e

sv + ati

RI
o.

kA a liberalnih načela“, koje kaže da zastupa,
na njih obara, podmečući im baš ono u čem Srbi

ajvećma griješe. Izvolite, gospodo, najprije dobro
misi vlastitu kuću; hajdete propovijedat vjersku
snošljivost vašoj Srbiji i Crnoj gori, kao i srpsko-
pravoslavnim popovima i kalugjerima, tamo vam
je zaista široko polje! Katolički Dubrovnik, baš
za to jer je katolički grad u katoličkoj državi sno-
šljiv je u vjerskim stvarima do kraja; u njemu eto
500 pravoslavnih“ imadu do tri crkve, ako je
malo jedna, dočim na Cetinju 300, a u Biogradu
(da ne idemo dalje) 3000 katolika ne mogu imati
niti jednu kapelicu! .....

e

Naši Dopisi.

Muć-Donji, 26 Novembra.

Jadan ti _je narod u mućkoj općini! Nema
srca koje nije tužno; nema duše koja nije ucvilje-
na; nema kuće koja nije obnevoljena; nema op-
ćine kao mućke! Jer? jer je narod osta bez ku-
će i kučišta, bez pomoći i ufanja: go, bos, skapa-
va od ljute rgje i potrebe na ognjištu iz kog mu
kupina raste, koji poliva suzam žalostnicam, spo-
minjuć u što mu odoše dvori i podvornice njego-
vih praotac4, krvavim znojem i trudom ostavlje-
ne. Zavrat mu stade travarina, kampatik, zadavi
šumska globa; kokodajka utra u zemlju. Krv na
krv udara; Kain davi brata Abela! Srce tvrdo ne
smišlja se na Boga i na dušu, okreće legja, te u
veselju i radosti ponosito se koči nad rajom iz-
mučenom. U ovakom stanju, nema ko da ga po-
gleda, ruku mu pomoćnicu pruži, i pridigne na
noge. Svak mu se iznevjerio, svak ga ostavio, a
nema ko se sjeća: dobra moga a uboštva svoga.
Pravogti se reklo: hrani sirotu, za svoju sramotu.
Kako nećeš, da boli? Koliko je u općini lugari,
toliko je i gaja. Rek bi, da nam neće trebat s
mora drvlje za japiju, kad onako gora prekrila da
nevidiš kamenčića. A kako neće? kad prvi pre-
sjednik i krčmar na Priviji drži, protiva općinskom
vijeću za nadlugara zeta; brata, umetnuo k dru-
gom lugaru u isto selo, da čuva pridbraće, bratu-
čeda na Prugovo za lugara, nek i on se naužije
plaće.

Gosp. načelnik u Ogorju namjestio 4 luga-
ra; a u župi Zlopolja, ima ih ko vrana. Svi lovci,
pa ni bijednim živinam u gaju nije smjerom, jer
ih treba na majden nositi. Kako u gori, tako i u
selu neće mimo nje proletiti. Kako vješto ciljaju.
Tim se hrane i od zla brane. Dobro naš narod
veli: Oblak se na oblak naslanja, blago na blago
a rgja na starinu. Kud će grom? neg u ševaretu
kuću. Svršio je!

Kotor, 1 Decembra.

Latinska je riječ  visokoučeni gosp. profeso-
re Melko Radulović ,Si tacuisses filosofus mansis-
ses.“ Ali Vi ne htjedoste poslušati njeni dragocje-
ni nauk, njega se držati, ili one naše ,čista se
zlata rgja ne hvata,“ nego se ovaj put upravo o-
bručiti sa onijem ispravkom u 47. br. ,Crvene
Hrvatske.“

Razumio sam odmah, Vi ste tobož promisli-
li, da ću se ja onim Vašim izazivnim tonom u-
plašiti i ostanuti zastigjen, a Vi Vašu duševnu
golotinju pokriti. ,E, to bi bilo malo odviše!“

Osmjeliste se, jeli da, Visokoučeni G. na o-
nakav način ona moja citirana fakta u 46. br,
tendencioznijem i lažnijem prikazati, i to najpro-
stijim nijekanjem, pak još i....... logičnim
zaključcima! A tijem potvrdiste da . je onaj moj
dopis tačan i istinit, a ne izmišljen, a sama sebe
u stupicu uhvatiste, te se grdno izložiste pred
publikom — jer istinu zatajali i zlu uslugu uči-
nili ugledu i dostojanstvu. Bogme pravo se kaže
,Quem Deus perdere vult, dementat,“

Zato ćemo sada klin klinom izbijati. Vi se
dakle pravdate ovako: da ,Nije istina“ da se
preko Vaših sati predavanja dogagjaju prizori (ali
kakovi premučaste) — jer ste odviše strog; da
ikada upotrebili ,abitazioni mjeste abitanti“ —
pjer bi to bilo malo odviše;“ da ste tumačili ,che
la tramontana č il punto dove il sole tramonta“
1....; da su učenici iznijeli ,modeo brod“ za

vrijeme Vašega predavanja, da se malko našale, i
najposlije ,da je Zriny porjeklom Magjar“ itd.

