im meme rr =. iza

so i A EAR RER EO I te

 

koji ne će, ili ne mogu vjerovati ono, što uči
katolička vjera. A to bi/se baš dogodilo, kad bi
se Vaša nauka provagjala konsekventno: došli
bismo iznova do inkvizicija i tortura, a ova i
njima slična sredstva tako su oprječna duhu
katoličke crkve, da se svi erkveni pisci natječu,
tko će bolje odbiti prijekor, da se je njima
crkva služila.

sode
Biranje općinske uprave u Cavtatu.
Iz Konavala, 10 veljače.

Prekjučer obdržan je u dvorani nove općin-
ske zgrade u Cavtatu zbor novobiranih općinskih
viećnika, koji je trajao debele dvije ure. Pri izboru
načelnika nije bilo prepirke. Napram zaključku
već poprimljenom na sastanku na Grudi, bi jed-
noglasno biran za načelnika gosp. Mašan Ma-
gud. Ali Cavtaćani — koji su, kako je pozna-
to, našli se složni s Grugjanima, kad se radilo
proti Marku Klaiću, — pokle nijesu mogli da izi-
graju Mašana, i njegovu načelničku kandidatu-
ru, nastojaše da nadjačaju i u Konavlja
ne Mašanovce pri izboru članava općinske u-
prave. To im je tek djelomice: uspjelo, u koliko
je ispao biran Boško Vragolov prvim općinskim
prisjednikom, dok su ostalim članovima uprave
birani Mašanovei. U tome uvidješe gospoda Ra-
čić i družina Mašanovu ,intrigu“ i ,neharnost",
te omalo da u vijeću nije došlo do gustih. Gosp.
Račić reče oblo Mašanu da “,laže“, a Mašan
njemu da .laže“ on. Račić pomamljen viče svu-
da da su ih Grugjani prevarili, Mašan napro-
tiv tvrdi, da on ,nigda ne laže“. Nije to dosta.
Pokarali se žestoko i posvadili Boško Vragolov
i Ilija Račić. Ovaj je predbacio Vragolovu da
je radio samo za se, i da ga je izigrao pri iz-
boru prvog prisjednika, jer da je ta čast, na-
pram izbornim zaslugam, imala zapasti njega,
Račića. Vragolov je odvratio, ističući svoje za-
sluge i svoje široke gaće. Da komedija bude
potpuna, vele, da je Račić predbacio Mašanu
.da nije s njime koze pas“. Uvrijegjen Mašan,
rekao mu je da ih je pasao on. Grugjani da će
dobro zapamtit Račićeve rieči. Na to Račić Ma-
šanu: .Poznali smo vas dobro, više vam ne vje-
rujemo, niti ćemo vam vjerovat išta.“ — A što
da vam rečemo o figuri, koju je u vijeću činio
Vuko Klaić! Sad Mašanovei po svim Konavli-
ma trube, da ih je Vuko Krtica izdć. | doista
postojao je neki tajni ugovor izmegju njega i
njekih Cavtaćana. Ovi bi imali nosit njega za
načelnika, on pak zagovarat u vijeću, da u op-
ćinsku upravu, osvem Ca Mašanovca
Divizića, budu birana još dva pristaše stranke
Račića i družine. To je on zbilja u vijeću i za-
govarao, na veliko čudo i zabunu pristaša Ma-
šanovih, koji su baš radi te, kako ju oni zovu
izdaje“, Vuka Krtice, našli se iznenagjeni, te
morali progutat“ izbor Vragolova prvim pri-
sjednikom. Mašanovce iznenadilo je i to, što su
još dva vijećnika, Vuković i Capor, nagovoreni
po svoj prilici od Vuka Krtice, obrnuli kabani-
cu, te bih gotovi da glasuju za Račićevu čeljad.
I tako je Vuko Klaić, rečeni Krtica, sad pono-
vno sebi osvjetlao obraz, kažući se spravan da
ostavi na cjedilu tužnoga Mašana i njegove
Konavljane samo da zadovolji svojoj ambiciji!

