Strana 2.

Opasnost od Turske
Sva krivica za to pada na upravljače Bugarske.

Iz uvodnog članka Ruskog Slova vadimo ove
redove :

Događaju se nevjerovatnosti. Bez obzira na
skoro zaključeni mir u Londonu, mimo želje ve-
likih sila, turska je vojska zauzela ponovo Je-
drene.

Ovom prilikom turska se diplomacija poka-
zala u starom, orijentalskom sjaju svom. Još prije
nekoliko dana Porta je objavila kako se turska
podčinjava volji Evrope i da će se turska vojska
zadržati na određenoj liniji Enos.Midija. I dok je,
nasamarena međunarodna diplomatija vjerujući
turskim obećanjima i kletvi, odvratila pažnju s
'Turske, njene su trupe forsiranim maršem ušle u
staru prijestonicu padišaha.

Sad je evropskom koncertu postavljen gotovo
pod nos svršeni fakt, i Porta je zbacila masku.
U posljednjoj cirkularnoj noti, ona s ciničkom
otvorenošću konstatuje da od pogranične linije
Enos-Midija ostaju nedirnute samo dvije krajnje
tačke. I kao što je ranije Bugarska, u pobjedni-
čkoj objesti, krivila tu liniju bliže Carigradu, tako
je sad Turska rasteže čak do Marice i Jedrena.

Odgovornost pred istorijom za takav bespri-
_ mjeran krah sjajno završenog rata za oslobođenje,

pada svom težinom svojom na prestupničku i li-
cemjernu politika vlade cara Ferdinanda, vlade
koja je izazvala bratoubilački rat sa saveznicima
i zlosrećnu Bugarsku izložila prosto komadanju
susjeda. Gotovo da čovjek pomisli da na čelu so-
fijskog kabineta nije stajao čistokrvni Bugarin,
doktor Danev, nego kakav Dani-paša ili Danesku.

U ostalom, sad nije vrijeme raspravljanju ko
je najviše kriv ovom slomu Bugarske. Bugarski
će se narod probuditi i sam će umjeti da plati
kako treba upravljačima svoje sudbine. Oni neće
izbjeći ni sudu savremenika a ne samo sudu po-
tomstva. i

Sad već i nije više pitanje o interesima u
prašinu bačene Bugarske već o višim interesima
prava i pravičnosti, o obezbjeđenju evropskog
mira i uvođenju trajnog poretka na evropskom
Istoku. Turska vojska, koja je svoj put do Je-
drena obilježila nizom zvjerstava i pustošenja,
očigledno je istakla svijetu značaj onog vjekovima
osveštanog principa po kome se zemlje, jedanput
oslobođene od turskog jarma, ne mogu više vra-
ćati pod vlast sultanovu.

Velike sile ne mogu dopustiti da se njihovim
riješenjima, dobivenim s toliko truda, sprdaju
mladoturski političari. Trakija u rukama Bugar-
ske služi kao zaloga tome da će Turska pristati
da bude vječitom prijetnjom evropskom miru i
da će voditi politika revanša. Ako fi pak Turska
uspije da istegne granicu svoju iza rijeke Ergena
te ponova stane čvrstom nogom u Evropi, onda
je nov bugarsko-turski rat, u bližoj ili daljoj bu-
dućnosti, neizbježan.

 

Domaće vijesti

Dalmatinski tipografski sastanak. U Zadru će
na 7. i 8. sep. održati satanak svi tipografi iz
Dalmacije. Ovo je prvi pokrajinski sastanak tipo-
grafa Dalmacije. Tom prilikom tipografi će pro-
slaviti i 50-godišnjicu tipografskog rada njihova
druga g. Vjekoslava Radina.

Tipografski stalež mogao bi da slaži izgle-
dom mnogim našim radnicima. Njihova organi-
zacija za uređenje prilika i poboljšanje svoga sta-
leža tekom vremena potpuno se je usavršila.

Nova kućanska škola u Voloskom. Sve širi
krugovi uviđaju potrebu odgajanja naših djevo-
jaka za vrsne kućanice. Najbolje nam prednjači
u tom pogledu Njemačka, gdje je ustrojeno ne-
brojeno kućanskih škola, dočim smo mi u Hrvat-
skoj još prilično zaostali.