: Deder da obračunamo sa onijem Vašim , Nije
istina,“ jeli to evangelije ili srpsko opravdanje.
1.) Da slabo poznavate talijanski jezik svjedoci
su svi_Vaši prijatelji i poznanici, i koji, kad su
onaj ispravak pročitali, nasmijali su se sa sažale-
njem — jer, da nijesu, to bi bilo malo odviše.
2.) Da ste učenike upitali ,quante abitazioni mje-
šte abitanti,“ svjedoci su svi Vaši bivši učenici,
cijelo ispitno povjerenstvo sa veleučenim g. sa-
vjetnikom [Luigi Zamara. Moguće da su Vam se
u tom momentu motale preko glave ozbiljne hi-
storičke rasprave za ,Dubrovnik.“ 3.) Da ste n-
čenicima tumačili, ,che la tramontana“ .....,
pozivljem se na poštenje Vaših sudrugova, na u-
čenike, koji su bili zamoljeni, da to nebi svijet
doznao, a što danas i babe u gradu znadu. —
Ako li je to Vaša nova geografija, a Vi ju
bolan bili prije svega poslati na pregled i odo-

_brenje strukovnjacima popu Jovanu Šariću ili prof.

Kulišiću, a za popravak jezika obratiti se gosp.
Srdeliću-Kolinčeviću — jer, inače to bi bilo malo
odviše. 4.) Imademo i diktovanje Vaše u rukopi-
su jednoga učenika, gdje stoji čisto i bistro da
po Miklošiću nema više od dvijesto hiljada Hrva-
ta (koji danas srpski govore), i gdje je opširno
tumačenje o Srbima. A živi su svi učenici, koji-
ma ste Vi ,a la Vrač Pogagjač“ tumačili, da Ko-
tor, Dubrovnik, Bosna, Slavonija, itd., jesu srpske
zemlje i da je Zriny Magjar porjeklom, a da bu-
dete dosljedan Vašemu predavanju nijeste ni spo-
menuli da je bio ban hrv. slav. dalm. bojeć se
proklestva blagoslovljene kamilavke — to je malo
odviše; 5) da nije istina da su učenici PInodeo
brod“ iznijeli, a onda čemu su zatvorom kažnjeni
Lili? jer, da nijesu — to bi bilo malo odviše, Da
je dopisnik rekao da ste Vi strog i da se sbog
toga dogagjaju prizori ....... Nije istina. 0...
to je mnogo odviše!!

Jerbo, da ste Vi razlogom strog, hiljadu bi
Vam puta kapu skinuo, nego stoprv onda posta-
nete takov, kada učenici s Vama rasprave vode 0
dotičnom predmetu, kad nastane prkošenje, a Vi
jim onda odalečenjem prijetite — jer je to malo
odviše.

,Dulcis iu fundo.“ A kakova je ono Vaša
gdje uz nijekanje u poslu riječi ,abitanti“ velite
— to bi bilo malo odviše! — Duše mi slaba, jer
je jasno da Vi vlasitim riječima potvrgjujete  do-
pisnikovo navagjanje. Ovo je odgovor na Vaš Is-

pravak. I da ste mi zdravo i veselo.
A.

Kotor, 1 Decembra.

(Hrvatska trobojnica). — Po više Kotora od
vjekova stoji zavjetna crkva katolička posvećena
Gospi od Zdravlja, koju naši stari ogradiše. U
crkvu hodočasti svake godine na 21 Novembra,
kad je svečanost mnoštvo naroda. I ove godine
narod je hrlio rečenoj crkvici, koja kao i do sa-

da bi i ove godine okićena hrvatskom trobojnicom.

Kad je u crkvi preko mise bila najveća sti-
ska dogje topnički potčasnik sa šest vojnika sa
bajonetama i jednome od prisutnih gragjana reće,
da skine trobojnicu. Gragjanin mu ne odgovori.
Unteroficir preko same službe božije pope se do
zida na krov crkvice i pokuša dohvatiti zastavu,
ali mu ne pogje za rukom. Potčasnik tada sigje s
krova, uljeze u crkvu, preko mise progje kroz cr-
kvu u sakristiju a zatim u zvonik, te svojim ru-
kama spusti trobojnicu i odnese je praćen-od ba-
joneta na veliko zadovoljstvo ,Legaša“ Brunelli-
Sardelića i drugih, koji su zato već prvo znali.

Dalmata“ koji u br. 64. sam priznaje da
ovo nije prvi put, da se sa onoj crkvici nije hr-
vatska trobojnica, pomahnitao je od radosti. Kaže
da je dignuta ,coll' imenso giubilo della folla e-
sultante,“ koja ,folla“ bila je u crkvi kad je za-
stava dignuta, te smo je poslije morali tišati i
miriti. Tim samo potvrgjuje ,Dalmata“ opći glas
u Kotor, da je trobojnica moralno bila skinuta od
zadarskih talijanaša.