Nama doista nije stalo ni za Mašana, ni
za Iliju, ni za Vuka, ni za Boška. Što su sijali
to će i požnjeti; ali je svakako zanimivo gledati
kako se ovi ljudi dobro hoće, i kako će općin-
ska lagja dobro jedriti, s ovakovim ljudima na
krmilu!

ODO AT

Alkoholizam i socijalno p.tanje.
— Priredio L. K. —
(nast o k 2 2

7. Hude alkoholičnebolesti nastupe kod od-
raslih obično usljed trajnoga uživanja toga o-
trova. Alkohol ipak trajno škodi i onda, ako
ga čovjek pije dulje vremena redovito tako, da
se još ne popravi škoda, što so prije napravila,
& već nastupi nova. To se dogodi, ako se al-
kohol pije iz običaja redovito svaki dan, pa ma-
kar i u neznatnoj mjeri. Koliko je veća ta mje-
ra, toliko je bliža tipična bolest pjanca. Više
puta se dogodi, da obole na teškim alkoholič-
rim bolestima i oni ljudi, koji su vazda ,umje-
. reno“ pili, koji nikaka nijesu bili pjani. Profe-
sor patologične apatomije u Beču, dr. A. W-eich-
selbawm, kazao je na bečkome kongresu: .Za
sada har nije nam moguće tačno opredijeliti o-
nu količinu alkohola, koja bi pri daljnemu traj-
nom uživanju alkohola bila za svakoga čovjeka
neškodljiva, niti možemo pojedincu ađariti skraj-
ne mjere, za njega još pogibeljne“. Po sebi se
razumije, da se škoda obično ne opazi ako se
pije u rijetko i u maloj mjeri. Ali iz toga još
ne slijedi, da te škode nema. Kod nekih bale-
sti, kao n. pr. u psihopatičnim slučajevima i
kod djece pjanaca, dovoljna je i neznatne mje-

Sedmični pregled.

JGARSKA. — Novo je naklapanje, da
će se ugarski parlamenat raspustiti, premda se
ovih dana tvrdilo protivno. Raspust imao bi
uzlijediti na 20 o. mj., a svrha bi mu bila ta,
da se za neko vrijeme dobije vlada, koja bi se
nagodila s krunom, te koja bi raspisala nove
izbore.

SRBIJA. — Izgleda, da će se konflikt
s Austrijom nekako urediti. U informiranim se
krugovima govori, da je poslanik Vuić našao
način, kako da se dođe do sporazuma s Au-
strijom, bez da se prekine carinski savez sa
Bugatskom. Tvrdi se dapače, da je Vuić voć
predao Goluchovskomu neke predloge za izra-
vnanje spora, te da mu je ovaj predložio neke
promjene u carinskom savezu, ali se još no zna
kakove.

ITALIJA. — Novo ministarstvo u Italiji
preuzeo je Sidney. Sonnino. On je prvi mini-
star presjednik protestantske vjeroispovjesti.
Kažu da je veliki prijatelj trojnoga saveza.

 

Domaće vijesti.

Pred konferencu na Rijeci, — Znamenitost
ove konference najbolje označuje obilje laži, ko-
je se o njoj pronose. Vidi se, da je neki kru-
govi hoće da ometu.

Zabilježit ćemo samo nekoje glasove. No-
vine su u svoje doba javile, da će doći na Ri-
jeci do velikih demonstracija proti konferenci.
U stvari je ovo. Na Rijeku je bio stigao iz Bu-
dimpešte jedan vogja socijalista, koji, kako se
znade, služe Fejervaryju protiv magjarske koa-
licije. On je kušao zavesti riječke socijaliste na
demonstracije, ali mu nije uspjelo.

