patobrodić primakao žirjanskoj obali, poždravljeh | ovdje aludira na svoga srpskog takmaća preko imenovanja i premještaji. — Prof. £.

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bi od cjelokupnoga seljanstva, kao i od našeg g. | Drine. Nikolić premješten je sa ove gimnazije na realku
župnika. Potlje dva sata otpratismo narod koji za Ovih dana opet izišla je jedna druga brošu- | u Spljetu, & dr. M. Medini na gimnaziju
prvi put posjeti naše selo. Ostajemo harni svima | ra. onakim tonom napisana, ali naperena proti | u Spljetu. — Imenovani su suplentim na dubro-
koji se za nas pobrinuše. a nadamo te do malo i | Otirenovićima. Da nije ovo odgovor ? vačkoj gimnaziji gg. Silvo Maloslavić, Krsto Krile
drugoj radosnoj vijesti, to jest sa gradnjom pučke Pišu nam iz Kune, 12 Septembra: — i Stijepo Fortunić.

učione da se ovo naše djece prestanu klatariti | Mnogo naroda a osobito ni Rćami divili smo se Škole se počeše da otvaraju. To se odmah

bez nauka po selu. milozvučnom glasu novih orgulja u Franjevačkoj | vidi po četama djece, muške i ženske, manje i

mapm==== \, Crkvi i vještini m. p. O. Brnje Mrkovića. Jedino | veće, koje ovih dana po dućanima bezbrižno suše
Pogled po svijetu. imamo preporučiti, da se svakome ne dopušta da | špage roditelja, kupajuć što im je potrebno, a da
AERO po njima tucka kao što se je to dogagjalo sa | sutra svoji.

prvim orguljema. Za ove se novčić po novčić ku- oće li uspjeti? Ai poteri |' ardua sentenza.
pili ćak do Amerike. Zato pomnja! — Općinari. | Mi u toliko preguračamo. roditelja. da, uz o8-
Pišu nam iz pokrajine: — Čitamo u | talo, ne zaborave upisati da je dječji materinski
,N. Listu“ da je novoimenovani Komesar Države | jezik, kao što i jest, hrvatski, bez ikakve prikrpine.
Presv. Otkupitelja bio u Zadru, 'eda od propasti Tužbe na Hotel Imperial. — Tuže se
sačuva privatnu gimoaziju u Sinju, a doznajemo | gosti Hotel Imperiala, da, osvem poslužbe, i ops-
da je već i sastavio : osoblje, koje će zamijenuti | krba je tamo sasvim slaba. I ,Dubrovnik“, taj
članove što su ostupili. Učiteljstvo dakle sastoja- | paladin njemačkih kula u hrvatskoj Ateni, nekih
lo bi iz slijedećih osoba : Ravnatelj O. Ivan Mar- | dana je izasuo vreću proti svome njemačkome lju-
ković, za vjeronauk Q. Petar Perković, za filolo- | bimcu, ali, kako se po gornjem vidi, bez ikakva
giju O. Josip Paić, ž Zajel_ Tomi a. že uspj« ha.
Gnječ; za povijest 0. Petar Bačić, za hrvatski, M š
njemački i filozofiju O. Nikola Krpež, talijanski o MITA IPMNM. Sicko koliki
O. Ivan Kačić.Peko, za matematiku i fiziku O. | g Trstu, — Galeb na putu iz Suline žitom za
Angielko Gotovac, Sve su ovo većinom mlade ali Veneciju. — Hartington prekojuče biv u Alžiru
zato izvrsne sile. što će jamačno doprinijeti da | da uzme ugljena i proslijedio put Rotterdama. —
ovaj zavod procvate i počne živiti novim životom. | istok na 13 prispio u Luleu gdje će krcat rudu
Ispod Kuparice Konavoske, 14 Sentem- | za Rotterdam. — Napried na putu iz Dunava
bra: — Kako je svakomu poznato, mi Konavljani | Mletaka. —- Oskar na 12 krenuo je prazan iz
idemo u varoš Ercegnovski da prodavamo naš | sije za Tangarok, gdje će kreati žito. — Prasattus
plod ljetinski i svegjer smo plaćali za placu novac | na putu iz North-Shieldsa za Trst krcat ugljena.
koji je prepisan — U prvašnja doba bili su pot-
kupnjači, a od nazad godina beru redari. Ima ne-
koliko doba da se je taj blaženi redar promjenio ;
sada je neki uzkošen i silan, tako da mučao je
šnjime imati posla, a još grgje kad se šprda s i-
menom neke wvačene osobe, koju mi štujemo jer
za nas radi. Takvo napereno ponašanje s nami da
bi bilo poznato njegovim gosparima, u istinu ne
bi bilo drago jer mi konavljani svegjer smo u do-
bre odnošaje s novljanima bili i želimo u buduće.
Nove knjige. — Primili smo s zahval-
nošću: Sinj i njegovo slavlje god. 1887. Spomen
knjiga. Napisao i priredio fra Ivan Marković, dok-
tor bogoslovlja. — Ogledalo sa djecu primjeri
kreposti iz života svete djece. Napisao dr, Fr. Falk,
preveo Julije Gollver. Zagreb. Naklada Autuna
Seholza. Cijena 20 novč. — Balkan svezak 2. g.
IIL izdao i uredio dr. A. pl. Bresztijensky. —-
Spasi dušu svoju! Hrvatskomu narodu Ante Jagar.
Cijena 10. novč. Zagreb. Tisak A. Scholza

