ne propasti Narodna je stranka izgubila povjere-
jamči ono njekoliko tisuća stacija rasijaoih po I-

nje u narodu i narod nije s njom, ona je postala
ratilom vlade, u njezinom radu nema toplog hr-
vatskog ćustva. Ali neka se sjeti da će ju vlada
milovati samo dok joj to bude u računu išlo.

Narodna je stranka odbila od sebe sve sko-
ro što je svijesno, što je neodvisno i što hrvatski
osjeća, tako ona ni omladine nema, koja bi je na-
slijedila. Sa svojim dojakošnjim radom i koalici-
jam sa autonomašima, a proti pravašima bacila je
valjda temelje tamnoj budućnosti hrvatskoj stvari
u Dalmaciji. U redovima stranke jenja hrvatsko
čustvo; sjedinjenje koje je njegda bilo duša nar.
stranke, ne cvate više, omlohavio je svaki zanos,
a nastupio indiferentizam za Hrvatstvo. Narodna
stranka svojim postupanjem utire put jednoj no-
voj budućnosti, koja u velike straši. Ovo koaliza-
nje sa autonomašima pri izborima raznih općina,
bojati se je, kvas je novom elementu u našem jav-
nom životu; jednoj koaliciji koja će se sastojat
od autonomaša narodnjaka i srba a i pravaša, ko-
ji su takovi samo po imenu — od ljudi bez po-
litičkog značaja i osvjedočenja, koji će proglasit
suvišnom i škodljivom za pokrajinu svaku državo-
pravnu misao i svaki pokušaj da se u Dalmaciji
sačuva i učvrsti hrvatski narodni značaj i svijest
da je Dalmacije čest sveukupne Hrvatske Domo-
vine. Takovoj eto budućnosti utire put narodna
stranka sa današnjim radom. Vlada će naći nači-
na da stranci prava prepriječi napredak i konač-
nu pobjedu, no ova ipak neće malaksati, jer zas-
tupa načelo uzvišeno i sveto, koje niti smo mi
stvorili niti s nami može poginuti. Ako nas ne bu-
de u saboru bit će nas u narodu, u kojem ćemo
svegjer pirit ljubav prema našem milom hrvatstvu
i prezir prema svim odmetnicima, imali oni još
jače saveznike, nego li je austrijska vlada! (Ne-
mir. Odobravanje. Sumišljenici govorniku čestitaju.)

Presjednik prekida sjednicu u 14 sat po po-
dne, a javlja da će se nastaviti u 5 sati po podne
istoga dana.

 

Naši dopisi.
Župa dubrovačka, 24/4.

U broju od 17 tek. ,Jedinstvo“ se opet na
nas osvrče. U prvome dopisu upozorismo ga da
nema razloga groziti se našem odboru, niti ga
pred svijetom ocrnjivati i potvarati. Umolismo ga
da nas ne sili na javno opravdanje odbora, što je
mužare nabavio vani a ne u kovača Radice u
Spljetu, jer bi naši razlozi bili na štetu njegova
štičenika, kovača Radice Nu, sve uzalud. Zabilo
»Jedinstvo“ u glavu da ima razlog on, te lažima
i izvrtanjem hoće da si ga i uzdrži; da naš od-
bor još gore ocrni i da prama istome pobudi u
nama još veće nepovjerenje. Nije mu bilo dosta
što nam je u broju od 6 tek. poručio da je naš
odbor ,volio dati Nijemcu sa nepraktičnu spravu
f. 50; nego našem čovjeku za sasvim praktičnu i
zajamčenu f. 45;“ već kad smo se proti toj ne-
temeljitoj i nepoštenoj osvadi ogradili, tada nas je
i još žešćo napao i osvadio. Skrom svega toga
mi bi eto i sada premučali te, radi kovača Radi-
ce, ne izlazili razlozima na javnost, kad bi i za
dlaku bili sigurni da će se ,Jedinstvo“ zadovolji-
ti time: što je na glavi našeg odbora upravo je-
dan splječanac t. j. g. Bulić, i da je baš on gla-
vom onaj, koji radi osobne odgovornosti, nije htio
da se nabave Radičevi mužari. Nu jer već una-
prijeda znamo da će nam na to ,Jedinstvo“ još
gorim osvadam i izvrčanjem odgovoriti i da ga se
dugo nećemo trsiti; to će mo mu i bez ikak-
okolišanja istresti barem glavnije razloge, radi
jih je naš odbor volio nabaviti Stigerove nego
Radičeve mužare. Evo mu ih:
trebalo jakih mužara, od 15-20
dočim su Radičevi samo od 10
t što je dokasano da mušari od 10
uspješna djelova-

a ne skuplji od Radicevih, što potvrgju-
jemo računima iz kojih proizlazi: da smo sa spra-
sa tri mušara od 15 kg. platili f. 45, a baš

nas i Radičeva, ali sa mužarima
od samih 10 kg.;