Lažna je isto tako vijest, koju sebi daje
brzđjaviti ,P. Lloyd“ s Rijeke, da će se kon-
ferencija baviti pitanjem parobrodarske udruge,
koju bečka vlada pokreće, da uže spoji Dalma-
ciju sa Trstom. Dopisnik tvrdi i to, da bi Hr-
vati uz rekompensaciju htjeli učiniti kraj sada-
njem provizoriju na Rijeci. To bi za cijelo Fran-
ku dobro došlo, ali drugomu komu nije palo
ni na pamet.

U ovoj prigodi i denuncije dobro dolaze,
pa .Argusi* svijetu javljaju, da je cijeli ovaj
pokret djelo novca kraljevine Srbije. Zagrebački
.N. Srbobran“ zgodno komentuje ovu vijest:
.Mi se ne ćemo baviti pobijanjem ovih vijesti,
koje su lansirane u svijet bez ikakvih dokaza.
Dosta je megjutim napomenuti, da' Srbija na
žalost nema smisla za onakovu nacijonalnu ak-
ciju, kako je imputiraju bečki i naši austrofil-
ski krugovi. To znadu vrlo dobro i oni u Beču,
pa za to i jesu toliko agresivni prama Srbiji.
| U ostalom sve kad bi Srbija i radila onako, ne
bi to bilo ništa neobična. Tako radi i Italija i
Njemačka i Rumunija, a činila bi to isto i Hr-
vatska, kad bi bila sasvim samostalna i neza-
visna, i kad bi bila svijesna o svojoj nacijonal-
noj ulozi. Interesantno je pak što se baš ,novi
kurs“ obtužuje kao izdajnički i plaćenički. 1 to
još plaćen iz Beograda! Taj novi kurs hoće u-
stavne reforme i sto samostalniji državnopravni
položaj Hrvatske. Naši austrofili pak hoće ili
veliku i ujedinjenu“ kao most za bečko pro-
diranje ma istok ili ,sveta prava“ na korito.
I to je patriotski.“

Vrijedi zabilježiti i to, da se sastanak dne
14 o. mj. u Zadru delegata talijanskog, srpskog
i hrvatskog kluba na saboru dalmatinskom, sa-
zvan u svrhu, da se urede odnošaji izmegju

 

 

 

ra, da napravi grdnu štetu. Istina je dakle ži-
va, a tvrde je svi autoriteti: Potpunoma neško-
dijiva je samo jedna količina — Ništa.

.Ali ipak tijelo obikne alkoholu !- — Da-
kako, svejedno kao što obikne arseniku, bromu
morfiju i t. d. — ,A ipak ima ljudi, koji osta-
re uprkos silnome piću!* — Na ovo odgovara
dr. A. Smith. Njegov odgovor odnosi se dodu-
še na upliv, što ga alkohol vrši nad srcem, ali
može ipak poslužiti i za naš slučaj: sTo su
vam ljudi medvjegjih srdaca, kojima ne mogu
škoditi obična sredstva, koji reagiraju samo ne-
čuveno silnim uplivima. To su rogjeni nadljudi,
koji su baš pogibeljni zbog toga, što ih drugi
rado uzimlju za uzore, koje će da slijede uz po-
gibelj svojega zdravlja pa i života, a ne će da
pomisle, kakove su to iznimke. Uvijek se u ži-
votu osjeća, da se ono, o čemu se mnogo go-
vori, veoma često dogagja. Meni je to postalo
jasno kad sam proučavao pripovijesti o koristi
alkohola, koje su se temeljile na faktima, da je
taj ili. onaj radnik uza sav silni alkoliol dose-
gao visoku starost. Pokazalo se je, da je svaki
od tih pripovjedača mislio, da je mnogo takih
ljudi, a na zadnje se uvigjelo, da su se svo te pri-
povijesti jednoga kraja odnosile samo na jednu
osobu .. .*_ Koliko ljudi, koji prerano umiru zbog
alkohola, pada na jednoga od takovih iznimnih
ljudi, o tome %e dakako u tim pripovijestima
ne spominje.

 

 

 

Hrvata i Srba s jedne strane, a autonomaša s
druge strane u Dalmaciji, naumice prikazuje, kao
da je posljedica uplitanja magjarskoga.

