umuzzmsmmmmzmmNzmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmnnnummm

 

Madžari polažu najveću vežnost, stvoren
je junklim. Ovaj juuktim nije se mogao
uzakopili u nagodbi, jer osnova za građu
onog dijela pruge, koji ide kroz Hrvatska
pije još sasvim gotova.

Dakle treba ponovno konstatirati, da
pilanje željezničke sveze Dalmacije sa mo-
parbijom nije u nagodbi konačno ni apso-
latno zakonom uređeno. Tu je samo jedna
međusobna obveza vlada, za koju mogu
najviše imali neke odgovornosti samo dana-
šnji mioislri. Jupkiim također nije nikako
učvršćen ni sigoran, jer su Madžari vazda
u stanju da ga na svoju korist razriješe.

Ne znamo dakle, hoće li naše zastu-
pnike ovo Beckovo izmotavanje zadovoljiti,
ali ima se razloga u to sumnjati.

Zast. Choc o nagodbi i Hrvatskoj.

U carevinskom vijeću govorio je ovih
dava češki socijalni radikalac Choc o novoj
nagodbi austrijsko - ugarskoj. Izjavio se pro-
iivnikom nagodbe ne samo sa češkog drža-
vno pravnog stanovišta nego i za to što
upravo uništaje hrvatski narod. Kritizira
dualizam i zamjera što slavenski zastupnici
u svoje vrijeme nijesu znali braniti narodna
prava, te dopusliše da Slovaci budu odci-
jepljeni od Čeha, da se Hrvati i Srbi za-
vade i da se tako oslabi slavenski otpor.
Zaključuje da će on i drugovi glasovati
proti nagodbi.

Dalmatinski zajam i njemački jezik.

Bili smo javili, da je burzovni odbor
bio zaključio ne dozvoliti kotiranje dalma-
tinskog zajma, jer na obveznicama nema
pjemačkog jezika. Sada javljaju da je ple-
num bečke burzovne komore dozvolio proti
predloga odbora kotiranje dalm. melijoraci-
jonog zajma, sli je obavijestio zemaljski
odbor, da u buduće ne će dozvoliti koti-
ranje na bečkoj burzi, ne bude li na obve-
znicama i njemačkog teksta.

Odurne mjere.

U savezu sa današnjim našim uvodnim
člankom donosimo ovdje, što u zadnjem broju
piše ,Sloboda“ o najnovijim mjerama protiv
činovnišstva :

,Po naredbi predsjedništva prizivnoga
suda u Zadru 23. o. m. broj Pres. 9686
bili su otpušteni od službe uz otkaz od 14
dana, a bez prethodne istrage i bez navoda
ikakova razloga, kancelarijski asistenti Frano
Cvjetiša, Marin Jozević i Juraj Vrcan. Isto-
dobno su bili premješteni, opet bez pret-
hodne istrage i bez navoda ikakva razloga,
kancelarijski oficijanti Ivan Delorko u Šibe-
nik, Frano Mučalo u Omiš i Ljubomir Ma-
nola u Obrovac.

Od ove šestorice samo dvojica (Manola
i Cvjetiša) bili su jedan put (nazad kakovih
šest mjeseci), pozvani na zapisničko oprav-
danje uslijed dojave nadahnute od jednoga
poštenoga kolege (Bulićevca), koji ih denun-
cirao policiji, da agituju za pučku stranku.

Oni su se tom prilikom opravdali, te
od tad niti su više bili zvani na zapisnik,
niti im je išta priopćeno od strane vlasti,
dok jučer ne primiše pakrački dekret.