= Ez

Umorstvo Kraljice Jelisave.

U subotu po podne Kraljica je, u Genevi,
htjela da se izveze parobrodom. Pred nju pristupi
jedan čovjek i udari je. Kraljica pane, ali se dig-
ne i stupi na parobrod. Tu opet pane u nesvijest.
Bude prenešena u hotel, gdje za kratko vrijeme
izdahnu. Ubojića je udario u prsi sa tankom li-
mom, &a rana je bila tako sitna, da se nije ni opa-
zila. Kraljica je umrla bez bolova. Ona nije ni
znala da je bila ranjena. Ubojica je uhvaćen; zo-
ve se Luccheni, rodom je talijanac, anarhista.

Ova užasna vijest prenerazila je, uskomeša-
la cijeli svijet. Još nikada ne doživje Europa be-
stijalnijega umorstva. Neopisivo je saučešće ko-
jim svekoliko čovječanstvo žigosa ovaj zvijerski
zločin. Sve vlasti, narodi, vladari, sve što misli
i osjeća, podiglo se kao jedan protest u zgroženju
nad poganim djelom, u sućuti naprama sijedom
i domaćim nesrećam teško iskušanome Kralju
Franu Josipu I. Nebrojeni, nikad jošte nevidjeni
iskazi traju sveudilj, a štampa svijeta puni svoje
atupce darljivim vijestima.

Njeg. Veličanstvo podnijelo je ovu katastro-
iu upravo herojički u zamijernom prisuću duha,
odregjujuć osobno sve najglavnije. Mrtvo tijelo
pokojne Carice i Kraljice bilo je u četvrtak pre-
neseno u Beč uz impozantne iskaze žalosti. Juče,
u petak, bi izloženo nepreglednom muvštvu nsro-
da. Danas, u subotu, u 4 sata po p. biće spro-
vod komu će prisustvovati mnogi strani vladari
ili prestavmci vladarskih dinastija.

Anarhist Luceheni cinički je ispovjedio svoje
zlodjelo. Regbi da ima sukrivaca, te da je odluka
već prije utauačena, da %se ubije jedan vladar.
Zvijer je ulovila prigodu i trgla nožem na nemo-
ćnu ženu i ucvijeljenu majku.

Sada se sve države spravljaju da pooštre
zakone proti anarhizma. Činjenica, da je i ovaj
ubojica Talijan, kav što bijanu Talijani Caserio,
Acciaritto, Augiolilio it.d., nemilo je rastužila oz-
biljne krugove u Italiji, & mase pučanstva u Tr-
stu, Ljubljani, Beču potakla na goleme iskaze
protiv Talijana. Ubojica neće biti smaknut, jer
u Genevi nema smrtne kazne.

Jubilej će se na 2 decembra isto proslavit,
ali sasvim skromno.

sitnim

Na Kreti se bije boj. Najprvo započne su-
kob izmegju Muhamedanaca i Eogleza u Kaodiji,
zatim prvi navale na kršćane, & onda englesko
brodovlje stane bombardirati grad, koji se zapali.
Fei je s jedno i druge strane više stotina
ljudi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potpisani zahvaljuje ovijem svoj p. a.
Gospodi, koja su mu prigodom smrti ne-
zaboravne supruge