Ovi pokušaji, da se diskređitira sastanak
ne uspijevaju. Košut, javljajui u klubu svoje
stranke, da će se sastanak držati na 19 o. inj.,
pozvao je zastupnike, da u što većem broju idu
na Rijeku. Tamo će uz naše delegate pohrliti i
dosta drugih hrvatskih i srpskih rodoljuba. Ta-
ko će se prvi put magjarski i hrvatski pred-
stavnici naći na okupu, te će imati prilike, da
iskreno jedni drugima kažu, što misle. Već ta
izmjena misli koristit će. Znati ćemo barem na
čemu smo i čemu se imamo nadati.

Zadnje su vijesti o sastanku, da ga poli-
cija nastoji svakako sprječiti. Po Pešti se pro-
nio glas, da će baš na 19 o. mj. vlada sazvati
parlamenat te ga raspustiti. U isto doba. kuša-
ju ma Rijeci potaknuti opći štraj, a čujemo, da
im je i uspjelo.

Ova naprezanja najbolji su odgovor onim,
koji hoće da riječku konferencu omalovaže.

Zastupnik Vuković za reforme u Bosni i Herce-
govini. — Prošle sedmiee iznio je zast. Vuković
u parlamentu dvije interpelacije, u kojima se
izmegju ostaloga traži: reorganizacija uprave u
Bosni i Hercegovini, uregjenje konfesionalnog
pitanja i ukinuće preventivne cenzure.

Majka Jugovića“. — Konte Ivo Vojnović,

poznati auktor .Dubrovačke Trilogije“ čitao je

prošle nedjelje u Spljetu u krugu svojih prija-
telja svoju najnoviju dramu: .Smrt majke Ju-
govića“. Ona je, kako kažu, nešto veličanstvena.
Prikazivati će se na 17 o. mj. u kraljevskom
pozorištu u Beogradu.

Pir. — Na 10 o. mj. vjenčao se je u Spljetu
načelnik grada i nar. zast. Dr. Ante Trumbić
sa g.gjicom Ankom Karaman. — Naša najsr-
dačnija čestitanja!

Ma junaštva! — Pišu iz Luke Šipanjske,
da su najsvečanije uz pjevanje Starčevićeve hi-
mne i uz klicanje Starčeviću, Prodanu i Fran-
ku, ,rodoljubi- šipanjski spalili proglas ,Hrv.
Stranke“ u Dubrovniku. Tom je prigodom Marko
Palunko držao je ,vatreni* govor, kakav se doli-
kuje ,svećanom“ djelu, koje je trebalo izvršiti
,na spas domovine“.

Butonade. — U zadnjoj sjednici sabora za-
grebačkoga Vinković je predao interpelaciju 0
nekakvim skandaloznim aferama, velikoga žu-
pana Rubido Zichy, koje su bile prodrle na
javu preko novina. Presjednik interpelaciju nije
dao ni pročitati, nego je podijelio riječ bauu,
da preda kraljevski reskript, kojim se sabor od-
gada. Vinković je protestirao te prekidao riječ
banu, a to je dalo povoda Tomašiću, da poka-
že svoju lojalnost. Bufon!

— Pjevačko društvo ,Mladost* htjelo je
krenuti u Beograd. Policija mu je iz Zemuna ja-
vila, da ih neće pustiti, a oni su se potužili
podbanu Chavraku. On je odgovorio da zabra-
nu ne može dignuti, jer kako su sada odnošaji
napeti između Srbije i Austrije, ne može uzeti
na sebe odgovornost, da se ne bi štogod dogo-
dilo. Arćibufon !

Gojilba duhana u Dalmaciji kroz g. 1904. —

Iz knjige .Statistische Mitteilungen iiber
das čsterreichisehe Tabakmonopol fir das Jahr
1904.“ vadimo ove podatke:

Spomenute godine gojio se je duhan u
Dalmaciji na 1370 hektara (1 hektar = 10.000
m*) površine, na kojoj se je presudilo 68.253.000
struka. Pri tomu učestvovalo je 55 općina sa
21.585 sadiocd, a ovi pobraše ljetinu od 15.881:7%

8. Uza sve to, liječnici ipak rabe alkohol kao
ljekariju! — Jest, dragi moj, rabe ga kao što
rabe i živo srebro. Pa hajde ti zato jedi kolače
iz živoga srebra!

