još manje ima vasloga za budućnost; no se svodi
jedino na vjerske, ili bolje — crkvene razlike.“
Bourdelaux govori: (Rat je vjerski — vat stras-
tveni!) Gdje je strast, tu se ništa ne vidi. A do-
kasi?! Od toga mi riječi! A to nas boli, jer do-
pokon pravoslavni kad se priječe, može se barem
misliti da to rade iz tvrdog uvjerenja; ali kako da
opravdamo katolike? Kako da opravdamo g. De-
kina Stojanovića, koji nam tv predava u ,Du-
brovačkoj knjiševnosti !“ (Dubrovnik 14/3, 1897
Br. 11). Kako da opradamo srbe-katolike, koji
nam predbacuju : (Dubrovnik 9/1, 1898 Br. 2):
U Poljskoj-Ruskoj katoličko je svećenstvo bilo ele-
menat nemira i nereda, pa ga je s toga ruska
državna vlast nemilosrdno gonila, i nekoliko bi-
skupija sa dugo vrijeme bješe ostalo bez duhov-
noga pastira? Grozne su ledene pustare po tome
Siberije zaslužena kazan, a odurna prikaza Mu-
ravieffova, simpatično lice, požrtvovnog branioca
prava svoje vlade! Oprostite svete sjene ispovje-
duika i mučenika vjere, ali nas na te zaključke,
nagone naši srbi-katolici ! Kako da opravdamo sr-
be-katolike, koji kažu da N. S. Lav XIII. jest
pjesnik u pitanju sjedinjenja istočne crkve sa #a-
gpadnom. Dakle divno pismo upravljeno svoj crkvi,
dakle briga i nastojanje, revnost i požrtvovnost
nije drugo, nego prosta bacanija! Ti nam srbi-
katolici znadu i još kazati: Rado vjerujemo, kao
što nas je jednom uvjeravao jedan crkveni dosto-
janstvenik, da se mnogo što pripisuje rimskoj ku-
riji o čemu ona nije ni najmanje izvještena a što
svećenstvo više puta na svoju ruku radi. Takav
jedan slučaj svaki dan doživljujemo svuda na 0-

kolo, gdje se boj bije izmegju Srba i Hrvata. U

ovoj nesretnoj borbi ogromna većina katoličkoga
svećenstva postavila se na čelo antisrpske agitacije
u Dalmaciji.“ (Dubrovnik 9/1, 1898. Kr. 2); ili
kako bi rekao dekan Stojanović: ,jer je u njoj
najveći broj crkovnjaku: drugo: jer se ne oslanja
na nijednu realnost, već, sasvijem na idealnost, za
koju cijene, da će se vremenom ostvariti.“ Kako da
opravdamo orbe-katolike, koji nam naglašuju: ono
što se radi u Dubrovniku, Boki, Bosni i Herce-
govini u sime katoličke crkve a protiv srpskoga
smena, jest opasna novotarija! Fakta a ne riječi,
neka opravdaju, i neka svak vidi pri kojoj je
strani iskrenost i istina. — Negativnu smo stranu do-
krajčili, biva, dokazali ko sije razdor i mržnju, a
sad prihitimo pozitivnu, biva, ko govori u duhu
Isukrstovu, i ko teži ka pravici i istini. Audiatur
et altera pars, jer će tako čitatelji imati bistri
pojam stvari. Uniju su zagovarali i o njoj se iz
_ ražavali slijedeći:
uzrok, da im se divimo što su zna-
na razne načine izvesti. A nijesu
moramo diviti, jer su s istog
Lopes de Vega i Calderon i
erulamski (Shakespeare ?) i Corneille, i
Maffei, i Alfieri, da ne spomenemo sile-

put pruža mi se prilika da se u-

slobodu, da mi A g mi-
valaj nemam. Žar sam ja
zahtijevam od pojedinog pisca štogod —
da nijesam. Nihil novi sub sole da-
Ben-Akibo, a to je pravi aksijoma.
niko ne može da zahtijeva jer ad impossi-
nemo tenetur, te suvišna je bila sva pisani-
»Faustu“ o mitologiji itd.

