Dubrovčani, jesu li Hrvati ?

(Nastavak, V. br. 38).

Iznijeli smo u prošlim brojevima neoborivih
dokaza, da je sva stara dubrovačka literatura di-
sala najčistijim hrvatskim duhom, da je to bila
čisto hrvatska literatura. Vrijedno je sad istaknu-
ti da su ovu istinu sve do najnovijeg doba dubo-
ko osjećali koli Hrvati toli i sami Srbi. A to do-
kazuje činjenica da su Hrvati već u prvom začet-
:-ku svoje kajiževnosti u ilirskom pokretu ne samo
usvojili kao književni jezik dijalekt ijekavski, ko-
jim su pisali stari dubrovački pisci, po čemu se

* novija hrv. književnost smatra samo kao nastavak
stare dubrovačke, nego i najvećom ljubavi posve-
tiše sve svoje sile, da staru književnost, koja bi
inače ostala bila bog zna dokle nepoznata na vi-
djelo iznesu, da je prikažu svomu narodu, kako
bi se mogao & njome okoristiti i ponositi se pred
drugim narodima. Tako je već Gajeva Danica pu-
na pjesama dubrovačkih pjesnika a prvo djelo,
koje je Matica Hrvatska štampala bio je Gundu-
lićev ,Osman.“ Ali to nije dosta. Jugoslavenska
t. j. hrvatska (da Bog da, brzo se i prozvala tim
svojim naravskim imenom) akademija znanosti i
umjetnosti smatrajući svojom dužnošću se oko hr-
vatskoga jezika i njegovih književnih spomenika,
zaključi u sastanku od 17 Oktobra 1887, da će
o svom trošku iznositi na vidjelo bogato blago
hrvatskog jezika i književnosti, koje se sačuvalo
u djelima pisaca da'matinsko-dubrovačkih. U tu
+ svrhu sastavi se odbor pod imenom ,za izdavanje
 gtarih Arvatskih pisaca,“ a u ovoj odbor biješe
izabrani: Jagić, Jurgović, Kurelac, Veber i (pa-
zite dobro: Srbin) Daničić. Do danas ugledalo je
svijetlo, kako je poznato već lijepi niz knjiga i
to pomojvo i kritički sastavljenih, kako je to obi-
čaj za starine kod svih kulturnih naroda. — Nije
"ni to dosta, već su Hrvati napisali i prekrasnih
djela, u kojim su opširno ocijenili rad starih pi-
gaca. Osobito su se mnogo bavili Gundulićem i
njegovim ,Osmanom.“ Kad se je tu nedavno pro-
suo bio glas po srpskim novinama, da će (tobo-
že) Srbi podigauti Gunduliću spomenik u Dubrov-
niku, njeki se Hrvati zabrinuli kao da ih u tom
hoće Srbi da preteku, a zaboravili su da  onaki
spomenik, kakva su oni podigli neumrlomu pjesniku
prikazavši svijetu ne jedan put, već po više puta
njegova djela i prekrasne svoje studije o tim djeli-
ma, onakoga spomenika velimo nijesu Srbi nikad
ni zamislili. Ono je zaista: Monumentum aere
perenius. Kolikom su ljubavi Hrvati prigrlili du-
brovačku književnu ostavštinu dokazuje najbolje
to, što se u Zagrebu Gundulićeva ,Dubravka“
ćak priredila za pozorište i prikazivala, kako se
je valjda prikazivala još samo u Dubrovniku. Ali
ne samo što Hrvati iznose na vidjelo i prouča-
vaju književnost staroga Dubrovnika, već se oni
bave velikim marom i njegovom povješću, Dosta
je spomenuti, da akademija dava osobitu plaću
gosp. prof. Gelčiću, što za nju radi u Dubrova-
čkomu arkivu. Uopće možemo kazati da su Hrva-
ti dozvali na nov život stari Dubrovnik i da su
mu po svijetu raširili slavu.

A pitamo sad: Kako su se podnijeli Srbi
prama dubrovačkim stariname? TA kako prema
starinama naroda tugjega. Svakako oni ih nijesu
smatrali jedno s narodom srpskim. Od svih pje-
snika dubrovačkih i svih djela stare dubr. litera-
ture jedini je Gundulićev ,Osman* doživio čast,
da se ćirilicom štampa i da ga upozsnade i srpski
narod. Pa i taj izišao je u najnovijoj ediciji vas
nagrgjen premda je tu ediciji priredio sam Jovao
Bošković, jedan od najboljih srpskih filologa, a i
čovjek koji nije poznat kao hrvatošder. Ovo po-
tonje velimo radi toga, jer su u Boškovićevoj edi-
ciji ispravljeni osobito ikavski oblici, koji su kako
se vidi našim Srbima zaudarali odveć hrvatstvom.
Osim Gundulića ostali su dubrovački pisci i uče-
njaci Srbima još i danas nepoznati, To potvrgju-
je sjajno i jedan dogagjaj, što smo nedavno čuli
pripovijedati: da kad je naš njeki učeni čovjek
nazad ne mnogo vremena išao u Biograd, isti go-
rispomenuti Jovan Bošković vodio ga je po nje-
kom mugeju i kad su došli do slike dobrovčanina
Rugjera Boškovića, ustaviše se obadvojica. Tad će
Jovan našemu učenjaku : ,Ovo Vam je ojeki gla-