Slučaj se desio na 21. Na 15 Novembra ,le-
gaši“ su govorili da hrvatska trobrojnica neće se
više vijati na Gospu. Na 16 u jutro prije de et
ura poglavar Ragazzini Zadranin *) otišao je na

 

Platz-Commando kod majora Bruckera takogjet ža-
dranina. Kad je Ragazzini izašao iz Platz-Comman-
do, major otvori prozor i zazvižda prama crkvi
sv. Trifuna, pred kojom se nalazio radnik Beppo
Delso. Ovomu je major Brucker kazao, da hrvat-
ska trobojnica ove godine ne smije se vijati na
Gospu. To je bilo sve. Predhodna zvanična dopi-
sivanja izmed majora Bruckera i Župnog ureda
bilo nije, a tako nije bilo niti usmenih predgovora.

Je li gosp. Major korektno postupao prama
crkvenoj vlasti? Je li crkovna vlast povrijegjena
kad je to sve počinjeno preko mise, u crkvi pu-
noj naroda? Tome činu radovala se je jedna stran-
ka — talijanaška, i jedna druga — srpska. koja
je zaboravila, da su boje skinute zastave uprav
one i onako složene kao i boje zastave njihove
srpske garde. Da se je hrvatska zastava otprije vi-
jala u istoj crkvi priznaje i sam ,Dalmata,“ jer u
dopisu iz Kotora u br. 65 kaže, da ih je druge
godine na stotine bilo izvješeno. Iz svega dakle
proizlazi da je gosp. major bio zlo obavješćen.
Bizantinska lukavost i prepredenost njekih talija-
naških činovnika nadala se da će biti nereda, te
da će se poremititi oni dobri odnošaji, koji su
svegi opstojali izmed katoličkog pučanstva Boke i
našeg hrabrog vojništva, i koji će i u buduće op-
stojati, dokle god bude bilo jednog Hrvata u Bo-
ki i u Kotoru.

Ovoliko o tome činu, koji je u velike uzne-
mirio svekoliko katoličko stanovništvo Boke i Ko-
tora. Komente prepuštamo inteligentnom čitatelju,
a naše zastupnike u Beču koliko stranke praya
toliko i onim  narodue hrvatske stranke upozo-
rujemo na ovaj dogagjaj, pa neka oni učine —
svoju dužnost.

I za ovaj put zavezasmo.

Kotoranin.

Kotor, 2 decembaua.

Nagovoren i napućen od Srba i od njekih
mjesnih visokih osoba raznoga stališa općinski vi-
jećnik i sudbeni kancelista  Srdelić  nesnošljivo i
upravo gadno agituje protiva Općini Kotorskoj. Si-
plje najprostije izraze na svetinje hrvatske i to
bez obzira i straha, i suviše još izaziva, što je do-
isto nepristojno za jednoga činovnika; nagovara
njekolicinju od općinske manjine da ne učestvuju
na sjednice; ne srami se i obaigravati okolo naših
vijećnika seljana, odvraćajuć jih od iste, najprosti-
jim osvagjanjem općinskog  upraviteljstva, a naj-
poslije ne propušta ni onda priliku, kad je u ko-

misiji u okolnim mjestima sa vještacima,  procje-

njivačima dobara, koji nijesu, regbi sa g. Srdeli-
ćem zadovoljni, netom su se, kako čujem, ovijeh da-
na požalili odnosnim starješinama radi nekih po-
sala, što megju sobom imadu. Intelligenti  pauca.
Trgovci Mandel i neki drugi, pećar Carlo Quadrel-
li. ne daju mu ni čas mira, da ga živa pojedu. Ali
g. Srdelić indiferentan i bezbrižan. Nego se niko-
mu ne čudim nego slavnome Sudu, upravo što je-
dnom ne stane ovome na put, jer ovako i ista
Sudbena Vlast gubi svoj visoki ugled.

 

Pogled po svijetu.

— U Austriji se na široko raspravlja o iz-
bornoj reforini. Koaliranim strankama žao je da
dogje do krize, te se počeše jedna prama drugoj
susretljivije ponašati. Ali o malo da nije došlo do
raspada Hohenwartova kluba, u komu su glede iz-
borne preinake najrazličnija mnijenja. Feudalno
plemstvo neće nikako da znade za osnutak rad-
ničke izborne skupine. Schwarzenberg bi pak ra-
da, da se izbori za carevinsko vijeće opet oba-
vljaju putem pokr. sabora, Posebni odbor radi o-
ko osnove ali još nije kući ništa predloženo, te će .
se tako po svoj prilici na 15 ov. mj. zatvoriti beg
ikakve reforme,

— U Ugarskoj su napokon vidjeli da su pre-
daleko zašli, te su počeli davati velike manifesta-
cije lojalnosti. Položaj kabineta još je vrlo uzdr-
man, jer zakon o civilnom braku nije potpisan.
Osvem toga Wekerle ima još jednu veliku glavo-
bolju: Rumunje, koji sa najvećom žilavošću raz-
vijaju svoju radinost. Prošle sedmice bila je u
Sibinju velika skupština od više hiljada Rumunja.
Odbor od 80 lica, izabran na skupštini, stvorio jo