tijevati novih ideja, mora

 

ži

B
;

N. 8. Lav XIII, komu še va& svijet klanja,
o kome isti ,Dubrovnik“ zna kazati: ,Ne samo
kao glava katoličke crkve, kojoj pripada poštova-
nje cijeloga izobraženoga svijeta, već kao držav-
nički i duboko naobrašeni um stekao je Lav XIII,
kao malo koji od posljednijeh papa toliku simpa-

tiju i pažnju, da se može bez okolišanju reći, da
je ugled crkve i papinstva podigao.“ Dobro veli
učeni pisac; nek se mnaslade oni pravoslavni, ko-

jim padnu u ruke ove retci, slijedećim riječima :
(Apoštol. Pismo 20/6, 1894). Ponajprije, veli pa-
pa, se obraćamo -najljubeznije k? Iztoku, odakle je
u početku sinuo spas cijelome svijetu. I doisto
naše izčekivanje i želja nalaže nam da ugodnu na-
da počmemo gojiti. da nije daleko vrijeme, kad
će se vratiti Istočne Crkve, glasovite vjerom i
slavom svojih otaca, onamo, odakle se odslečiše.
Tim više, što nije ogromna razlika koja ih dijeli:
dapače, ako malo izuzmeš, tako smo suglasni u
ostalim. da i u obranu samoga katoličkog imena
ne rijetko uzimamo svjedočanstva i dokaza iz u-
čenja, iz običaju, iz obreda kojim se Istočnjaci
služe. Glavno je pitanje razdora Prvenstvo Rim-
skoga Pape. Ali nek pogledaju na početke, nek
vide što su njihovi stariji mislili, što je predano
od doba bližnjih izvoru . . . -.. Naše su riječi o-
braćene k Vama koliko vas je, grčkoga ili dru-
gog istočnog obreda, odijeljeni od katoličke crkve.
Veoma bismo željeli da svaki promišlja na onaj

govor pun ljubavi i miline, koji izreče Bessarion

ocima vašim: kakova će nam ostati pred Bogom
odgovornost, zašto bijasmo odijeljeni od braće,
koju da ujedini i privede u jedno stado, on isti
sagie i neba, tiputi se i bi propet? Ne trpimo to
ga, prečasni oci i me pritežimo na se tu osudu,
ne navagjajmo tako zlo sebi i našima . ... Po-
imence vas nek bude slobodno ovdje pozvati Sla-
venski narodi, svikoliki. o slavi čijeg imena svi-
jedoče toliki spomenici djela vaših. Znate kako iz-
vranu zaslugu za Slavene stekoše sveti u vjeri oci
Ćiril i Metod, kojih uspomenu Mi sami nastoja-
smo pred nekoliko godina da uzvisimo do dužne
časti Niihova krijepost i rad većini naroda od
krvi vaše dobiše prosvijetu i spasenje. Uslijed
česa megju Slavenim i rimskim Papima dugo je
opstojao prelijepi odnošaj, s jedne strane dobro-
činstva, s druge najvjernije odanosti. Pa ako ve-
liki dio otaca vaših nesretne nezgode vremena, o-
tugjiše Rimskom ispovjedanju, promišljajte kakovu
važnosti ima povratak k jedinstvu. I vas Crkva
slijedi pozivati u svoj zagrljaj, da vam mnogovr-
sno koristi spasenju, dobrostanju, veličini.