Pošto obje naše kućanske škole u Zagrebu i
Kraljevici nijesu dostatne, da zadovolje mnogo-
brojnom posjetu, to s veseljem pozdravljamo otvo-
renje nove takove strukovne škole,

Školom upravlja vlasnica gđica Ljubica Gre-
gorčić, poznata višegodišnja učiteljica kućanstva
na školama u Zagrebu i Kraljevici, koja je ure-
dila novi taj zavod po iskustvima stečenima ško-
lovanjem i boravkom na sličnim strukovnim za-
vodima u Njemačkoj i Švicarskoj.

Zgrada, u kojoj je smještena škola u nepo-
srednoj je blizini središta Volovskog, a okružena
je sa svih strana šumom sa krasnim vidikom na
cijeli kvarnerski zaljev.

Boravak na svježem morskom i

škola
jem mjesta, a obuka već počimlje 1. rujna, to
upozorujemo roditelje, da se što skorije obrate

CRVBNA HRVATSKA“

više je nego li vjerojatno, da će on, — uvaživši
sve prilike — prihvatit i honorirati ovu priprav-
nost spomenutih stranaka. Na koncu konca, za
njega i za Mađare jest svejedno tko provodi unio-
nističku politiku u Hrvatskoj da li stari unionisti
ili mladi unionisti sa seljačkom strankom ; glavno
je za njega to da se ona doista provodi. — Vje-
rajemo da bi on možda radije vidio Tomašića,
Spevca i Egersdorfera, nego li Lorkovića, Pribi-
čevića i Radića, ali za njega je na koncu konca
odlučan uspjeh. A taj im je uspjeh, učvršćenje
naime nagodbenjačkog sustava, svakako većma
zajamčen, ako ga provode ljudi, koji imadu kakva
takva oslona u narodu. I stoga, ne dođe li kakva
nenadna zapreka, može se velikom sigurnošću
uztvrditi, da je posao s jedne strane između grofa
'Tisze,a s druge strane između poštovane koalicije
i seljačke stranke gotova stvar: ove dvije stranke
nuzpostavit če ustav“.

S gledišta pravaškog dakako da ovakav raz-
voj nije poželjan, ali pošto ga pravaštvo ne može
pa gledati, da se iz zbiljskih činjenica izbije što
više koristi po narod.

Koalicija i seljačka stranka opravdavat će
ovaj svoj kofak potrebama naroda. Mi smo već
prekjučer: naglasili, da ne samo nećemo smetati
koaliciji i seljačkoj stranci ako u svom novom
položaju izhode i donesu stvarnih stečevina za
narod, nego ćemo je u takvom nastojanju pošteno
i lojalno podupirati. Mislimo, da nitko pošten ne
može više od nas zahtijevati. Ali, dakako, uvjet
je, conditio sine qua non, da te možebitne ste-
čevine budu doista stvarne stečevine i to takove,
da zadovoljavaju pravim i priekim potrebama

Srbobran“ na ovo odgovara i piše: Hrvat-
sko-srpska koalicija nije s barunom  Skerleczom
sklopila još nikakav sporazum, nego samo iznijela
svoje poglede za riješenje krize u Hrvatskoj, kako
su to učinile i ostale stranke. Hoće li barun Sker-
lecz usvojiti njene poglede i predložiti grofu Tiszi,
da na osnovu njih poduzme rasplet krize u ruke,
ili će mu preporučiti kakovu drugu osnovu, to
nam nije poznato. Prema tome nije još ništa svr-
šeno, pa je »Hrvat“, koji to istodobno dobro
znade, mogao svoja elegična razmatranja ostaviti
eventualno za kasnije. Dalje moramo da izjavimo,
da koalicija nije ni izdaleka onako vezana paktom
kako to ,Hrvat“ misli, & naravno se nijo obve-
zala, da ne će prihvatiti rasplet krize. Kad bi se
koalicija odlučila na to, da prihvati rasplet krize,
ako joj se zato pruži mogućnost, ne bi time po-
činila nikakovu peloniju, nego bi izvršila dužnost
prema zemlji i narodu, našto su ju i pravaši
različitih stranaka poticali kao na njeno dužnost
Srbobran“ veli nadalje, da pakt sa pravašima
nije još prekinut.

