Strana 2.

»CRVBENA HRVATSKA“.

Broj 36.

 

: + Antun vitez -Alsšević. Prošlog je če-
tvrtka a jutro nenadano preminuo u Ma.
karskoj Antun vitez Alačević c. kr. bilje-
žnik i posjednik. Bilo mu je 70 godina.
Bio je čestit i oduševljen Hrvat te se je
od djetinstva borio za pohrvaćenje rodnoga
grada. Vazda se isticao u prvim redovima
naše stranke te se je borio zajedno sa po-
kojnim Pavlinovićem, Klaićem, Bulatom i
ostalim. Dulje je vremena bio i načelnikom
Makarske. On je bio prvi bilježnik u Dal-
maciji, koji je kao bilježnik počeo uredovati
hrvatski. U zadnje se vrijeme nije bavio
politikom.

Vrlom pokojniku laka bila domaća gru-
da, a ucviljenoj obitelji naše saučešće.

Pravno zastupanje u Crnojgori. Na te-
melju obavijesti sa nadležne strane javlja

trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu, da
je u Crnojgori zakon o pravnim zastupni-
cima promijenjen tako te parnice - privatno-
pravne i trgovačko-pravne naravi mogu
stranke voditi i bez posredovanja kvalifici
ranih pravnih zastupnika, ili same ili po
svojim punomoćnicima. Kvalificirani, odno-
sno zvanični pravni zastupnici moraju biti
crnogorski državljani. U inozemstvu izdane
punomoći smatrati će se po sudovima u Cr-
nojgori valjanima, ako odgovaraju ustano-
vama odnosnoga inozemnoga zakona, Glede
nagradi za pravne zastupnike, određena je,
da će ih dotle, dok se iste zakonom ne urede
ustanovljivati sud prema uloženom trudu
zastupnika bez obzira na to, da li glede
toga postoji kukav ugovor između stranke

i pravnog zastupnika.

Još o Ivanu Meštroviću.

Ugledni talijanski publicist Silvio Benco
u svom osvrtu na rimsku izložbu piše u
tršćanskom ,,H Piccolo della Sera“ o veli-
kom hrvatskom umjetniku Ivanu Meštroviću
izmedju ostalog ovo: ,..... i_jer moramo
da rastumačimo gigantstvo srpskog paviljona.
Ako prosudjujemo zgradu u razmjeru s ma-
lim narodom, što ju je podigao, moramo

 

primjeriti, da razmjer i stil ne odgovaraju ma-
loj Srbiji, nego djelima uzvišenog umjetnika,
koja su u paviljonu sadržana : kiparskim i de-
korativnim djelima Ivana Meštrovića. On je
u neku ruku tumač burnog nastojanja jegnog
naroda, koji se žestoko uzdiže iz poljskog,
robskog i ratničnog života u život civilizacije
slobode i umjetnosti. Meštrović je jedini
novi umjetnik, gorostas, kojeg je zapravo od-
krila sjajna ova rimska izložba. Što on čini —
uvijek u silnom razmjeru, bile to arhaičke
karijatide narodnog mauzoleja kosovskog,
ili ogroman kip Marka Kraljevića na konju,
ili etničke maske, maske ljudske boli, kari-
kature divovskih obličja, sve što on čini i ima
jamačno svoje praecedense. A da ne govo-
rimo o statuarnom giganstvu starog Iztoka,
Asircima i Egipćanima, koji su dali barem
elemenat velikih poteza masama, što ih je
Meštrović modelirao, da ne citiramo Rodina
i arhaične kipove za francezku izložbu od
god. 1900., ne može se poreći, da se u Au-
striji, Ugarskoj i Njemačkoj ne opaža neka
tendencija k ogromnome, k monumentalno-
me: dosta je upouzoriti na spomenik - Bis-
marcku. Ali nitko ne unaša u tu masu kao
Meštrović temperamenat svoje individualno-
sti i svoje rase; nitko ne unaša kao on onu
čvrstu volju mladog čovjeka iz mladog na-
roda, umjetnika, koje sve smije bez bojazni,
da oda artificiozan napor u obna&vljanju je-
dne umjetničke tradicije. I drugi imadu i
razvili su iste elemente istočnog i grčko-
azijatskog giganstva, ali nitko ih ne asimi-
lira sebi kao Meštrović divljom snagom. De-
korateur, komjoziteur arhitektonske ritmike
mogao bi možda staviti generičke primjetbe
Meštrovićevu arhaičkom stilu; ali taj kipar
ima toliko eneržije i toliko duše da se nad-
meće dekorateuru i da ga svladava. Meštro-
vić je čovjek koji zbilja vidi veliko a znak
te njegove vizije opaža se u svakom nje-
govom duhu. Kip Kraljevića Marka na ko-
nju veličanstven herojski kip, možda najdo-
stojniji kip junaka u modernoj skulpturi,
nije ništa drugo nego najuzvišeniji i najveći
izraz one čudne širine poteza, one veličine,

koju vidimo u kipovima, u studijama glave,

u grupama tažnih žena i gole: djece, u gro-
teksnim kariatidama, u svemu onome, što
energićnog, silovitog i čudnog producira
ovaj umjetnik, koji ima ogromu homogenost
karaktera u svim svojim djelima. Mnogo je
on učinio za svoj rod slaveći mu junačka

djela u hramu kosovskom, šli izgleda, da će
on učiniti mnogo više: da će probuditi či-
tav jedan narod u umjetnosti, I zbilja ovo-
godišnja srpska izložba s radnjama Račkog,
Jovanovića i Krizmana sasvim je druga
stvar prama svim dosadašnjim kukavnim
srpskim izložbama“.