e) jer nam za resistenciju Stigerovih mužara,

taliji, Štajerskoj, Kranjskoj. Istri, Ugarskoj, Hr-
vackoj, Dalmaciji itd., koje od jedne ili više go-
dina pucaju iz Stigerovih mužara tvrdke C. Gre-
initga ; dočim nam za Radičeve mužare jamči sa-
mo ono desetak hitaca, koje je iz njih dala u zrak
ispaliti ,kompetentna Vinarska Udružba“ dne 11
lipnja pr. god. da se osvjedoči o njihovoj rezis-
tenciji i efektu, i ništa drugo;

d) jer nam za efekat Stigerovih mužara, naime
onih jači od 10 kg. jamče imena u svijetu pos-
natih i pripoznatih meteorologa i fizičara, koii su
iste prukušavali ozbiljno i temeljito u Sv. Katai:-
ni na Sammingu od 6-10 siječnja t. g. a koji se
zovu: Dr. Pernter sveučilišni profesor i upravitelj
e k. meteorologiškog središnjeg zavoda u Beču,
Dr. Trabert tajnik istog zavoda, višegodišnji pro-
učavatelj pucanja na olaju, i zanešeni meteorolog
Dr. Smidt te načelnik Stiger izumitelj pucanja na
oluju i višegodišnji prokušavatelj Greinitzovih mu-
žara; jamči nam još i izjava Dr. Perntera na pre-
davanju u meteorogiškom društvu u Beču, dne
20 siječnja t. g.; dočim tko nam jamči za efekat
Radičevih mužara? Jamči nam , Jedinstvo“ i ,kom-
petentna Vinarska Udružba“, za prvoga od kojih

| znamo da je kompetentan u laganju i izvrtanju i
| ocrnjivanju; a druga po svoj prilici u vinarstvu,
ali nipošto u mekanici, fizici i meteorologiji ;

e) jer naš odbor niti je imao uoblašćenja, niti
novca a niti ima potrebitog znanja: da kupuje i
prokušava mužare, koji još nijesu bili, ozbiljno,
temeljito i od prikladnih strukovnjaka prokušani ;

| a napokon

f) jer da smo nabavili Radičeve mužare, pa im
se što dogodilo ili nepovoljan uspjeh dali, a od-
bor se za opravdanje pozvao na kompetentnost

»Jedinstva“ ili kompetentne Vinarske Udružbe“
oni isti bi ga izsmijavali ;

g) i jer nijesmo htjeli kupovati mužare od tvor-
ničara, koji jamče izvesti badava eventualne po-
kvare.

Ovoliko , Jedinstvu“ na njegove osvade u
brojevimo od 6 i 17 tekućega, i da se nauči: da
psvoj k svome“ nije nikakav patriotizam kad se
tim izlaže pogibelji sigurnost života i imanja lju-
di koji su ti se povjerili !

 

Pogled po svijetu.

Austro-Ugarska. — Staluo je već da će
se na 8 došastoga sastati carevinsko vijeće, a na
12 istoga delegacije u Budim-Pešti Česi su odlu-
čili praviti opstrukciju. Ministarstvo d.ra Korbera
izradilo je zakon o jezicima, za kraljevinu Česku
i Moravsku. Unutrašnji službeni jezik, biti će od-
nosno onih predmeta, što ih budu podnosile česke
stranke česki, a čisto službeni jezik za sve ostale
agente ostaje njemački.

Ugarska vlada sklopila je sa Rotschildovom
bankom zajam od 120 milijuna.

Crna Gora. — U Bar je stigao ruski brod
koji je donio dar ruskoga cara: tri velika topa
sa velikom zalihom strijeliva.

Tursko-Amerikanski spor. — Za vre-
mena armenskog ustanka bijaše nanesena šteta
amerikanskim misionarima, u ukupnom iznosu od
90 000 dolara. Sultan je lanjske još godine bio
obećao da će nadoknaditi tu štetu; ali ni do da-
nas još nije svoje obećanje ispunio. S toga su sa-
da nastali megju Turakom i Ujedinjenim Drža-
vam vrlo napeti odnošaji.

Domaće vijesti.

Broj slušatelja na Hrv. sveučilištu u
Zagrebu. — U prošlom zimskom semestru bilo
je ua hrv. sveučilištu upisano u sve 777 slušate-
lja. Od toga su 623 slušatelja bila reddvita, a
147 izvanrednih. Na teološkom fakultetu bilo ih
je ukupno 96, na pravoslovnom i državoslovnom
531, na mudroslovnom 107. Farmacentski tečaj
polazilo je 36 slušatelja Iz hrvatskih zemalja bi-
lo je slušatelja: iz Banovine 644, Rijeke 8, Dal-
macije 27, Primorja 3, Kranjske 4, i iz Bosne i
Hercegovine 10. Iz Crne Gore 6, Ugarske 35, iz

ostalih zemalja u Austriji 11, iz Srbije 8, Bugar-

 

mmm —m—————«<=«=<z=|= === ———————

ske 10, te 4 iz Makedonije. Ljetno polugodište
započelo je na 20 tek. te traje do 31 jula

»Društvo Hrvatskih književnika“ pri-
stupilo je dv 15 tek. 218 redovitih članor4& Od
ovih su iz Zagreba 132, a ostali iz dragih mjesta.