Nego pitanje o alkoholu kao lijeku time
nije riješeno. 1 u tome zlosretni alkohol igra
veliku i poraznu ulogu. Tako'n. pr. statistike
o umrlim na plučnici : dokazuju, da bolesnika
umre od 3 do 6 više, ako se liječe s alkoholom
nego bez njega. G. 1873. ustanoviše u Londonu
bolnicu London Temperance Hospital, u kojoj
se ne liječi s alkoholom. God. 1899. na 16.628
slučajeva bolesti rabili su alkohol samo kod 31
bolesnika. I ova bolnica ima najmanje postotak
umrlih a najviše potpuno ozdravljenih izme-
gju svih londonskih bolnica. Njezin su primjer
već i drugovdje počeli naslijedovati. Gotovo je
to, da poraba alkohola kod lječenja potrebuje
velike opreznosti i ograničenja. Sadašnje stanje
znanosti u tome pogledu označuju riječi d.ra
A. Forela, što ih je on izrekao na bečkome
kongresu: ,Alkohol neka ostane u apoteci, ali
mora da već prestane sramotna zloporaba, što
ju je medicina s njim činila, kad ga je smatra-
lo za okrepu i lijek“.

Ako se pak još svejednako nahodi liječni-
ka, koji rabe alkohol kao lijek i za pljučnicu i
za druge bolesti, kod kojih je dokazana njego-
va pogubnost, ako ga preporučaju još kao o-
krepu i zdravu hranu u svim mogućim okol-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvintali. Za ovaj kvantum primili su sadioci
od režije u ime otkupne cijene : 2.138:457-90 K.,
ili 13465 K po kvintalu.

Usporedimo li ove podatke sa onima iz
Galicije i _južnog Tirola, opažamo, da i ako se
u Galiciji obradi duhanom ninogo više površine
(3762 ha), nego li u Dalmaciji, te i ako i u
Galiciji i u Tirolu iznosi ljetina mnogo više
kvintala (40.208.790: 40229777: 15.881179), i-
pak Dalmacija crpe od duhana mnogo višu ko-
rist, jer je dobila 1904. po kvintalu 134 Ki
65 pari, dočim Galicija samo 42 K 23 p. U
južnom Tirolu isplatilo se pak za zeleni mate-
rijal samo 10 K. 52; a za macerirani| materijal
91 K 79 p. po kvintalu. Po ovomu se jasno
vidi da Dalmacija daje najbolji produkt, a to je
i razumljivije, kad uzmemo u obzir, da duhan
pogoduje vinskijem i maslinovijem klimatima,
kakovo je uopće čitavo područje Dalmacije, a
ne toliko sjevernijem, studenijem | izloženijem,
kako u Galiciji.

Gojitba duhana raširuje se kod nas sve
to više: lanjske. godine uvedoše ju i u sjever-
nu Dalmaciju. Po ispacima predavanja duhana
u Novembru 1905. regbi da je marod bio zado-
voljan sa otkupnom cijenom. Škoda da se i ta-
mo ne podigne jedno dva tri ureda za prima-
nje, kako što se pogovara. Narodu bi bilo na
korist, a državi opet na još veću. Kada pomi-
slimo, da je sama duhanska režija dala državi
1904. čistu dobit od 142.815:619 K i 12 par,
mogli bismo u rečenom smislu štošta čim prije
i doživjeti ! Quintus.