Politički pregled.

Khuen Hedervary i hrvatski jezik. Kako
je poznato, mnogi Bosanci, osobito iz trgo-
vačkoga staleža, pošli su preko Zagreba na
izlet u Budimpeštu i u Beč. U Zagrebu su
ih lijepo dočekali, kako i valja kad dolaze
braća u pohode. I građanstvo i gradsko po-
glavarstvo gledali su da gostima budu što
više pri ruci, ali vladinih prestavnika nije
bilo ni blizu. Dr. Tomašić kao da se navlaš
uklonio. Madžari su se drugačije ponijeli.
Bosanske je goste u Budimgešti službeno
dočekala i ugarska vlada, sa grofom Khue-
nom na čelu. Nekadašnji hrvatski ban, Khuen
Hedervary proračunano se opet sjetio da
znade govoriti hrvatski. Prvi put se, kao

 

ugarski ministar presjednik, sjetio u Sara- :

jevu prigodom tamošnjega putovanja kra-
ljeva, a sada kada su u Budimpeštu došli
Bosanci. Dok e jedne strane Madžari gledaju
u Hrvatskoj na zajedničkim nekim uredima
istisnuti hrvatski jezik, koji im grozno smeta,
ako ga sluša iz ustiju hrvatskih delegata
na zajedničkom saboru, sada iz vrlo pro-
zirne politike pustiše svoga ministra pre-
sjednika 'neka bosanskim gostima laska u
rođenom im jeziku.

Mora Papratović — Polonyi. Kako je
poznato, Dr. Geza Polonyi [mlađi] interpe-
lirao je u zaj. saboru o premještaju hrvat-
skih' financijalnih činoonika iz Varaždina u
Ugarsku na temelju jednoga pisma, koje je

 

Benitu Bersi | Josipu Hatzeu.

Snivali su sanak od vijekova
Na dušeku jadranskih dubina
Svi romoni voda, što s planina
Nose pjesme vrel& i lugova ;

I olu & zvižduci očajni,

I šapati valovi i žala,

Lom brodova i škripa vesala,

I siro & plač i jecaj vajni;

Sve, što prošlost sa gusala ječi ;
Zivek sabalja, maljeva, motika ;
Svi vapaji naših mučenika,

I jauci što nemaju riječi .
Snivali su, ko ukleto blago,
Čuvale ih primorkinje vile,

Pa u dušu sve vam ih izlile,
Kad nad zipkom kliktale vam blago.
Učile vasa, što poju primorju
Divne pjesme, koje more slaže,
I što nebo vrhovima kaže

O sutonu i u praskozorju, :
Kad se Jadran počinku predade,
Da mu nebo u njedrima sine,
I da time za čas bol umine
Tužnom srcu bez vjere i nade;
Il' kad vali bijele grive dignu,
Kano hitri i pomamni ati,

Jedan drugog u potjeru prati,
A ne mogu nikad da se stignu,
Pa u trku suncu zlato robe

Ili srebro sjajnoj mjesečini,

A, pri kraju ili u pučini,

Sve, što grle — dave, troše, drobe!....
Učile vas što slavuji poju,

Kad uzalud prizivaju diku,

Ili kada srećni u ružiku

Divnom pjesmom slave ljubav svoju,
A ta pjesma i nebo osvaja ;

Da je čuje k njoj silazi bliže,

A zemlja se začarana diže,

Pa se s nebom u zagrljaj spaja! ..,
Pjevale vam pjesmu, s kojom slijevo
Dušu svoju Hrvat u to more,

Kad ga prvom ugledao s gore...

I što Miloš vilama otpijevo.

Kazale vam što poruči rodu

Tužni Svačić, kad gledao sunce,
Gdje krvavo nosi za vrhunce
Njemu šivot, Hrvatskoj slobodu !
Otkrile vam one bajne staze,

Kojim narav prelazi u zvuke,

I kojima ovi vode puke,

Da u njima opet narav pase...

A kađa vam ponarasla krila,

Pratile vas širom bijela svijeta

.

I, ko pčela sokove iz cvijeta,
Vaša duša muziku je pila;

Pa vas, site krilatih glasova,
Opet svome rodu dopratile,

Na Savi vam liru ponudile, .
Da pjevate poj naših valova,
Kad nam Jadran sinfoniju širi
Sa svih tica radosti i boli;
Pjeva, plače, grdi, kune, moli,
Mori, jača, razdražuje, miri!...
Naš vam Zagreb prvi slavu zgleda,
Pa je šalje k moru, Dubrovniku,
Tom narodnom prvom svećeniku,
Da je krsti i naroda preda.

U hram Poja Palmotić vas vedi,
Captislava gdje vam plete vijence,
Da okruni te vaše prede:

Na oltaru. Slavi i Slobodi! .

I
Pero svoje u srce močite,
Pa pjevajte da nam dušu čuju