Rumunjski kralj i kraljica u Zagrebu.
— Na 19 tek. bili su u Zagreba na prolasku Njih.
Veličanstva kralj i kraljica Rumunjske. Pozdravio
ih je u ime bana odjelai prestojaik Oton pi. Kraj-
čović-Iločki i gradonačelnik Mošinsky, koji je kra-
ljici predao kitu cvijeća u ime grada.

Novo vijeće u Trstu. — Na 18 tek. kon-
stituiralo se je novo gradsku vijeće u Trstu. ili
drugim riječima, novo izabrani tršćanski sabor.
Sastoji se od 34 zastupnika talijanske liberalne
stranke, 12 demokrata, 5 Slovenaca, i d.ra Dam-
pieri, koji formalno ne pripada ni kojoj stranci,
ali osjećajem je ipak gorljivi talijanac. Sluvenske
zastupnike je birala okolica grada, i uz njih još
jednoga iredentistu. Megju Slovencima nalaze uz
ostale dvije osobito vrijedne sile a u naponu svo-
je snage: dr. Hribar i dr. Gustav Gregorin.

Gradska Kronika.

Lične Vijesti. — Prošle sedmice bio je u
gradu gosp. Jure Tomičić c. i k. general
iz Zadra, došao je da pregleda domobranstvo u
Gružu; kako doznasmo sa istim je bio posve za-
dovoljan.

Ophod. — Na dan sv. Marka u jutro iza 6
sati bio crkveni ophod oko grada, kako i svake
godine.

Serenada. — U oči sv. Marka na veče Hr-
vatska Glazba udarala je pred kućom svoga pre-
sjednika g Marka Mitrovića.

Odvjetnička komora za Dubrovnik, Ko-
tor i Korčulu drža je prošle nedjelje u jutro pod
presjedništvom dr.a Samuela Mandolfa svoju sjed-
nicu, te je na istoj jednoglasno proglasila službe-
nik jezikom hrvatski (dotično srpsko-hrvatski.)

Hrvatska Radnička Zadruga javlja nam,
da će — ako vrijeme dopusti — na 6 Maja pri-
redit teferič u Sv. Jakob. Članovi će se uputit
na 3 ure po p. iz Društva pod barjakom i uz
pratnju muzike, a vratiće se istu veče, Odbor će
oznaniti čianove proglasom u društvenoj dvorpici.

— Upraviteljstvo vodi dogovore sa učitelji-
ma bala, koji će u društvenim prostorijam učiti
balat one članove, te se budu prijavili Upravitelj-
stvu. Ko ne će da propusti ovu prigodu, neka se
prijavi u dućan g. Luka Bogdana.

Mladi slikar. — Naš sugragjanio i vatre-
ni Hrvat Frano Radovani pitomac prve godine
slikarske akademije u Mlecima, došavši na uskrs-
ne blagdane ovamo, izložio je bio jednu sliku,
potrait, u dućanu gosp. M. Mitrovića. Osobe kom-
peteatne u toj umjetnosti pohvališe nam sliku da
je vješto izragjena i dobro pogogjena.

Štrajk radnika. — U utorak ove sedmice
radnici sa željezničke radnje u Gružu napraviše
štrajk. U jutro ih je bilo došlo na Pile koja sto-
tina, s namjerom da pogju na sud, Ali oružaici i
policija ih prisile da se opet u Gruž povrate. U
tren od oka se sakupila na Pilama sva sila gra-
gjanstva, da vidi taj našem gradu posve neobični
prizor.'

Dolazak radnika. — U srijedu s , Petkom“
došlo je iz sjeverne Dalmacije preko stotina rad-
nika, na željezničke radnje u Gružu.

Pohvalno. — Dobročinac koji želi ostati
nepoznat, darovao je dječjem zakloništu kruna 20.

Imena novo izabranih porotnika : —
1 Z+ffron Ivan pok. Vicka iz Korčule, 2 Jelić [-

vo trg. Dubrovnik, 3 Passabanda Ante posjed. Vig-
nja, 4 Dežulović Mato Ivov trg. Janjina, 6 Depo-
lo Lovru Božov brodogr. Korćula, 6 Buntielić An-
te Nikolin pom. kap. Kučište, 7 Kriletić Kusma
Božov ml. obrtoik iz Lumbarde, 8 Sangaletti An-
tun pok. Bara trg. Lastovo, 9 Zaffron vitez dr.
Josip odvjetnik Korčula, 10 Njirić Ivo Gogica posj.
Zaton, 11 Marković Božo trg. Rožat, 12 Marin+
ković Vicko pom. kap. Kučište, 13 Kosović Ivan
pok. Sime pom. kap. Kučište, 14 Poljanić Ivo An-
tunov posj. Pijavičino, 15 Štuk Stjepo pom. kap.
Orebić, 16 Farac Fiubar Autun pok, Lube posj