Ostala četiri nisu bili nikada pozvani
na opravdanje od starešina, ni opomenuti,
mi ukoreni, ni bilo kako ili zašto upitani
— već im na jednom došlo ko iz neba pa
u rebra: šikajte! Dvojica među njima su

zbog kažnjivog učestovanja u velikoj demo-
kratskoj manifestaciji koncem prošloga maja,
i rasprava će im biti 7. dojdućeg novembra.
italac će možda reći: Dakle još nije
suđeno, jesu li ti'ljudi pravi ili krivi! Kako
ih onda mogu na takav nesmiljeni način
kazniti prije nego.li je sud izrekao osudu
vrhu tužbe što je proti niima podigauta?
To je baš ono. Predsjedništvo priziv-
noga suda u Zadru dobavilo je k sebi spise
kaznene istrage i na temelju odnosnih iskaza
policijskih organa izreklo je nad svojim či-
novnicima faktičnu osudu 15 dana prije
nego li tu osudu ima izreći redoviti sud“.
Na ovo primjećujemo : Na temelju spisa
prizivno je sudište osudilo prije, nego je
redoviti sudac izrekao svoju. Ovo bi sdru-
gim riječima imala biti uputa sucu, kako
ima suditi. Takova je eto sudačka neodvis-
nost — u Dalmaciji.
Hrvati u zajedničkom saboru.

Kod jučerašnje rasprave o indemnitetu
zajedničke vlade od strane opozicije imali
su govoriti narodni zastupnik Lukaciu i de-
legat Supilo. Ovaj potonji je izrekao duži
politički govor i izjavio, da će on i drugovi
glasovati proti indemnitetu, jer su pojedini
djelovi njegovi za Hrvatsku gravaminozni.

Frankovci kod Rakodzcaya.

Uvaženi među frankovačkim zastupni-
cima Fran Novak, onaj koji često zna u ime
Franka i u ime njegove stranke da govori
i dava izjave — toliko povjerenja Frank ima
u njega — ovih dana odšuljao se u Ra-
kodezayeve dvore. Po što ga je tamo Frank
poslao, još se ne zna. Do malo će se i to
doznati. O raspustu sabora i novim izborima
puno i redovito se govori.

Iz naroda.

Mljet, 29. okt. — Zašto bi neki pop
ubio oca i majku i zašto čeljad s otara psuje?
Da na prvo pitanje odgovorimo zaisla zna-
tiželjnim čitaocima, kazati ćemo im, da je
Don Vicko Lisičar župnik u Maranovićima
imao prepiraka sa jednom skladnom selja-
kinjom te ju teško uvrijedio, a kad je na
to muž ove seljakinje «u svojoj kući reagirao
na te uvrede, govoreći, da će mu Don
Vicko platili prije nego ode iz Maranovića,
naš je Don Vicko smatrao to za takovu pri-
jetnju, da je imao obraza javno pred svijem
govoriti, da su mu majka i otac to rekli,
da bi ih ubio netom bi kašnje k njemu pri-

 

stupili.
Promislite sada s kakvim individuom
od čovjeka sada mi imamo posla, i

nemojte mislit, da on nije pogibeljan, pošto
iza tog slučaja, kako on isti govori, zatražio
je od poglavarstva u Dubrovniku dozvolu
za nošenje revolvera, a i od prije javno se
hvališe, da su njegovi stari bili hajduci.
Na drugo ćemo pitanje s ovim odgovoriti.
Don Lisičara mati bila se poriječila sa
jednom skladnom seljakinjom, a na to pop
nju grubo uvrijedio. Da stvar prikaže dru-
gačije prvu nedjelju preko propovjedi na-
zvao je onu poštenu seljakinju sa sredine
otara, da je hudobska žena i prokleta. Drugi
put najavio je s otara, da isključuje iz svoje
parokije dvije obitelji bilo za ukop, za kr-
štenje, za vjenčanje, bilo za blagosov itd.,
i to da je javio poglavarstvu. Svak je u
crkvi znao, koje su to dvije obitelji, biva
da je ona one poštene žene, te moja obitelj,
ali o tolikoj drzovitosti ipak cijelo mjesto

nije se moglo uvjeriti, već onda kad je Don
Vicko naredio svomu drugomu sakristijanu,
da u ove dvije obitelji ne ide uzet dohods-
rinu. Treći put napao je sotara tu skoro
jednog mladića pozivljuć roditelje da s njim
ne dopuštaju hoditi svojoj djeci, jer. da je
pokvaren, a to s toga, što mu je on “na lijepi
način tražio u njega da mu povrati peka
pozajmljena pisma, a koja su popu Lisičaru
služila da upropasti jedno čeljade u njegove
osobne svrhe.