 

uoviti filozof srpski“ (cvala! Tansovac Boškovi
Srbin!) Ovaj dodatak srpski“ probudi radozna-
lost u našinca, da vidi što umije još lijepo o Ru-
gjeru pričati g. Jovan... A bi ste li vjerovali? Jo-

van Bošković, taj srpski na glasu učenjak, nije
znao ništa pobliže da kaže o velikom geniju du-

brovačkomu. Ako srpski naučnjaci toliko poznadu |

i vole stare dubrovćane, može se misliti koliko ih
poznaju niži slojevi srpske inteligencije.

Ako ovome očitome memaru Srba prama
starome Dubrovniku dodaš još i njihovu antipatiju
prama ijekavštini, jeziku starih dubrovačkih pi-
gaca, kojega Srbi nijesu htjeli poprimiti u svojoj
kojiževnosti, premda ga je sam njihov Vuk Ka-
radžić prikazao kao najljepše narječje našega je-
zika i jedino, koje ima potpuno pravo, da bude
jezik knjige; zar ne izlazi jasno, da Srbi sami
nijesu ni u koje vrijeme smatrali svojim stari
Dubrovnik ?

Nego pošto je red i samim Srbima priznati,
da su Hrvati neizmjernih zasluga stekli za staru
dubrovačku knjigu, dok oni nijesu ništa uradili,
znate što su smislili u novije doba ? Klevetati ka-
ko praznovi, da su im Hrvati ukrali lijepu dubro-
vačku književnost i objelodanili je pod svojim i-
menom. Podrugivanje i kleveta to je u ostalom o-
bično oružje naše braće Srba protiv nas. Tako su
se oni podrugivali našim književnicima u jednu

-ruku, a u drugu svojatali sebi maše velikane kao

Gunduliće, Kaćiće, Preradoviće i druge, jer su
razumjeli, da se tu smijehom ne postiže ništa Na-
čin kako su Mažuraniću poricali auktorstvo neu-
mrloga spjeva Čengić age, to je taka infamija
kakve ve bilježi nijedna druga literatura na svi-

jetu. Dok su Hrvati prije nego je knjiga uhvatila

čerst temelj upotrebljavali nješto nečistiji jezik u
svojim knjigama s razloga, što Zagreb ne leži u
štokavskoj oblasti, dotle graja i podrugivanje Sr-
ba: vidi rugobe hrvatskoga jezika. Ali kad se u
novije vrijeme poćelo u hrvatskoj kujiževnosti po-
javljati sve to više književnih djela pisanih naj-

-čistijim i najljepšim jezikom, tad našu braću spo-

pala muka i stalo ih naricanje ; Hrvati preoteli

nam jezik! — Tih primjera ima još mnogo: Ta-:

ko su graničari, dok su bili u Italiji *pod carskom
zastavom i spriječavali slobodu talijanskoga naro-
da bili Hrvati, a danas su to sve samo Srbi po
tvrgjenju naše braće. Do nedavna trubili su Srbi
da je narodna pjesma samo njihova svojina, a kod
je našoj ,Matici“ pošlo za rukom da sve po či-
sto hrvatskim zemljama skupi ogromnu množinu
narodnih pjesama, koje će sko Bog da, brzo izaći
na svjetlo; srpske novine prenule od jeda pa u
viku : da se Hrvati kite njihovim perjem, Pozna-
to je svakomu kako su se srpske novine rugale
našoj izložbi, dok nijesu vidjeli da je prodičila ime
hrvatsko, a kad su to vidjeli onda udrili u druge
diple: izložba je srpska muka. Tako se napokon
Srbi rugaju danas i našemu državnomu pravu dok
se Hrvati ako bog da ne sjedine i ne uspostave
ga ; onda će združena Hrvatska bit zemljom Srba
naše državno pravo srpsko |

Ovake crnac osvade i mefistofelićno podrugi-
vanje naše braće Srba izazivlje u prvom času u
svakoga najpravedniji gnjev, komu je naš Šenoa
dao oduška u krasnoj pjesmi ,Klevetnikom Hr-
vatske :*

Ni rieči više | Već ste dosta
Nagraktale se crne vrane ! itd.