Pitanje o novom Orient-Expressu zanima ne-
prekidno mnoge franceske. pače i belgijske kru-
gove. U najnovije je doba primila trgovačko-obr-
tnička komora zagrebačka očitovanje posestrime
u La Roehelle (Charente infćrieure), kojom ži-
vo odobrava osnovu nove medjunarodne sveze
europskog zapada s istokom te obećaje svaku
potporu provedbi te namisli. Bruseljska trgo-
vačka komora moli našu, da joj pripošlje opis
i naert osnove, za koju se tamošnji prometni
sviet živo zanima, pošto su članovi komore či-
tali u pariškom ,Matin*-u obavijest, da se za-
grebački prometni krugovi tom mišlju uz neke
f[ranceske i švicarske trgovačke komore, bave.

Pišu nam iz Blata na Korčuli, — U jednom
od zadnjih brojeva ,Hrv. Riječi“ napada neka-
kav dopisnik na ovdješnjeg našeg vrijednog po-
štarskog činovnika, kao da usljed njegova za-
nemarenja imade nereda na poštarskomu uredu
'To je prosta laž, jer uprav sada od kada je
gosp. Bijelić pošt. opromač možemo se u sva-
čem pohvaliti. Ako ko ima prigovora proti ovo-
mu dopisu, nek se javi. Na dopisnika Hrv.
Riječi“ ne ćemo so osvrćati, jer ga dobro po-
znamo. Nekoliko uglednijeh Blaćana.

Javna zahvala. — Primamo: Krasni pri-
mjer patriotskog požrtvovanja komiške akadem-
ske omladine osobite je pohvale vriedan. Ko-
miški akadewičari znali su toliko žanieti sva-
čijo patriotsko čustvo, da je dne 1 t. m, sve
što je rodoljubnijeg pohrlilo na preko očekiva-
nja uspjeli ples sa lutrijom, kojeg su ovi pri-
redili na korist družbe Sv. Čirila i Metoda za
Istru i koji je donio Družbi liepu čistu korist
od Kr. 700, koja svota bijaše predana pod-
pisanoj.

U ime družbe i ueviljenih roditelja tužne
Istro podpisana najljepše blagodari vriednim
akademičarima i želi, da njihov primjer bude
širom naše domovine sliedjen.

Podružnica Družbe Sv/ Ćirila i Metoda za Istru.
Komiža dne 10 veljače 1906.
Presjednik
Dr. Ivan. Petrić.

nostima, to se mora duboko žaliti, kao što bi
se žalilo, da se nagje liječnika, koji bi kako-
vome ,ljekovitome“ konjaku ili vinu dali svoju
lječničku svjedodžbu. 'Zo dakako ne može ni-
kako da izniijeni neoborive zaključke znanstve-
nogu istraživanja. To isto vrijedi i za reklamu,
što se u zadnje doba digla za južna vina kao
za sredstvo proti pomanjkanju krvi.

9. Već iz onoga, što smo dosele iznijeli, ja-
sno 84 vidi, da se ovime ne ido za t. zv. ,neu-
mjerenim“* uživanjem ili .zloporabom“, nego za
tim, da ii se jalkoholna pića smiju rabiti kao
dio naše hrane ili pak samo kao užitak ili na-
slada. Pitanje ovo hoće već dosele da se odgo-
vori s odlučnim ,ne!* Alkoholno pitanje nije
pitanje pjanstva. Svaki alkoholizam, t. j. svako
alkoholno piće kao hrana ili kao naslada jest
zabranjen već obzirom na samoga onoga, koji
pije. A još će se jasnije uvidjeti, da je \o ne-
dozvoljeno, u svijetlu socijalnoga alkoholizma,
t. j. usljed pojma svih onih učinaka, što ih pro-
uzrokuje alkoholizam kao socijalna pojava. Li-
ječnička znanost rabi riječ alkoholizam“ u po-
sebnome značenju. Akutnim alkoholizmom nazi-
va ono otrovanje, što nastupi &aglo i silno, n.
pr. pjanstvo, naglu smrt; kroničnim alkoholiz-
mom pak označuje one bolesti, koje su poslje-
dica otrovanja u više navrataja, kao n. pr. de-
lirium tremens i t. d.

(Nastavit ć4 #0)