Sad neka nam svak nepristrau kaže na
kojoj se mi muci sa tim popom nalazimo.
Grdi nas nedužne solara, izopćuje nas iz
crkve, prijeli nam revolverom, a to| sve bez
najmanjeg našeg povoda. Ovoliko njegovim
starješinama na razmišljanje.

Ivo L. Peš.

Mljet, 25. okt. — Općinsko vijeće i
odreka tajnika Taljerana. Dne 24. t. mj.
bijaše sa«veno amo opć. vijeće, ali pošto
neki vijećnici primili su poziv za 24. t. mj.
a neki za 25. t. mj. tako bijaše neki broj
vijećnika ne prisutan opć. vijeću.

Na dnevaom redu nije bilo nošeno o
pretresanju uvreda, koje je bio izrekao opć.
tajnik Taljeran, pošto mu bijaše pošlo za
rukom izmoliti od gosp. načelnika da to ne
iznaša na duevni red.

Kad su svršile tačke dnevnoga reda,
onda općinski prisjednik gosp. Ivan Sire.
žičić pok. Nikole iz Govedjara povadi ,Cr-
venu Hrvatsku“ br. 84 t. g. te ju predade
i zamoli gosp. Iva L. Peš-a opć. prisjednika
da pročila što je pisano u tom broju o opć.
tajnika i opć. upravi, onda gosp. Peš uz
dozvolu gosp. načelnika stade čitali. Taj-
nik Taljeran hotio ga je prekinuti sa svojim
govorom, ali mu ne pođe za rukom, već
gosp. Peš pročita tačno i polanko, što je
zahtjevao gosp. Ivan Stražičić opć. prisj. Tada
gosp. prisj. Stražičić zamoli od gosp. načel-
nika, da mu dozvoli progovoriti, a našto
opć. tajnik šapnu gosp. načelniku, da mu
uskrati rijeć. Kad gosp. načelnik nije taj-
nika poslušao, gosp. Ivan Stražičić opć. prisj.
kaže, pošto danas nije bilo nošeno u dnev-
nom redu pretresanje o uvredi koju je izre-
kao opć. tajnik, te pošto neki dio opć. vije-
ćnika nijesu pristupili danas na vijeće a to
zbog uzroka što je nekim za 25 to je za
sutra poziv učinjen, a poglavito što nije
danas prisutan gosp. Ivan P. Sršen opć.
vijećnik, koji je u ovom dijelu svjedok, zato
moli i tvrdi da u dojdućoj sjednici opć.
vijeća bude doneseno na dnevnom redu, glede
uvreda učinjenih od tajnika Taljerana, jer se
ja, veli, i sva opć. uprava nahodimo žestoko
uvrijeđeni od tajnika, što mi podnipošto
ne zaslužujemo.

Na to šapnu opć. tajnik gosp. načelniku
da ako to iznese na dnevnom redu, da će
se odreći od opć. tajnika (kao što iste ve-
čeri to i učini) Opć. prisj. gosp. Peš nadoda
da se imaju uzeti na zapisnik gospoda Ivo
Sršen opć. vijećnik i Niko Stražičić pok.
Jerka kao svjedoci pred kojima je tajnik one
uvrede izrekao. Tada opć. tajnik stade ner-
vozno govoriti, da on sve vidi i da njega
zove općina Cavtata i Orašca za tajnika, u
vijeću postade velika buka i ogorčenje te
se zaključi da u dojdućoj sjednici će se o
tome pretresati.

Opć. tajnik  videći svoje uzdrmano
stanje iste večeri oko 7 sati predade gosp.
načelniku u prisutnosti gosp. opč. prisj.
Peša pismenu odreku u kojoj žestoko na-
pada gosp. urednika ,Crvene Hrvatske“