Naši Srbi nalik su na vrapce, koji jer ne u-
miju sebi graditi gnijezda, nastoje da ga preotmu
lukavštinom. Ali neka Srbi zaadu, da se vrapci
često ludo prevare, jer ih lastovice umiju u goi-
jezdu sazidati. 1 zaista kad dobro promotrimo ne-
mamo zašta da se srdimo radi srpskih kleveta,
jer i kad bi sve istina bilo kako Srbi hoće, da
su sve hrvatske stečevine njima otete, što bi od

toga slijedilo? Kvo što: Bilo je njeko vrijeme
kad su Srbi cvali, kad se je srpska ideja nješto
radi junaštva, što ga pokasivahu Srbi u bojevima
za oslobogjenje na početku ovoga vijeka, a nje-
što rad toga, što je Vuk Karadžić prikazao svi-
jetu kao isključivo srpsko naše zajedničku naro-
dno blago, te dobio tako sa srpstvo njeke na gla-
su slavenske filologe kao Šafarika, Kopitara, Mi-

klošića, koji su sa tim prevareni od one Vukove :
Srbi svi i svuda, glasili po svijetu da je ove srp-

  

 

sko, a da Hrvata nema. Ali to je vrijeme: proslo.
Obrnulo se je kolo sreće. Sad se Hrvat ne srami
narod

 

tiče stare dubit

je srpska, ali da m ka, ve
jednomu i dragomu plemenu. Ali |
nje sasvim krivo. Ktivo je najprije
smo mi već dokazali, da je | litei
vatskim duhom, a zatim i stogs, što su je sami
Dubrovčani predali u hrvatske ruke. To se je po
svoj prilici u Dubrovniku već zaboravilo, ali se
još može čitati u Gajevim Novinama od god. 1836,
kako je triumfalno Gaj biv dočekan one godine u
Dubrovniku. Mi bismo željeli da nam xagrebački
listovi iznesu na vidjelo opis onoga Gajeva doče-
ka kaošto i dopisivanje pok. Antuna Kaznačića
s Gajem, za koje znamo da se još i danas Čuva.
Isti Kaznačić ovako pjeva; Gajui: = |

aživi čestit, slavan budi

Mili Gaju, rodna kruno, .

Srca ilirska žeži, budi .

Nek poznade svak potpuno,

Da se u c'jeni svog jezika

Domorodstva zdrži dika.“ ila

On je napisao i djelo kojemu : je naslov :

»Obljubljenoj našoj braći Hrvatima i Slavoncima
Dubrovčani.“ (1848). Njegov sin Iv. August Ka-
značić uregjivao je njeko vrijeme u Zadru. knjiže-
vni list ,Zoru“ zajedno s Hrvatom, glasovitim
našim pjesnikom Preradovićem,. koji . je . potonji
ispjevao, kako je poznato, Dubrovaiku neumrlu
pjesmu. Taj isti August Kaznačić pomagao je g.
1871 akademiji u Zagrebu urediti knjige djela
Vetranićevih i preveo je na talijanski Babukićevu
Hrvatsku Slovnicu. Ovo su očiti dokazi, da su još
noviji dubrovački kojiževnici osjećali da stari.Du-
brovnik pripada Hrvatima i da su se oni osjećali
usko svezani s Hrvatima Banovine i ostalih hrvat-
skih krajeva. Ali uzmimo naprosto da sve. to ne
vrijedi i da je stara dubrovačka literatura bila
zbilja zajednička. Ona je barem u novije doba po-
stala hrvatska čim su je sami Hrvati prizoali za
svoju, ne praznim riječima kako Srbi nego neu-
mornim radom oko njezina. objelodanjivanja i
proučavanja. Ako se po ničemu drugomu ne, će
da priznade, svak će nam bar po tom priznati, da
je stara literatura hrvatska, što je Hrvati u no-
vije doba kako njeku nepozuatu zemlju otkriše i
kao prvi obretnici jesu i njezini gospodari, Što
mogu na ovu bujicu razloga Srbi? Ništa aego stu-
cat, stucat i stucat; a mi ćemo Hrvati redit, ra-

dit i radit, (Slijediće.)

  
  

. . Naši Dopisi.
S visokih škola 22 Oktobra.

Daleko sam od mile domovine, pak je na-
ravno, da me stvari koje se.u njoj dogagjaju tim
više zanimlju čim sam dalje od rodnoga kraja, a
najviše me taj čas sanimaju Srbi, koji -svuda baš
grozničavu djelatnost razvijaju. No plod toga: dje-
lovanja pastiće kad budu uvidjeli da, im je od-
zvonilo kod Hrvata, i da ovi više neće da snadu,
sa njih. pai dirabs
Čitao sam u br. 36 Vašeg cijenjenog lista,
kako Srbi ko ludi svojataju ono ćim 66 imi poao-
simo, osim što je nama u tugjemu svijetu malo
agled podiglo da svojataju našu jubilarna izložbu,
Nu nije to jedina vijest o njima. Ono što sadnje
večeri u izložbi počiniše, ne služi im ni malo na
čast, jedino ako se obazremo na njihovo atanje,
možemo to pogledati. Ta što ne ačini vino? 1

No ostavimo malo 'sadašnjost, pa vratimo
se sa njekoliko decenija u prošlost. = _ ..,

Vuk Stefanović Karadžić svakome je dovelj-
no poznat, a i ona rečenica : Srbi svi i svoda —
koja je već i smiješna postala, pa je dosjetljivi
ljudi na sve načine prevrću, no toga spominjati
neću. Vuk putovao je mnogo po srpskim i br-
vatskim zemljama, a osobito po hrvatskim. No po-
nio je sobom srpske naočale kroz koje j6 vidio
sve samo srpeko i po srpsku. Nije dakle čudo,
da je u hrvatskim zemijema vigjao nrpeko ljude,