 

Katastrofa vodeće ideje.

Narodni Listy.

N. P. Mamomtov, ruski časnik, koji bijaše
prisutan bugarskom napredovanju k taldži,
piše pod ovim naslovom o sadašnjoj katastrofi
vodeće ideje bugarske u ,Golose Moskvy“ ovako:

Veselo zvone zvona crkve u Staroj Zagori.
Na suncu se svijetlucaju zlatom vezena narodna
odijela, a sablje zvekeću. General Savov pozdra-
vlja cara Ferdinanda kod crkvenih vrata, dok
ovaj dugo stiska ruku svom glavnom zapovje-
dniku i obojica veseli ulaze u crkvu.

Utišuju se zvona, još se po crkvi rasprostra-
njuje sivi dim miomirisnog kandila, a stari biskup
starozagorski Metod kroči k sredini crkve: —
Neka Gospodin poda snage za dovršenje zapo-
četog čina, nek te prozovu ,carem osloboditeljem
podjarmljemih bugara 1“

— Carem Velike Bugarske !

Šum i šapat kao u ulištu, u procesiji saku-
pljenoj pri ulazu u crkvu, jedan drugom javlja
krilate riječi :

— Car reče, da će se dati okruniti po sklo-
pljenju mira u Turnovu carem ujedinjene Bugarske !

*

Već pet dana pada kiša. Izmorena pješadija
teško kroči po mokroj, glibavoj zemlji. Prehrana
se je okasnila. Već se dva dana vojska hrani
galetama i vodom iz puća, koje Turci izgnusiše.

— Odmor! Oružje u piramide! Nalog otpo-

govo topništvo i prehrana zakasnilo, sam Raško
Dimitrijev obilazi u šrapnelskoj vatri ratujuće
skupine :

— Napred, junaci, ne će vas zaboraviti Ve-
lika ujedinjena Bugarska!

Nezadržljiva bujica skupine heroja probija
trostruki red turskih rovova . .

Magla. Oči ne vide pred sobom. Četvrti puk
dobija sedutu kod Čataldže istjeravši u večer
bajonetima turske ,,askere“. Počivaju u nasipu,
nema vremena za sahranjenje.

Izgladnjeli, izmoreni vojnici pripravni da
odbiju novu tursku navala. Magla pred zoru.
Ali se vidi, kako su guste goleme.

Nenadno je sasuto mnoštvo granata i šrap-
nela na drugu sedutu. Zatresao se ostatak odva-
žnika.
Na prvoj obranbenoj liniji na čitavoj uzvisini
stoji već dvaput ranjeni pukovnik Kirjakov :

— Momčeta, pamtite, danas će se riješiti
sudbina Velike Bugarske!

Ni jedan nije iz sedute prekoračio ; svi pa-
doše pod vatrom baterija: tvrđava i pod bajone-
tima dvaju divizija Muhtar paše . . .

.

Sto tisuća izginulo u znaku vodeće ideje,
sto tisuća ostalo bez hranitelja, ali zemlja, crni-
nom obavita rad poginulih, živjela u svjetskoj
nadi velike budućnosti, moćne ujedinjene Bu-
garske.

Samo je nužno trebala odahnati, sakupljajući
snagu svoju iza teškog ratovanja, iscrpljena o-
gromnim žrtvama — i u dogovoru sa svojim
saveznicima pripravljavljaše Bugarska razdiobu
osvojenih krajeva i posljednji račun sa Otoman-
skom carevinom.

Kad se je car Ferdinand pojavljivao na ulici,
prosipahu mu cvijeće a žene pokazujuć ga djeci,
govorahu :

'To je tvorac Velike ujedinjene Bugarske!

.