A NE

lično, pismeno ili brzojavno izrazila svoje
gaučešće, ili pokojnici pri sprovodu iska- Vi
zali zadnju počast. Napose zahvaljuje ve- U
lečasnom župnom upravitelju gosp. dum
Mihu Fabrisu i veleučenom liječniku gosp. fi
dru. Jeru Pugliesi za njihovo zauzimanje
tijekom njezine teške bolesti. \

U Dubrovniku, 14 Septembra 1898. ;

 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 

mena. — Već je odavna prošlo prvo
polugodište, a mnogi nijesu podmirili pretplatu, i
tim stvaraju velikih Jetelbeće ovome listu, koji
zavisi jedino o patriotizmu svojih predbrojnika.
Najuljudnije opominjemo s toga svu gospodu pred-
brojnike, koji nam još duguju pretplatu, da ne
kasne, te da nam istu što prije pošlju, i tako nas,
inače ueuklonjivih neprilika izbave.

Gradska Kronika.

Kraljica Jelisava 4 Tužni glas o strašnoj
tragediji obaznao se u Dubrovniku u subotu u ve-
če. Prvi brzojav dobio je ministar Riot: a zatim
se vijest rasprostranila brzinom munje. Sutra dan
na svim javnim zgradama i privatnim društvima
osvanuše žalobni zaakovi, koji će se držati sve

Kallay. koji je imao pregledati kud će se

gradit željeznica, odmah je obustavio putovanje

. 38 a nedjelju povratio preko Stona i Metkovi-
u Bet.

Danas se obdržaše u Gospi veličanstvene, &
žalobne zadušnice u prisuću svih oblasti, mnoštva
gragjanstva, megju kojim se isticao veliki broj
g a. Po gradu bijahu zatvoreni svi dućani,

fenjeri i crni sagovi prostrti.
Odličan gost, — Ovih dana boravi megju
nama hrvatski pjesnik Ivan vitez Trnski, pukov-
nik u miru, veteran iz narodnog preporoda,

Frano Supilo upra a
Tipografija Dragutina Pretnera u

Hennebergova Svila

od 45 novč. do fi. 1465 po met. — kao e ie
jadisana Noznoterqeva svila od 45 nč , 14.65
po met. — u mođe pregjam, bojam i nacrtima. An
private porto i poreza franco u kuću. Uzorke

volji.
č HUNNEBERG-OVE FABRIKE SVILE (c. i kr. |
dvor. dob.) ZURICH.

Svi P. n. gospoda sluzari,_kaligotiskai i!
knjigoveže, koji su se učili od god.
kod I. N. Pretnera u Karlovca, umoljavaju 98.

svoje prebivalište jave potpisanome. E
Josip Kompare, u Samoboru

Kretsko pitanje, kakvo je sada, može da po-
stane pogibeljnom iskrom.

Dreyfussova afera se to više zapliće, jer,
i novi ministar rata general Zurlinden, tek je pro-
učio spise protivi se reviziji. Po vijestima iz Ps-
riza danas bi se imalo sastati ministarsko vijeće,

da odluči o reviziji.

Engleska pobjeda u Sudanu petelie je
Franceze te su hitro stupili naprijed u
zapriječe Englezima napredak u centralnu Afriku.
I ta će biti sukoba.

Američki delegati za pregovaranje mira
sa Španjolskom krenuše u Europu U Španji je
otvoren parlamenat, gdje se razvio pravi pakao,
jer svak hoće da skine sa sebe odgovornost.

Domaće vijesti.

Po svim hrvatskim zemljama prir
ne su veličanstvene žalovnice eena e.

ljicom Jelisavom,
Češki Nar. Listy.“ — Čitamo u bečkom

Reichswehru brzojav iz Prag, je češki klub,
nm saka seru e ća a iti sebi noi
rig sinje mole E. ski
glede o je

u

mjetno agitiralo.

   
    
 
 

.
I

 

 
 
 
  
 
  
   
 
 
  

a
i

 

<-

ra 1

Kruh I. vrsti 18 novč. Kilogr.
» II. “ 16 “ n

od dana 1 Septemb

S en tO

do 1897 kt; 28.898,878.—
pitona» obo pi i "STE
zu Nikoli. — U sadnjem sari prot. ima | oec e 343.860,067.—
Brate oto titra lil rum
obitelji Dabrović kr 10. i
“Za rt. Rad. Zadruga?. smrti | od Jat e

rasipan — & sove ga ntiteškim.“ Na posljetku Cate Ane Kosović, sa
Pe a OM koje dadro iona ie mmen de. žao Trstu
sa w.: Jasno je po. gvomu ovome, && E Nam ENI STRIST SN »