Uz divne riječi veliki je Papa i divnu dije-
latnost poduzeo, eda bi čini odgovarali riječima.
Osobita komisija najuglednijih dostojanstvenika cr-
kve rukovode taj ogromni pod hvat, osobito pis-
mo daje istočnjacim najtvrgie pravo samo obrane
u svojim pravima, i striže posve krila svakomu
nerazbornomu pokušaju da se istočnjaci polatine;
zavodi se stvaraju, pohvaljiva obraćenja se pojav-
ljuju. Spovijeda dakako veliki Papa, da je pod
hvat ogroman i trudno proizvediv (Magni omnius
operis exituque ardui); ali uhva da će Bog (qui
Ecclesiam suam unam esse jussit) koji naredi da

action nationale (Charles Hillehbrand: ,Etudes i-
taliennes.“)
Dulcis in fundo. Gundulić! Eh takli ste me
u dirljiva žicu, Hrvat sam i ponosim se Hrvatom
Gundulićem, pak bih planuo kao oganj živi, da mi
ma bio ko kaže u brk (pardon nemam brka jer
sam fra Tito) da je Gundulić plagijator. Mora da
me u dušu zaboli kad moram da ga uplićem u o-
vu frlezijadu. Zar g. G., koji je krivac ovome, ne
ćuti nimalo pieteta prama Gundulićevoj sjeni, kad
se tako titra njegovim imenom? Gundulić i Stoja-
pović, Bog i šeširgjija! Ali i opet iz straha, da
me ne ukori, da hoću da se izvučem postati ću i
ovdje malo. Ono što sam rekao 0 Moliere-u, Dr-
žiću i Dante-u vrijedi mi i u ovoj prilici, a doda-
ću još i ovo što piše uvaženi hrvatski kritičar Dr.
Ivan Marković: Vanjski oblik. dramekog sastava
mio x) za svoju Dubravku Gundulić od pregja-
ih dubrovačkih i tahjanskih pjesnika, koji su u
nPastirskih“ dramah sjetovno p,evali jade i slasti
ljubavnih zapleta, ili u koumedijam šaljivo prikazi-
vali mane društvenoga života; dosta nalikuje
Gundulićeva , Dubravka“ na Tessovu pastirsku
dramu ,Aminta.“ Ali Gundulić se povodi za :
šasnici samo u vanjskom obliku, samo u
površnim pojedinostim; po jezgri pak, po osnovnoj
misli i po cjelokupnom složaju svoje Dubravke“
Gundulić je posve samostalan : Fojenjeiim slika
mana društvenoga života i ganutljiva slika ljubav-
a i sreće dvoje dragih služi u uliće-
voj Dubravci ve rodoljubnoj misli, to jest slav-
obode te 0

* Crkva bude jedna, to ostvariti. Pokorni sinovi že-
limo i mi što želi otac, i prama slaboj sili oda-
zivljemo se, njegovoj želji, ili bolje očinskoj na-
redbi. Prezirno odbacamo, pošprdnu lahkoumnost,
kojom se može i jedan sami čas pomisliti da Pa-
pa, kako glavni Naučitelj Crkve. mogao bi &ve-
čano pismo svemu svijetu uporaviti za puku -
siju. Te ako isto zamjeramo našim Srbim kakoli.
cim, a nadasve teolozim oko ,Dubrovnika“ to je,
da oni baš kao Srbi i kako prijesna kraća ila
nesjedinjenih imali prvi, pak bilo i naiblažijom
formom nastojati, zagovarati, gledati da kako ih
narodno ime i ponos čini jedno, tako po i
Nr; ho ga 3 gla
vječnom vezu ljubavi. (lijedi.)

Insult hrvatskoj zastavi.

Trebinje, 31 Januara.

Molim gospodine uredniće, uvrstite u vaš list
ovo par brazda, da svijet vidi i da se čudi kakvih
mi u Hercegovini pravoslavnih sveštenika imade-
mo, a kako naprotiv naš nepokvareni pravoslavni
puk u svojoj naravi misli i osjeća.