Ipak se bugarski državnici opiše uspjehom.
Naprotiv odbiše posredovanje najstarije države
slavenskoga svijeta, odbiše mirnu razdiobu ze-
malja, osvojenih zajedničkom silom i prvi podi-
goše oružje ma one, koji rame uz rame ratovahu
uz njih kod Soluna i Jedrena . . .

Sa pognutim glavama stupahu u rat pod-
mugle čete, kao da se stide crnog djela brato-
ubilačkog spora.

Napustila ih ratna sreća, izčeznuse orlovi i
zastave na Lozengradu, Bunar-Hissam i Jedrenima.

Sto tisuća pade na krvlju natopljenom polju
umirući i ustima tiho šaputajući:

— Prokleti da ste vi, što nas u rat otpraviste.

Nanovo se zemlja ražalostila, gorko oplaku-
jući katastrofu svojih najljepšik sinova, katastrofu
vodeće ideje . . .

Po njoj postadoše prezreni ljudi, koji su
zločinački pogazili mile mjezine ideale, koji su
uništeni rad osobnih junaka, sudbinom slučajno
spašenih na poljima Lozengrada, Čataldže i Je-
drena . ..

 

Dubrovačke vijesti.

Iz Uredništva. Pošto je u petak blagdan
Gospe Velike, to će naš list izaći u subotu poslije
podne.

Za promet stranaca. U svim pitanjima
zagovaramo i propovijedamo načelo o pomaganju
domaće trgovine, gospodarstva, industrije, doma-
ćih zavoda, obrta itd., uvijek nam je na jeziku
svoj svome“, a kad je prilika, da se pokažemo
na djelu, nikako se no držimo toga principa. Do-
cet napredak i snaga Čeha. Što je braću Čehe
podiglo, učinilo jakim financijalno i ekonomski
neovisnim, ako li ne u prvom redu: potpuna pri-
mjena u praksi prednjeg načela. Koliko bi kod
nas bilo bolje, pa u svim granama industrije i
trgovine, da se izgledamo u našu sjevernu braću.
Naše Jedinstvo“ pisalo je neki dan, da bi tre-
balo, da vlada priskoči u pomoć g. Odaku, koji
je tako poduzetan i zaslužan za promet stranaca
u Dalmaciji. Eto n. pr. u našoj Rijeci imamo
,Thermoterapiu“. Liječilište priznato, bogati izvor

prekrasnom položaju kao što ga ima cijela naša
Rijeka. Mnogim našim ljudima ne bi bila potreba
da traže sebi lijeka u vanjskim stranim  liječiliš-
tima i kupalištima, dok mogu za dotičnu bolest
da nađu lijeka i u sebe doma. Morali bismo naj-
prije sami da uputimo, preporučimo, unapredimo
i pos ono što je domaće, a tim uj

i

vode, a u onom divnom i'

Broj 32.

štima, dok imaju ovako izvrsnu ljekovitu kupelj na
pragu od kuće. Držimo, da pada jedan dio krivice
i na gg. vlasnike, jer se bojimo, da su pravili i
da prave dovoljno reklame onome liječilištu.

Mi ćemo rado da tretiramo unaprijeda ova-
kova pitanja, koja mogu da direktno ili indirektno
tangiraju i unaprede promet stranaca kod nas,
pa stoga ostavljamo otvorenu ovu rubriku, da se
do prilike opet pozabavimo i osvrnemo na ovu
temu.

Osnujmo pjevački zbor. Sada, kada se
pitanje muzike tako sretno riješilo, prva nam je
dužnost da se u pogledu unapređenja muzikalnog

ja građanstva pozabavimo pitanjem, te na jed-
nak način poradimo, da se obrazuje i jedan među-
građanski pjevački zbor. Elemenata pjevačkih
imamo, i to takove kvalitete, da bi taj zbor sa
malo volje, rada i požrtvovnosti mogao doprijeti
do zamjerne visine. O tom nas uvjeriše oni, koji
su u stvar temeljito upućeni. Nikada |prilike ni-
jesu bile pogodnije za ostvarenje takova šta, kao
upravo sada. Ne preostaje nego latiti se odmah
posla, svako odgađanje bio bi pogibeljan gubitak
vremena. Inicijativa za takov zbor nek potekne
iz sredine pjevača samih, nitko od njih podesniji,
građanstvo je nivjek tu, ono znade cijeniti sve što
je dobro i plemenito a osobito pjesmu: Nek se
samo započne a materijalni dio građanstvo će
najpripremnije preuzeti na se, uspjeh je osiguran.
Za danas ovoliko.

