srbije Bugarskoj, sigurno
stoji, da je Srbija podnijela neka vrstu
ultimatuma presirajući odgovor kroz osam
dana,

Dignuto iznimno stanje u Bosni i
Hercegovini.

Bosanska vlada izdala je komunike,
kojim se diže iznimno stanje u Bosni i
Hercegovini, iza kako što je potrajalo
12 dana,

 

Javna zahvala.
Iz dubine ražaloščenog srca zahvaljujemo
svojti, prijateljima i znancima, koji su nas tješili
pri nenaknadivom gubitku naše mile pokojnice

Frane Malovoz
rogi. Jozović
koja potkrijepljena Svetotajstvim preminu dne 29
travnja u 67 god. života.

Osobito dužnost nam je spomenuti svesrdno
blagodareć g. g. Don A. Murati mjest. župniku
koji je pokojnica u bolesti pohodio i na smrti joj
bio, te joj zadnju utjehu pružio; kao i veleuč.
Dr. V. Dvočiku opć. liječnika koji se svojski
zauzeo, & da bi nam ju spasio od nemile smrti.
lstodobno najharniji ostajemo i rodbinjskoj obite-
lji g. I. Dobud p. Vicka i čas. ob, g, B. A. Smr-
delj koji su nas najviše tješili.

Napokon zahvaljujuć harni ostajemo i cijelo-
kupnom pučanstvu Luke, koje nam je sučešće
iskazalo i sprovodu učestvovalo doprativši mrtve
ostanke neprežaljene pokojnice do vječnog  poči-
vališta. .

U Laci na Šipana dne 4 svibnja 1913.

Javna zahvala.
Povodom smrti neprežaljene moje supruge

Ane Niirić rođene Kljunak

piimio sam sa više strana i ma razne načine, od
svojte, prijatelja i znanaca iskaza žalovanja i sau-
češća

Izjavljam s toga svijem moju duboku blago-
darnost sa željom da im Bog u dobru naknedi,
Zaton, 15. Maja 1913.
Gjivo Njirić

za se i ostalu svojtu.

OBJAVA.

Ovime častim javiti slavnom građanstvu, da
sam svojim Mellerom preselio u nove
prostorije kraj Hotel Petka u Gružu.

Nadalje da sam svoj 'Atelisr povečao i uredio
sa svim modernim konfortom, te se preporučam
i nadalje naklonosti slavnog građanstva, obečajem
povjerene mi radnje svom točnošću i nadalje
isvršivati. J. Berner.

niji
ish
AH.
i ini
Hi
trtitj š
IH

niti joj ne škodi, već naprotiv zasaljene žlijezde
razara a vrlo povoljno na kožne šupljice djeluje.
Sva ta svojstva posjeduje u potpunoj mjeri pravi
Steckenpferd sapun od lilijanovine, te zato ne bi
ovaj smio na nikojem toaletnom stoliću otmenih
gospođa manjkati.

 

bro se probavi u želudcu te je za crijevo mnogo
lakše i pribavnije od samog kravljeg mlijeka.
»Kufeke“ daje miljeku bolju vrijednost hra-
njenja, od djece se vrlo rado uzimlje
ćuje racionalni prelaz k čvrstoj hrani.

od

prehlade, koje se mogu lako dobiti kod
automobilom. Radi toga treba uvijek sobom uzeti
i jednu kutiju Fayovih sodener mineralnih pasti-
lja, ako poduzimljemo vožnju automobilom. One
drže služnjaču uvijek povodljivom, uklanjaju svaku
afekciju i štete od velike pogibelji, koju prašina
može da napravi! Fayove sodener se dobivaju u
svim apotekama, drogarijama itd. po katiji
K 1.25.

TRAŽIM STAN

3—4 sobe sa nuzgrednim prostorijam.
Ponude na upravu lista.

 

 

Koncesijonarno  Pogrebno  pouzeće Antun
Arsenalić Dubrovnik, Gruž sa vlastitim mrtvač-
kim Kolima I II III razreda, Obratiti se u Du-
brovniku kod Brijačnice gosp. A. Triva u Gružu
kod gosp. Frana Falconi.

Oglas.

Čast mi je obvijestiti P. N. općinstvo, da
imam ponovno na raspoloženje u gradu i čitavoj
okolici raširenu prodaju novijeh i starijeh kuća,
vrlo dobro uređene s krasnim perivojima, nadalje
imam kuća sa bašćama, namještene na najugod-
nijim pozicijama, također kuća malih i velikih i
zemljišta za građenje, us cijene vrlo umjerene.
Ko želi kupiti neka se obrati kod

Vicka Filičića, gostioničara
u Dubrovnika

 

 

Sumporno ljekovito kupalište.

Varaždinske toplice. Hrvatska Zeljeznička,

poštanska, telefonska i brzojavna stanica. Novi
kupalištni hotel sa električnom rasvjetom.

Staroslavna radijoktivna sumporna terma

+581 :

preporuča se kod kostobolje, reume išijasa

itd. Pijače liječenje, pri svakovrsnim bolestima

u vratu, grkljanu, prsima, bijeloj jetrenjači,
zelutcu i crievima. Električna masala, blatna
sumporokisela

 

- Konjićev Bay-Rum -
Bergmann & Comp. Teschen n/E, ostaje uvjek
najbolje sredstvo proti ispadanja kose. Uništuje
sve škodljive tvari, te jača vlaslište.

priznanja. Dobiva se u svim ljekarnama,

rijama i parfumerijama, boca od K 2—i K 4.—

Objava.
Častim se slavnom općinstva do  snanja
staviti, da sam otvorio u Fratarskoj ulici
vinu manufaktura. Imam osobito fine vrsti
jake robe uz vrlo jeftine cijene.
Preporučam se za što veći posjet
"Huso Šaković,

 

 

Preporuča
guanov ljiljanov krem ,Manera“ osobito na us-
držanje lijepih roka 1 kutija 70 hel.

Dobrog sira
A la Trapist Sim je Vii S E DO
Ia ST PA S S DA
razašilje poštanskim pouzećem
Sama inljekavma i sirena

 

4 e s Ktjent id I

Z
id

 

a m ist + sai a MA CEM O bid. ČA 30