Nazad desetak dana neki Misita iz Šćenova-
dola pravoslavne vjere ženio sina Kad se svatovi
okupili veseli uputise se po djevojku pod hrvat-
skom našom trobojnicom. U putu srete ih pop
Sava Porobić, koji ih je imao vjenčati, Kad ovaj
ugleda svatove pod hrvatskim barjakom, ko bje-
somučan vikne: ,Amo mi taj barjak j.... mu
hrvatsku majku i ko ga je dao i ko ga nosi!“
Nego barjaktar neće da ga popu dade, a u to pri-
stupi k njemu stari gjuveglijin otac i zapita da će
vn držat barjak. Njemu barjaktar preda trobojni-
cu, a tvoj ti pop juriša na staroga Misitu, istrga
mu barjak iz ruka pak baci ua zemlju i pogazi
konjem! A onda bjež te ne htio više da vjenča
djevojku, nego puk se stao bunlti i nakon dva da-
na, dogje da je vjenča.

Narod se na sve ovo uzbunio proti popu
gdje je on onako uvrijedio hrvatski barjak (a to
su nota bene pravoslavni u Hercegovini) i gdje je
smeo onakove svatove. O tome činu vodi se is-
traga i dana3 u Trebinju bio je ispit nekoličine
svjedoka. Stari Misita kaže da tuži popa koli za
lične uvrjede, toli još više za uvredu zastavi i da
će gonit do kraja. Tako je stvar u sudbenim ru-
kama. A mi idemo da vidimo, kako će se kaznit
uvreda nanešena hrvatskome barjaku od fanatič-
nog pravoslavnog popa Porobića.

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
   

Hercegovac.
Naši dopisi.
Škaljari kod Kotora, 26 Januara.

I kroz naš cijenjeni list našu dičnu ,Crvenu“
javismo da će se dne 16 t. mj. svečano proslaviti
otvorenje našeg mladog društva ,Hrvatskog Sa-
stanka“ Pak pošto je ista svečanost dovršena mir-
no, sjajno, i dostojanstveno, patriotička dužnost
mi nalaže da barem u par redaka ocrtam kako se
je obavila. U jutro u 8 sati uz sudjelovanje neiz-

Ez EZESESSESSSSNSSNESNNS DNSEDESESSSSZSNSNSNSNNANAENNNAAINNNAJNMO
žim riječ, a ja sam potratio zlatnoga vremena i

omastio toliko papira a da bi bilo zašto, ma za
takovu kukavnu i dronjavu frlezijadu! Nego ipak
to me tješi da ste i Vi imali takovu pokoru, a
urogjeno je u zlobuoj ljudskoj duši da ,solamen
est s. rom zoi malorum.“

va u napokon m da dokrajčim.
Kasno je doba a da mogu laglie i slagje S ridći
prolistaća po drugi put Frleziju (avaj dosade !)
jer da sam i spavao kako dugo iza takvog ,zani-
mivog“ i originalnog“ štiva, mora da me zagrli
bog Morfej. *) Neka govore što hoće, ali i ja
(premda kasno) uvigjam koli je korisna ova frle-
zijada: najbolji je narkotik, pak ću tvrdo
i siguran sam, da ću snijevati da pretstavljaju Fr-
leziju ,uz dozvolu uredništva kalendara“ (ta pravi

 

 

je auktor italijanskog originala mrtav pa u njega
ne treba pitati duzvole) i da Vas slušam g. G.
kako frenetički odobravate; ,Plaudite Cives.“
isfrlesijao Fra Tito..
DD ri čitatelje koli j .
aš ot telj ičnijeti ću kao Me nu e
i njegov prevod iz Ariostova Orlanda. glasi;
Anni d' oro e d? argento appresso veđe
In una massa, ch' erano doni
Che si fan con speranza di mercede

Ai Re, agli avari priocipi, ai ni,
Vede ia ghirinade zečevi Babel: o chiede,
= sdoe oath adulasiovi,
6 scoppiste imagine hanno
Versi cl? in laude det 8 si o
Orl. Inn. XXXIV, 77). see si Rano": hatitta

A skrparija koju bi htio g. Stojanović okratiti

prevodom :

Tu udica slatnih | srebrnih
DEI njega u
S nadom kak
iša crknutih kr'jesova tijek
en a što 2 ad (koji su ti m6i9)
Gospoltini na čast i na slavu, O

- sE OO IT u: '