Nagrađeno djelo g. I. Vojnovića. ,Le-
zarevo Vaskresenje“, najnovije djelo g. Iva Voj-
novića, koje je ovo dana izišlo kao 6. knjiga
izdanja Matice Srpske u Dubrovniku, a u beograd-
skom pozorištu bilo predstavljano do desetak
puta, nagrađeno je od Nj. Vel. Kralja Petra. Gosp.
Vojnoviću čestitamo.

Promocija. e sugrađanin g. Mario Mitro-
vić promoviran je/na zagrebačkoj universi na
čast doktora prava. Čestitamo.

Imenovanje. Dosadanja privremena učite-
ljica u Zadru, G. Ivanka Stanković, imenovana je
ovo dana stalnom učiteljicom na hrvatskoj pučkoj
školi u Zadru. Čestitamo.

Izlet Sokola. Naš Soko priređuje u nedje-
lju dne 17. o. m. izlet u Trstenik i Janjinu pri-
likom blagoslova barjaka i otvora Sokolane Hr-
vatskog Sokola u Janjini. Sva ona braća članovi
i nečlanovi koji žele prisustvovati izletu, neka se
izvole prijaviti kroz prve dane nastajne sedmice
u Štampariji DeGiulli i dr. Cijena za polazak i
povratak K 5. Polazak iz gradske luke u subotu
veče, a povratak u ponedjeljak jutro rano.

Stranci u gradu. Ovo dana navrvilo je
silu stranaca u naš grad. Ima ih raznih narod-
nosti, a ponadasve braće Čeha.

Za Crveni Krst. Dubrovački odbor poslao
je Srpskom Crvenom Krstu 1200 kruna, od os-
tatka sabiranja za vrijeme prvog balkanskog rata.

Izleti trgovačke škole usavršavanja.
Ove školske godine priredila je uprava škole tri
izleta. Prvi dne 13. maja u dubrovačku Rijeku,
gdje se pregledalo poznato lječilište Dr. Gracića
i Dr. Milića ,Thermoterapia“, koje ima čuvenu
lječivu voda, ali je na žalost slabo posjećena. Tu
nam gosp. upravitelj pokaza sve prostorije i stro«
jeve te izvor ove sumporne vode, na čemu mu
se iskreno zahvaljuje. Otole odosmo pješke do
Rožata, a tu se prevezli lađom na imanje gosp.
Lercha (ex Papi), gdje razgledasmo lijepo ure-
đeno racijonalno gospodarstvo, mljekarnicu, voć-
njak itd. Divili se plodovitosti tla i krasnom po-
ložaju. Ovdje budi izrečena svesrdna hvala gosp.
Lerchu. — Drugi izlet priredila je škola 17, i
18. u Mostar, Metković i Opuzeno. U Mostaru
pregledali džan ije, stari i novi most, vidjeli u
okolici lijepe 'nasade duhana i uredbu muhame-
danske kuće, te pošli na ubavi izvor Radobolje.
Veliku uslugu pokazao nam je narodni zastupnik
g. Džamonja i cijelo vrijeme pri ruci bio, te mu
ovim putem uprava harno zahvaljuje i blagodari,
kao što i časnim milosrdnim sestrama, koje su
učenice susretljivo primile na konak. Otole pošli
smo željezni Metković, međašni grad na
Neretvi. Tu se za nas zauzeše g. donačelnik Gluš-
šćović i g. Petar Šegvić, kontrolor c. k. režije
duhana, na čemu im velika hvala. Iz Metkovića
odvezli se motornom lađom po Neretvi u Opu-

g. načelnik Šarić i g. upravitelj stručnog tečaja.
U školi pri pregledanju svak je kupio po koju
radnju za uspomenu. Iz zadovoljni i